Miesto ryškiausi politikai „dar nežino“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose

Miesto ryškiausi politikai „dar nežino“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose

Linas JEGELEVIČIUS, 2014 06 30

Po dau­giau kaip de­šimt me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų Sei­mas praėjusį ket­vir­ta­die­nį juos įtei­si­no. Bet Palangos miesto politikai dar labiau būgštauja dėl naujovės ir sako „esą neapsisprendę“, ar juose dalyvautų.

 

Lems skyrių pozicija

„Vertinu tiesioginius mero rinkimus kaip labai svarbų demokratijos žingsnį. Svar­biau­sia, kad įstatymo pakeitimais įgy­ven­di­na­me rin­kė­jų lū­kes­čius pa­tiems tie­sio­giai rink­ti me­rą. Šią akimirką negaliu pasakyti, ar dalyvausiu tiesioginiuose mero rinkimuose. Pirmiausia turi pasisakyti partijos Palangos skyrius“, – sakė meras Šarūnas Vaitkus.

Kurorto socialdemokratų lyderis Danas Paluckas teigė, kad socialdemokratai, inicijavę tiesioginius mero rinkimus, išpildė savo rinkimų programos pažadus.

Paklaustas, ar pats sieks juose susigrumti mieste, D. Paluckas sakė „dar nežinąs“.

„Mūsų skyrius – demokratiškas, tegul nuspręs pats, ar kelti mano kandidatūrą, – teigė pašnekovas. – Savarankiškai savo kandidatūros tikrai nekelsiu“.

Į klausimą, ar būtų pajėgus suremti lygiaverčiai jėgas su konservatorių lyderiu Š. Vaitkumi, D. Paluckas atsakė: „Rinkimai dažnai – laimės dalykas. Juk starto pozicijos bus visų vienodos“.

Buvęs kurorto liberalsąjūdiečių pirmininkas Eimutis Židanavičius, su būriu liberalsąjudiečių išreiškęs norą prisijungti prie partijos Tvarka ir teisingumas Palangos skyriaus, vakar tikino nesąs „tvarkiečių“ narys.

„Vyko tik konsultacijos tuo klausimu“, – sakė E. Židanavičius.

Jis taip pat sakė „dar nežinąs“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose. „Kad dalyvausiu kaip nepartinis, negaliu atmesti tokios galimybės“, – sakė jis.

 

Bus renkamas panašiai kaip Seimo narys

Už Savivaldos įstatymo pataisas, įteisinančias tiesioginius mero rinkimus, bal­sa­vo 81 par­la­men­ta­ras, prieš bu­vo trys, su­si­lai­kė 23 par­la­men­ta­rai.

Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pa­si­ra­šius įsta­ty­mą, tie­sio­giai me­rus rink­ti gy­ven­to­jai ga­lė­tų jau ki­tų me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je ar­ba ko­vo pra­džio­je vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

Pa­gal nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bus ren­ka­mi dau­gia­man­da­tė­je, o me­ras, ku­ris kar­tu bū­tų ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, – vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tiek dau­gia­man­da­tė, tiek vien­man­da­tė apy­gar­da api­ma vi­są sa­vi­val­dy­bę.

Me­ras vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus ren­ka­mas ana­lo­giš­kai kaip Sei­mo na­rys - pir­ma­ja­me tu­re bū­tų išrenkamas, jei už jį bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

Jei pir­mą kar­tą bal­suo­jant nė vie­nas iš kan­di­da­tų į me­rus ne­su­rink­tų dau­gu­mos, po dvie­jų sa­vai­čių bū­tų rengia­mas an­tras tu­ras, ku­riuo­se rung­tų­si du pir­ma­ja­me tu­re dau­giau­siai bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai. Per pakarto­ti­nį bal­sa­vi­mą iš­rink­tu bū­tų lai­ko­mas kan­di­da­tas į me­rus, su­rin­kęs dau­giau bal­sų.

Taip pat pa­tai­sos nu­ma­to, kad me­ro įga­lio­ji­mams nu­trū­kus prieš lai­ką per pu­sę me­tų vien­man­da­tė­je apygardo­je tu­rė­tų bū­ti su­reng­ti nau­ji rin­ki­mai.

Jei­gu ko­mi­si­ja pa­teiks iš­va­dą, kad yra pa­grin­das tai­ky­ti įga­lio­ji­mų ne­te­ki­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiai iš­va­dai pri­tars, bū­tų krei­pia­ma­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą iš­va­dos.

Jei­gu teis­mas pa­teik­tų iš­va­dą, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ar me­ras su­lau­žė prie­sai­ką ir (ar­ba) ne­vyk­dė įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tų įga­lio­ji­mų, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tri­jų penk­ta­da­lių vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų dau­gu­ma ga­lė­tų nu­trauk­ti jo įga­lio­ji­mus.

Iki šiol tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus Sei­me mė­gin­ta įtei­sin­ti kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos 119 straips­nį, ta­čiau niekada ne­pa­vyk­da­vo su­rink­ti tam rei­kia­mo bal­sų skai­čiaus. Dau­giau­sia ne­su­ta­ri­mų tarp po­li­ti­kų dėl tiesioginių me­rų rin­ki­mų ki­lo iš­sis­ky­rus po­žiū­riams į tie­sio­giai ren­ka­mo me­ro vaid­me­nį sa­vi­val­dy­bės valdymo struk­tū­ro­je.


Jūsų komentaras:

CAPTCHARinkimai buvo pasibaisėtini... 2014-07-02 12:15 (. / IP: 86.100.63.40)
- bent jau iš dabartinių "partijų" -nė vieno švaraus intelekto ( išskirtinai tik Gerb p. Albinas Stankus)!... Gal renkant asmenybę atsiras tokių !?.. Iki šiol rinkimai buvo "organizuojami" patys -sau!!! - kas akivaizdu!

Taip pat skaitykite

Palanga kužda: buvęs Palangos meras ir Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis dalyvaus miesto savivaldybės Tarybos ir tiesioginiuose mero rinkimuose kovo 3-ąją. Teigiama, kad kandidatu į merus R. Palaitį kels visuomeninis rinkimų komitetas „Palangiškiai“. Šis komitetas įsikūrė į šipulius sudužusio kurorto liberalsąjūdiečių skyriaus pagrindu. R. Palaitis to...


„Metų mero“ rinkimuose, surengtuose portalo Alfa.lt, аplenkęs kitus 58 šalies merus, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus užėmė garbingą antrąją vietą, į priekį užleidęs tik šalies prezidento rinkimų apklausų vieną lyderių, populiarųjį Kauno merą Visvaldą Matijošaitį. Tiesa, galutiniai rezultatai bus paskelbti truputį vėliau, susumavus interneto...


Gerbiamas Pranai Žeimy, vertinu Jūsų pastangas kuriant ir rašant tekstą „Į politinį šou kartu su Seimo nariu A. Vinkumi įsisukęs piktas „Palangos balsas“ kol kas temoka tik šnypšti“, tačiau patį tekstą vertinu, kaip tarpusavio nesikalbėjimo ir nesusikalbėjimo rezultatą. Prisiminus Jūsų, kaip Seimo nario dalyvavimą ir poziciją Aplinkos...


Šį sekmadienį – rinkimai į miesto savivaldybės Tarybą ir netrukus kurorto vystymuisi diriguos naujoji Taryba, o darbus vykdys naujoji administracija. „Palangos tiltas“ apklausė daugiau kaip 20 miesto verslo, politikos ir visuomenės atstovų, teiraudamasis, kurie miesto politikai, administracijos ir savivaldybės įmonių vadovai paliko ryškiausią pėdsaką miesto...


Lietuvos metų mero 2014 rinkimuose Šarūnas Vaitkus – trečias

"Palangos tilto" informacija, 2015 02 09 | Rubrika: Miestas

Praėjusios savaitės pabaigoje Panevėžio „Cido“ arenoje įvykusiame renginyje – viešoje diskusijoje „Ateities Panevėžys“ paskelbti Lietuvos 2014-ųjų metų mero rinkimų nugalėtojai. Palangos meras Šarūnas Vaitkus šiuose rinkimuose pakilo į garbingą trečią vietą, o portale lrytas.lt jam skirta net 4 tūkst. 731 balsų.


Po dau­giau kaip de­šimt me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų Sei­mas praėjusį ket­vir­ta­die­nį juos įtei­si­no .  Bet Palangos miesto politikai dar labiau būgštauja dėl naujovės ir sako „esą neapsisprendę“, ar juose dalyvautų.


Žurnalistas, politikos apžvalgininkas Tomas Viluckas dalyvaus rudenį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu vienmandatėje Pajūrio rinkimų apygardoje T. Viluckas ketina kautis su ten pat kandidatuojančiu buvusiu Vidaus reikalų ministru, Liberalų ir centro sąjungos (LICS) atsakinguoju sekretoriumi Raimundu Palaičiu.


Tradiciniuose žurnalo „Veidas“ geriausių šalies merų rinkimuose Palangos meras Šarūnas Vaitkus užėmė 19-ąją vietą. Tai yra aukščiausias Palangos miesto vadovo įvertinimas iki šiol surengtuose žurnalo geriausio mero rinkimuose. Sveikiname!   Palangos meras – 19-as tarp geriausiųjų „Turint omenyje, kad Š. Vaitkus realiai...


Sienoje - mero palinkėjimas palangiškiams ir miesto svečiams

"Palangos tilto" informacija, 2011 12 30 | Rubrika: Miestas

Palangoje atidaryta „Linkiu“ siena bei šviesos spektaklis ant kurhauzo sienų – šventiniai kurorto renginiai, kurie šiemet skiriami besikeičiančiam kurorto veidui.     Palangos meras Šarūnas Vaitkus trečiadienį, gruodžio 28 dieną, J.Basanavičiaus gatvėje įkurdintoje „Linkiu“ sienoje palangiškiams...


Vaikų biblioteka atokvėpio nežino

Gediminas GRIŠKEVIČIUS, 2009 02 04 | Rubrika: Kultūra

Maža vertybė – žaidimas, šventė, pasakų knyga, parodėlė išaugina didelę vertybę – pagarbos vertą asmenybę. Palangai ir valstybei.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius