NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 10 06

P. Žeimys – tarp kukliausiai gyvenančių: Valstybinės mokesčių inspekcijos(VMI) pateiktos pajamų ir turto deklaracijos rodo, kad tarp devynių iš Vakarų Lietuvos kilusių ar čia išrinktų parlamentarų yra du milijonieriai – Eugenijus Gentvilas ir Raimundas Paliukas.

Skaičiuojant pagal bendrai su sutuoktiniais deklaruotą turtą tarp parlamentarų iš Vakarų Lietuvos pirmas yra Darbo partijos atstovas R. Paliukas (1,73 mln. litų). Po jo sekantis liberalsąjūdietis E. Gentvilas kartu su žmona valdė turto už 1,29 mln. litų. Beje, Gentvilų šeima pernai turėjo daugiausiai piniginių santaupų – 315 300 litų.

Turtingiausiųjų trejetuką užbaigė E. Gentvilo partijos kolega Eligijus Masiulis. Jam ir jo žmonai priklausė 942 tūkst. litų vertės turtas.

Toliau rikiavosi A. Bilotaitė (808 tūkst. litų turtas, bet ir 525 322 Lt skola), socialdemokratė Irena Šiaulienė (669 tūkst. litų), galinti pasigirti nemažomis santaupomis – 239 350 Lt. Už jos – Naglis Puteikis su žmona (548 tūkst. litų) ir Irina Rozova su vyru (253 tūkst. litų).

Tarp skurdžiausiai gyvenančių atsidūrė konservatorius Pranas Žeimys, kurio žmona pernai neturėjo jokio turto, o jis pats savąjį buvo įvertinęs 96 054 litais. Negana to, ši šeima pernai dar pasiskolino 36 tūkst. litų. Sąrašą užbaigė P. Gražulis su 75 800 litų vertės nekilnojamuoju turtu, 3 tūkst. litų vertės mašina ir 5 734 litus siekusiomis santaupomis.

 

Staigmenos: ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met nedi­din­ti va­di­na­mo­jo „pa­gal­vės“ mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­lan­go­je net svars­to­ma ga­li­my­bė vi­sai nai­kin­ti vie­nos nak­ties rink­lia­vą. Mat bū­si­mo­jo va­sa­ros sezo­no iš­va­ka­rė­se pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ap­link­ke­lį, o tuo­met – įves­ti mo­kes­tį už įva­žia­vi­mą į šią pajū­rio poil­sio oa­zę.

No­rin­tie­ji pa­tek­ti į Pa­lan­gą leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ti­kriau­siai tu­rės pa­klo­ti apie 10 li­tų, ar­ba 2-3 eurus. Ta­čiau dar ne­ap­sisp­ręs­ta, ar tai bus par­os, ar ki­to­kio lai­ko­tar­pio rink­lia­va. Už ją per me­tus Pa­lan­ga ti­ki­si gau­ti apie 5 mln. li­tų pa­ja­mų.

 

Biudžetas: Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pri­ta­rė 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ris dėl eu­ro įve­di­mo pir­mą kar­tą yra par­eng­tas eu­rais. Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, to­liau dėl jo dis­ku­si­jos vyks Sei­me, ku­riam pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas vė­liau­siai iki spa­lio 17-osios.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš­sis­ki­ria ir tuo, kad Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu iki 424,5 mln. eu­rų (1,466 mlrd. li­tų) ir su­da­rys 1,11 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ta­čiau tai ge­ro­kai ma­žiau nei NA­TO už­sib­rėž­tas 2 proc. ro­dik­lis.

Siū­lo­ma ki­tą­met di­din­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ak­ci­zus, at­si­sa­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, kar­tu įve­dant leng­va­ti­nį 9 proc. PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams.

Ša­lies fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas pla­nuo­ja­mas apie 1,2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o vals­ty­bės biu­dže­to – apie 342,4 mln. eu­rų – 23,2 proc. dau­giau nei šie­met.

Biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti, skai­čiuo­jant, kad 2015 me­tais BVP augs 3,4 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inflia­ci­ja sieks 1,2 proc., dar­bo už­mo­kes­tis augs vi­du­ti­niš­kai 5,8 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 10,4 pro­cen­to.

 

„Palangos tilto“, ve.lt, „Lietuvos žinių“ inf.


Jūsų komentaras:

CAPTCHAaiškiaregiams, 2014-10-11 21:04 (IP: 86.100.63.40)
-iš nuotraukos matyti kad mąsto apie savo Nekilnojamo turto agentūrą...

-koktu.... 2014-10-08 14:47 (. / IP: 86.100.63.40)
- daugiau tokių "ubagų", nes kam čia neaišku jo tikrieji turtai įgyti meraujant?...

Taip pat skaitykite


Artėjant naujiesiems mokslo metams suskumbama pasirūpinti mokykliniu kraiteliu – visomis mokyklinėmis priemonėmis, kurių gali prireikti prasidėjus dar vieniems, o gal pirmiems mokslo metams. O kad būtų kur sudėti visas priemones, pirmiausia reikia pasirūpinti kuprine. Kaip žinia, specialistai kasmet pataria kreipti dėmesį ne tik į kuprinės grožį, bet pirmiausia įsitikinti, kad ji...


Palangos valdžią rinksime pagal naujas taisykles

Alvydas ZIABKUS, “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2014 07 04 | Rubrika: Savaitės komentaras

Vos už 8 mėnesių Lietuvoje vyksiantys savivaldos rinkimai rinkėjams pažėrė nemažai naujovių, kurios šalies gyventojams leis tiesiogiai rinkti savivaldybių vadovus ir apribos partijų įtaką, formuojant savivaldybių valdžią.


Birželio viduryje iš statybininkų pastolių išsinėrę Tiškevičių rūmai jau švyti atnaujintais fasadais. O rudenį, kaip žadėjo „Pamario restauratoriaus“ direktorius Aldas Kliukas, bus baigti visi vidaus darbai. Lietuvos dailės muziejaus direktorius, Palangos miesto garbės pilietis Romualdas Budrys patikino, jog istorinis rūmų vaizdas bus atkurtas...


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Į susitikimą ji atlėkė dviračiu. Ryškios aprangos detalės ją išskiria iš aplinkos, iškart galvon dingteli mintis, kad žmogus – meniškos sielos. Danguolė Baravykienė prisipažino, kad nelabai norėjo viešintis, sakė, neturinti kuo pasigirti, ir dabar visai kitoks etapas jos gyvenime.


Vasara prabėgo akimirksniu ir Palangos moksleiviai jau tuoj bus priversti malonų tinginiavimą paplūdimyje iškeisti į mokyklos suolą, pailsėjus ir ištroškus žinių vėl kibti į mokslus, galbūt vasaros įspūdžiais pasidalinti su tris mėnesius nematytais bendraklasiais ar mylimais mokytojais.


Jau keletą metų sėkmingai vykdytas skaičiavimo mintinai konkursas „Matmintinis“ šeštąjį kartą sutinka visus matematikos mylėtojus, pasiryžusius neprarasti kantrybės ir sumanumo iki konkurso pabaigos. Sausio 25 dieną prasidėjęs konkursas vilioja ne tik nuolatinius dalyvius, bet ir naujokus. Trečiąjį kartą savo jėgas bandys ir palangiškiai Mariam Varoneckaitė ir Abdulla Varoneckas, kurie...


Neseniai Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Gintaras Sičiūnas, Savivaldybės administracijos specialistas Robertas Trautmanas, Kultūros centro direktorius Nerijus Stasiulis, Turizmo informacijos centro vadovė Alla Valužienė bei muzikinio klubo „Vandenis“ šeimininkas Vytautas Gliaubertas Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Vaclav Stankevič kvietimu svečiavosi...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius