NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 10 06

P. Žeimys – tarp kukliausiai gyvenančių: Valstybinės mokesčių inspekcijos(VMI) pateiktos pajamų ir turto deklaracijos rodo, kad tarp devynių iš Vakarų Lietuvos kilusių ar čia išrinktų parlamentarų yra du milijonieriai – Eugenijus Gentvilas ir Raimundas Paliukas.

Skaičiuojant pagal bendrai su sutuoktiniais deklaruotą turtą tarp parlamentarų iš Vakarų Lietuvos pirmas yra Darbo partijos atstovas R. Paliukas (1,73 mln. litų). Po jo sekantis liberalsąjūdietis E. Gentvilas kartu su žmona valdė turto už 1,29 mln. litų. Beje, Gentvilų šeima pernai turėjo daugiausiai piniginių santaupų – 315 300 litų.

Turtingiausiųjų trejetuką užbaigė E. Gentvilo partijos kolega Eligijus Masiulis. Jam ir jo žmonai priklausė 942 tūkst. litų vertės turtas.

Toliau rikiavosi A. Bilotaitė (808 tūkst. litų turtas, bet ir 525 322 Lt skola), socialdemokratė Irena Šiaulienė (669 tūkst. litų), galinti pasigirti nemažomis santaupomis – 239 350 Lt. Už jos – Naglis Puteikis su žmona (548 tūkst. litų) ir Irina Rozova su vyru (253 tūkst. litų).

Tarp skurdžiausiai gyvenančių atsidūrė konservatorius Pranas Žeimys, kurio žmona pernai neturėjo jokio turto, o jis pats savąjį buvo įvertinęs 96 054 litais. Negana to, ši šeima pernai dar pasiskolino 36 tūkst. litų. Sąrašą užbaigė P. Gražulis su 75 800 litų vertės nekilnojamuoju turtu, 3 tūkst. litų vertės mašina ir 5 734 litus siekusiomis santaupomis.

 

Staigmenos: ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met nedi­din­ti va­di­na­mo­jo „pa­gal­vės“ mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­lan­go­je net svars­to­ma ga­li­my­bė vi­sai nai­kin­ti vie­nos nak­ties rink­lia­vą. Mat bū­si­mo­jo va­sa­ros sezo­no iš­va­ka­rė­se pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ap­link­ke­lį, o tuo­met – įves­ti mo­kes­tį už įva­žia­vi­mą į šią pajū­rio poil­sio oa­zę.

No­rin­tie­ji pa­tek­ti į Pa­lan­gą leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ti­kriau­siai tu­rės pa­klo­ti apie 10 li­tų, ar­ba 2-3 eurus. Ta­čiau dar ne­ap­sisp­ręs­ta, ar tai bus par­os, ar ki­to­kio lai­ko­tar­pio rink­lia­va. Už ją per me­tus Pa­lan­ga ti­ki­si gau­ti apie 5 mln. li­tų pa­ja­mų.

 

Biudžetas: Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pri­ta­rė 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ris dėl eu­ro įve­di­mo pir­mą kar­tą yra par­eng­tas eu­rais. Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, to­liau dėl jo dis­ku­si­jos vyks Sei­me, ku­riam pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas vė­liau­siai iki spa­lio 17-osios.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš­sis­ki­ria ir tuo, kad Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu iki 424,5 mln. eu­rų (1,466 mlrd. li­tų) ir su­da­rys 1,11 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ta­čiau tai ge­ro­kai ma­žiau nei NA­TO už­sib­rėž­tas 2 proc. ro­dik­lis.

Siū­lo­ma ki­tą­met di­din­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ak­ci­zus, at­si­sa­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, kar­tu įve­dant leng­va­ti­nį 9 proc. PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams.

Ša­lies fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas pla­nuo­ja­mas apie 1,2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o vals­ty­bės biu­dže­to – apie 342,4 mln. eu­rų – 23,2 proc. dau­giau nei šie­met.

Biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti, skai­čiuo­jant, kad 2015 me­tais BVP augs 3,4 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inflia­ci­ja sieks 1,2 proc., dar­bo už­mo­kes­tis augs vi­du­ti­niš­kai 5,8 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 10,4 pro­cen­to.

 

„Palangos tilto“, ve.lt, „Lietuvos žinių“ inf.


Jūsų komentaras:

CAPTCHAaiškiaregiams, 2014-10-11 21:04 (IP: 86.100.63.40)
-iš nuotraukos matyti kad mąsto apie savo Nekilnojamo turto agentūrą...

-koktu.... 2014-10-08 14:47 (. / IP: 86.100.63.40)
- daugiau tokių "ubagų", nes kam čia neaišku jo tikrieji turtai įgyti meraujant?...

Taip pat skaitykite
,,Jūrės” šokėjai sukosi tradicinėje Jūros šventėje

"Palangos tilto" informacija, 2019 08 03 | Rubrika: Jūros vaikai

Paskutinį liepos savaitgalį Klaipėdoje nuvilnijo kasmetinė Jūros šventė, kupina daugybės kultūrinių, pramoginių ir sporto renginių. Savo indėlį į šią tradicinę šventę įnešė ir Palangos TAU senjorų šokių kolektyvas ,,Jūrė”, vadovaujamas Janinos Serapinienės.


Vienintelė pajūryje vaikų stacionarinės reabilitacijos sanatorija „Gintaras“ šį sezoną pirmą kartą siūlo kambarius-studijas – juose galės įsikurti iš visos Lietuvos čia su Ligonių kasų siuntimu sveikatos taisyti atvažiavę vaikai bei juos atlydėję tėvai ar kiti artimi asmenys. Už juos teks mokėti, tačiau ne tiek, kiek vasarą už viešbutį Palangoje....


Palangos miesto garbės piliečiai Vitalius Bernardas Litvaitis ir Romualdas Budrys kurorto gyventojų vardu pasveikinti gimimo dienos proga. Penktadienį, liepos 26 d., net du Palangos miesto garbės piliečiai – Vitalius Bernardas Litvaitis bei Romualdas Budrys – minėjo savo gimtadienius. Ta proga penktadienį visų palangiškių vardu juos pasveikino Palangos miesto meras...Vilnietis Karolis dar prieš metus visiškai savo gyvenimo neįsivaizdavo be nuosavo automobilio. Dabar situacija visiškai kitokia – automobilio 26-erių vaikinas neturi, o į darbą jis kasdien važinėja dviračiu.


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius