NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 05 19

Registravo dviračius: penktadienį Palangos centrinėje miesto aikštėje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pareigūnai registravo dviračius. Palangiškiai aktyviai dalyvavo akcijoje. Buvo užregistruoti ir pažymėti 45 dviračiai.

Primename, kad norintieji įregistruoti daiktą, turintį individualius numerius, pareigūnui turi pateikti daikto įsigijimo dokumentą bei savo asmens dokumentą. Daiktas pažymimas, o apie įregistravimo policijoje faktą byloja prie daikto priklijuotas lipdukas su užrašu „ĮREGISTRUOTAS POLICIJOJE“.

Policijoje žymint daiktą yra fiksuojami ir jį identifikuojantys numeriai. Todėl vagystės atveju, pamiršus daikto, kuris buvo registruotas policijoje, numerį, tereiktų nurodyti policijos komisariatą, kuriame žymėjote daiktą, ir numeris bus lengvai nustatytas ir įvestas į Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registrą. Be to, radus vogtą policijoje pažymėtą daiktą, lengvai bus surastas ir jo savininkas.

Daiktų žymėjimas – tai viena iš prevencinių priemonių, sauganti turtą nuo ilgapirščių. Juos galima pažymėti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariate (Vytauto g. 4, Palanga) kiekvieną darbo dieną, darbo laiku. Išsamesnė informacija apie žymėjimą teikiama telefonu Nr. (8 460) 415 24.

Gandras teroristas: Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu pa­ukš­čiu lai­ko­mas bal­ta­sis gand­ras jau ta­po Kre­tin­go­je esan­čių so­dų bend­ri­jos „Ak­me­na“ ap­kal­bų ir nuo­sta­bos ob­jek­tu – rašo „Lietuvos žinios“.

Jau­nas rau­dons­na­pis taip įsi­jau­tė į ko­lek­ty­vi­nių so­dų prie­igų cer­be­rio vaid­me­nį, kad vie­ti­niams gyven­to­jams ne­be­duo­da ra­my­bės ir juos te­ro­ri­zuo­ja sa­vo keis­tu, ne­paaiš­ki­na­mu el­ge­siu. Pa­ukš­tis be skru­pu­lų ap­žiū­ri­nė­ja prie vie­no sta­to­mo na­mo at­vyks­tan­čią ma­ši­ną, sna­pu stuk­se­na į jos stik­lus, užsi­ropš­čia ant sto­go, vaikš­ti­nė­ja ant jo lyg po pie­vą.

„Na, keis­tuo­lis, ir tiek. Kai­my­nai ne­be­ga­li net ma­ši­nos ra­miai pa­sis­ta­ty­ti: kai tik at­va­žiuo­ja, tas gand­ras – jau ir ant sto­go. Ir ne­bi­jo žmo­nių, tik prie pat pri­ėjus plas­te­lė­ja į šo­ną. Ta­čiau ma­ši­ną vis vien ten­ka plau­ti. O dar ir par­duo­tu­vės lan­gus ap­kū­lė. Ka­ria­vo pats su sa­vi­mi, dau­žė sna­pu sa­vo atvaiz­dą tol, kol krau­jais ap­si­taš­kė. Pa­vaikš­čio­jo die­ną kru­vi­nas ir vėl kvai­lio­ja“, – LŽ pa­sa­ko­jo viena so­dų gy­ven­to­ja.

Ven­tės ra­go or­ni­to­lo­gi­nės sto­ties va­do­vas Vy­tau­tas Ju­sys LŽ tei­gė ne­tu­rin­tis pa­aiš­ki­ni­mo, kas verčia bal­tuo­sius gand­rus taip elg­tis.

„Kas­met man dėl pa­na­šių „te­ro­ris­tų“ skam­bi­na žmo­nės ir klau­sia, ką da­ry­ti? Šį pa­va­sa­rį vie­nas toks chu­li­ga­nas Dre­ver­no­je siau­tė­jo, da­bar dar Kre­tin­go­je. Na, ma­tyt, kaip yra tarp žmo­nių to­kių, kuriems psi­chi­ka pa­kri­ku­si, taip ir pa­ukš­čių pa­sau­ly­je. Keis­ta, ta­čiau to­kie at­ve­jai mums dau­giau­sia ži­no­mi tik bal­tų­jų gand­rų pa­sau­ly­je“, – pa­sa­ko­jo pa­ukš­čių ste­bė­to­jas.

Anot jo, lo­giš­kai ag­re­sy­vų gand­ro el­ge­sį bū­tų ga­li­ma pa­aiš­kin­ti dėl hor­mo­nų, po­ra­vi­mo ins­tink­to ir te­ri­to­ri­jos gy­ni­mo. Jis pri­mi­nė, jog ag­re­sy­vu­mas bū­din­gas la­biau ne gand­rams, bet gul­bėms nebylėms.

„Jos itin ar­šiai gi­na sa­vo liz­do te­ri­to­ri­ją. Yra pa­si­tai­kę net at­ve­jų, kai gul­bė nu­skan­di­no besimaudantį žmo­gų, li­po jam ant gal­vos tol, kol plau­ki­kas pri­gė­rė. Su gul­bė­mis ge­riau ne­žais­ti. Na, o gand­ras taip pat tu­ri stip­rų sna­pą“, – tei­gė V.Ju­sys.

Bendruomenių tarybos: ateinantį penktadienį, gegužės 22 d., Palangoje ir Šventojoje kviečiami seniūnaičiai, savivaldybės ir valstybės bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai rinkti Palangos bei Šventosios seniūnaitijų Vietinės bendruomenės tarybas, kurios kasmet kuriamos pagal 2012 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtą vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria buvo siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų, skirtų  tenkinti vietos bendruomenių viešuosius poreikius, panaudojimo. 2014 metais tęsiamas Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas, Palangos miesto savivaldybei šiemet teks 46,0 tūkst. Lt.

 

„Palangos tilto“, Palangos PK, „Lietuvos žinių“ inf.

 


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Sėkmingas palangiškės startas Korėjoje

Romualdas RIMA, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Senosios gimnazijos dešimtokė Emilija Rukšėnaitė vis dar gyvena įspūdžių, kuriuos parsivežė iš Pietų Korėjos, nuotaikomis. Praėjusių metų gruodžio pradžioje mergina dalyvavo  Pietų Korėjoje  Changwon mieste vykusioje 5 – ojoje tarptautinėje jaunimo mokslo olimpiadoje. Palangiškė buvo viena iš šešių šalies moksleivių, atstovavusių Lietuvą.


Kainų spyris keliaujantiems

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Iš po Naujametinių kaukių į dienos šviesą išlindo mūsų naujos valdžios sprendimai. Abejotini ar ne, po sausio pirmosios jie tapo realūs. Kainos kandžiojasi, šokinėja ir gąsdina.


Valdžia pamalonino didžiausias kurorto įmonės

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Paskutiniosiomis praėjusių metų dienomis posėdžiavusi kurorto valdžia, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nusprendė suteikti mokesčių lengvatas, kurių prašė savivaldybės teritorijoje registruotos įmonės.


Kasmet  Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai skatinami personaliniais priedais prie atlyginimų. 50 proc. dydžio priedai buvo skiriami Palangos ir Šventosios kultūros, Socialinių paslaugų centrų, Sporto mokyklos, Viešosios bibliotekos, Botanikos parko, Globos namų direktoriams, kurių nustatytas tarnybinis atlyginimo koeficientas skirtingas.


Palangiškiai – už santuoką ir lietuviškumą

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Pirmosios Naujų metų dienos – ne tik žvilgsniui į ateitį, bet ir senųjų metų apžvalgai. Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje „Palangos tiltas“ kalbėjosi su skyriaus vedėja Vida Buivydiene apie praėjusius metus – vedėja jau kone tris dešimtmečius yra palangiškių gyvenimo pokyčių liudininkė.


Paskutiniajame praėjusių metų miesto Tarybos posėdyje patvirtintas kurorto Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Tai detalus institucijos darbo planavimo dokumentas, kuriame, išanalizavus situaciją, suformuluoti Savivaldybės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei numatyti vykdomų programų finansavimo šaltiniai.


Kas saugos mirusiųjų palaikus?

„Palangos tilto“ informacija, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Šiandien 11 val. Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas organizuoja pasitarimą dėl mirusiųjų saugojimo ir mirties priežasties nustatymo, kai ikiteisminio tyrimo institucijos tyrimo nepradeda, o mirties priežastis šeimos gydytojui neaiški ir todėl jis negali išduoti mirties liudijimo, problemų.


Būtų tikslinga, kad Kuršių nerijos bendrąjį planą įvertintų UNESCO ekspertai. Apie tai antradienį kalbėta aplinkos ministro Gedimino Kazlausko susitikime su atstovybės prie UNESCO ambasadore Ina Marčiulionyte.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius