NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 03 31

Prieš patyčias: prie visoje šalyje vykstančios veiksmo savaitės „Be patyčių 2014“ aktyviai prisijungė ir Palangos miesto Prevencijos poskyrio pareigūnai. Pareigūnai dalyvavo Palangos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos organizuotame posėdyje, kurio metu su mokyklų atstovais aptarė situaciją mokyklose, kokios patyčių formos vyrauja, kaip atpažinti vaiką, kuris gali būti patyčių auka arba jų iniciatorius.

Policijos pareigūnai Pradinės mokyklos, Palangos reabilitacinės ligoninės „Gintaras“ ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniams pristatė patyčių sąvoką, galimas jos formas, vietas, kuriose vyksta patyčios. Siekiant, kad kuo dagiau vaikų ne tik išgirstų, bet ir pamatytų, kaip vyksta patyčios, kaip šį reiškinį atpažinti, pareigūnai vaikams parodė video filmus „Mitas: skųstis – kvaila“, „Nekentėk tyloje“, „Neskatink smurto, netoleruok patyčių“.

Po peržiūrų vyko diskusijos, aptarimai. Priemonės metu vaikai paraginti netylėti, jeigu jų aplinkoje vyksta patyčios, o apie tai kalbėti, informuoti suaugusius asmenis, padėti vieni kitiems.

 

 

Merų rinkimai: dau­giau nei trys ket­vir­ta­da­liai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad ša­ly­je tu­rė­tų bū­ti įteisin­ta ga­li­my­bė mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių me­rus rink­ti tie­sio­giai. To­kiai idė­jai ne­pri­ta­ria vos 8 proc. pi­lie­čių, ro­do kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ at­lik­tos gy­ven­to­jų nuo­mo­nių apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Li­ku­sie­ji 16 proc. šiuo klau­si­mu ne­tu­ri nuo­mo­nės.

Pa­pra­šy­ti įvar­dy­ti pa­grin­di­nius tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų pri­va­lu­mus, dau­gu­ma res­pon­den­tų (42 proc.) pa­žy­mė­jo, kad to­kie rin­ki­mai pa­di­dins mies­tų ir ra­jo­nų va­do­vų at­sa­ko­my­bę prieš rin­kė­jus. 23 proc. apk­laus­tų­jų nuo­mo­ne, me­rus pra­dė­jus rink­ti tie­sio­giai, su­ma­žės už­ku­li­si­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mų for­muo­jant vie­ti­nę val­džią. 16 proc. res­pon­den­tų pa­brė­žė, kad tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų at­ve­ju miestų ir ra­jo­nų va­do­vai tu­rė­tų dau­giau ga­lių, to­dėl sėk­min­giau spręs­tų gy­ven­to­jų prob­le­mas. 12 proc. ma­no, jog pa­ge­rė­tų mies­tų ir ra­jo­nų val­džios dar­bo ko­ky­bė, dar 6 proc. yra įsi­ti­ki­nę, kad vietos val­džios lyg­me­ny­je at­si­ras­tų dau­giau de­mo­kra­ti­jos.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba yra pri­ta­ru­si, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai bū­tų svars­to­mi Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

 

Partijos: Vyriausybė vėl svarstys pataisas, kurios leistų steigti partijas ir būti jų nariais ne tik Lietuvos piliečiams. Pagal Teisingumo ministerijos siūlymą, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, kurie nėra Lietuvos piliečiai, turėtų turėti lygias galimybes su Lietuvos piliečiais visapusiškai pasinaudoti savo teise dalyvauti politinėje veikloje ir per rinkimus būti išrinkti į Europos Parlamentą arba vietos savivaldos tarybas. Ministerija siūlo, kad pataisos įsigaliotų nuo gegužės.

Panašias pataisas Vyriausybė Seimui jau buvo pateikusi pernai, bet parlamentas joms nepritarė, nors Lietuva yra gavusi oficialų pranešimą dėl ES teisės pažeidimo procedūros.

Pasak Europos Komisijos, Lietuvos pilietybės neturintys asmenys, ketinantys tapti kandidatais vietos savivaldos ar EP rinkimuose, rinkimų procese atsiduria nepalankioje padėtyje, palyginti su kandidatais, kurie yra Lietuvos piliečiai.

Lietuvos EP nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis ar kitas nuolat gyvenantis Lietuvoje ES valstybės narės pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų ir kuris nėra kandidatu į EP kitoje ES valstybėje narėje.

Savivaldybės tarybos nariu Lietuvoje gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 metų. Rinkimuose dalyvauti gali ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

 

„Palangos tilto“, Palangos PK, ve.lt inf.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite


Palangos vaikų parkas praturtintas neeiliniu įrenginiu – čia įrengtos sūpuoklės, skirtos neįgaliesiems.


Lyg perkūnas iš giedro dangaus trinktelėjęs švietimo ir mokslo ministro sumanytas privalomas matematikos egzaminas vis dar kelia diskusijas. Nors jos begali padėti kaip myruoliui kompresai: nuo 2016-ųjų metų stojantieji į valstybės finansuojamas vietas universitetuose arba kolegijose privalės būti išlaikę matematikos egzaminą. Ir vis dėlto prisiminkime, kaip jo būtinybę...


Šeštadienį Palangos pasididžiavimu pelnytai vadinamame Birutės parke buvo minima jau aštuntoji parko diena. Kasmet nepakartojamų įspūdžių lankytojams dovanojanti šventė šį kartą pakvietė parko lankytojus tradiciškai pasigrožėti įspūdingomis floristinėmis kompozicijomis bei pasiklausyti kompozitorių, gyvenusių ar kūrusių Palangoje arba savo kūrinius...


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Antradienio vakarą į Palangos miesto Savivaldybės Tarybos posėdžių salę rinkosi seniausios ir skaitlingiausios Palangoje miesto Senbuvių bendruomenės atstovai. Išklausyti jų išsakomų problemų ir keliamų klausimų atėjo kurorto mero pavaduotojas Saulius Simė ir Tarybos narys socialdemokratas Danas Paluckas. Pradėję pokalbį nuo didesnių problemų, senbuviai vėliau perėjo prie...


  Praėjusią savaitę vykusio Palangos miesto bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdžio metu aptartas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymą Palangos mieste, bei nepilnamečių nusikalstamumo statistika, nusikaltimų pobūdis ir nusikalstamumo   prevencija kurorte. Pasidžiaugta, jog paauglių nusikalstamumas mūsų mieste...


Paroda „Šilko svajos – tau, mamyte!“

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 04 28 | Rubrika: Miestas

Neseniai Vaikų biblioteką savo darbeliais papuošė Palangos moksleivių klubo tekstilės būrelio narės, primindamos visiems, jog artėja Motinos diena, švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį. Savo parodėle „Šilko svajos – tau, mamyte“ gabiosios palangiškės suteikė gražių spalvų vaikų lankomoje bibliotekoje bei paskleidė puikių idėjų, kaip galima pasveikinti savo mylimas mamas – pačių pagamintais...


Senojoje gimnazijoje vyravo olimpinė dvasia

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 04 24 | Rubrika: Miestas

Palangos senojoje gimnazijoje balandžio 22-23 dienomis buvo ypatingai juntama olimpinė dvasia – susirinko gausus būrys vykdomo projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyvių, skaičiusių savo parengtus pranešimus, diskutavusių itin aktualiomis temomis ir drauge pasidalinusių savo sukaupta patirtimi. Nuo 2006 metų Senojoje gimnazijoje vykdomas projektas susilaukė...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius