NAUJIENŲ PABIROS

Palangos tiltas, 2014-10-06
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

NAUJIENŲ PABIROS

P. Žeimys – tarp kukliausiai gyvenančių: Valstybinės mokesčių inspekcijos(VMI) pateiktos pajamų ir turto deklaracijos rodo, kad tarp devynių iš Vakarų Lietuvos kilusių ar čia išrinktų parlamentarų yra du milijonieriai – Eugenijus Gentvilas ir Raimundas Paliukas.

Skaičiuojant pagal bendrai su sutuoktiniais deklaruotą turtą tarp parlamentarų iš Vakarų Lietuvos pirmas yra Darbo partijos atstovas R. Paliukas (1,73 mln. litų). Po jo sekantis liberalsąjūdietis E. Gentvilas kartu su žmona valdė turto už 1,29 mln. litų. Beje, Gentvilų šeima pernai turėjo daugiausiai piniginių santaupų – 315 300 litų.

Turtingiausiųjų trejetuką užbaigė E. Gentvilo partijos kolega Eligijus Masiulis. Jam ir jo žmonai priklausė 942 tūkst. litų vertės turtas.

Toliau rikiavosi A. Bilotaitė (808 tūkst. litų turtas, bet ir 525 322 Lt skola), socialdemokratė Irena Šiaulienė (669 tūkst. litų), galinti pasigirti nemažomis santaupomis – 239 350 Lt. Už jos – Naglis Puteikis su žmona (548 tūkst. litų) ir Irina Rozova su vyru (253 tūkst. litų).

Tarp skurdžiausiai gyvenančių atsidūrė konservatorius Pranas Žeimys, kurio žmona pernai neturėjo jokio turto, o jis pats savąjį buvo įvertinęs 96 054 litais. Negana to, ši šeima pernai dar pasiskolino 36 tūkst. litų. Sąrašą užbaigė P. Gražulis su 75 800 litų vertės nekilnojamuoju turtu, 3 tūkst. litų vertės mašina ir 5 734 litus siekusiomis santaupomis.

 

Staigmenos: ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met nedi­din­ti va­di­na­mo­jo „pa­gal­vės“ mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­lan­go­je net svars­to­ma ga­li­my­bė vi­sai nai­kin­ti vie­nos nak­ties rink­lia­vą. Mat bū­si­mo­jo va­sa­ros sezo­no iš­va­ka­rė­se pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ap­link­ke­lį, o tuo­met – įves­ti mo­kes­tį už įva­žia­vi­mą į šią pajū­rio poil­sio oa­zę.

No­rin­tie­ji pa­tek­ti į Pa­lan­gą leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ti­kriau­siai tu­rės pa­klo­ti apie 10 li­tų, ar­ba 2-3 eurus. Ta­čiau dar ne­ap­sisp­ręs­ta, ar tai bus par­os, ar ki­to­kio lai­ko­tar­pio rink­lia­va. Už ją per me­tus Pa­lan­ga ti­ki­si gau­ti apie 5 mln. li­tų pa­ja­mų.

 

Biudžetas: Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pri­ta­rė 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ris dėl eu­ro įve­di­mo pir­mą kar­tą yra par­eng­tas eu­rais. Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, to­liau dėl jo dis­ku­si­jos vyks Sei­me, ku­riam pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas vė­liau­siai iki spa­lio 17-osios.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš­sis­ki­ria ir tuo, kad Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu iki 424,5 mln. eu­rų (1,466 mlrd. li­tų) ir su­da­rys 1,11 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ta­čiau tai ge­ro­kai ma­žiau nei NA­TO už­sib­rėž­tas 2 proc. ro­dik­lis.

Siū­lo­ma ki­tą­met di­din­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ak­ci­zus, at­si­sa­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, kar­tu įve­dant leng­va­ti­nį 9 proc. PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams.

Ša­lies fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas pla­nuo­ja­mas apie 1,2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o vals­ty­bės biu­dže­to – apie 342,4 mln. eu­rų – 23,2 proc. dau­giau nei šie­met.

Biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti, skai­čiuo­jant, kad 2015 me­tais BVP augs 3,4 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inflia­ci­ja sieks 1,2 proc., dar­bo už­mo­kes­tis augs vi­du­ti­niš­kai 5,8 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 10,4 pro­cen­to.

 

„Palangos tilto“, ve.lt, „Lietuvos žinių“ inf.

Jūsų komentaras:

aiškiaregiams, 2014-10-11 21:04 (IP: 86.100.63.40)
-iš nuotraukos matyti kad mąsto apie savo Nekilnojamo turto agentūrą...

-koktu.... 2014-10-08 14:47 (. / IP: 86.100.63.40)
- daugiau tokių "ubagų", nes kam čia neaišku jo tikrieji turtai įgyti meraujant?...

Taip pat skaitykite

Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Sėkmingas palangiškės startas Korėjoje

Romualdas RIMA, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Senosios gimnazijos dešimtokė Emilija Rukšėnaitė vis dar gyvena įspūdžių, kuriuos parsivežė iš Pietų Korėjos, nuotaikomis. Praėjusių metų gruodžio pradžioje mergina dalyvavo  Pietų Korėjoje  Changwon mieste vykusioje 5 – ojoje tarptautinėje jaunimo mokslo olimpiadoje. Palangiškė buvo viena iš šešių šalies moksleivių, atstovavusių Lietuvą.


Kainų spyris keliaujantiems

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Iš po Naujametinių kaukių į dienos šviesą išlindo mūsų naujos valdžios sprendimai. Abejotini ar ne, po sausio pirmosios jie tapo realūs. Kainos kandžiojasi, šokinėja ir gąsdina.


Valdžia pamalonino didžiausias kurorto įmonės

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Paskutiniosiomis praėjusių metų dienomis posėdžiavusi kurorto valdžia, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nusprendė suteikti mokesčių lengvatas, kurių prašė savivaldybės teritorijoje registruotos įmonės.


Kasmet  Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai skatinami personaliniais priedais prie atlyginimų. 50 proc. dydžio priedai buvo skiriami Palangos ir Šventosios kultūros, Socialinių paslaugų centrų, Sporto mokyklos, Viešosios bibliotekos, Botanikos parko, Globos namų direktoriams, kurių nustatytas tarnybinis atlyginimo koeficientas skirtingas.


Palangiškiai – už santuoką ir lietuviškumą

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Pirmosios Naujų metų dienos – ne tik žvilgsniui į ateitį, bet ir senųjų metų apžvalgai. Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje „Palangos tiltas“ kalbėjosi su skyriaus vedėja Vida Buivydiene apie praėjusius metus – vedėja jau kone tris dešimtmečius yra palangiškių gyvenimo pokyčių liudininkė.


Paskutiniajame praėjusių metų miesto Tarybos posėdyje patvirtintas kurorto Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Tai detalus institucijos darbo planavimo dokumentas, kuriame, išanalizavus situaciją, suformuluoti Savivaldybės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei numatyti vykdomų programų finansavimo šaltiniai.


Kas saugos mirusiųjų palaikus?

„Palangos tilto“ informacija, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Šiandien 11 val. Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas organizuoja pasitarimą dėl mirusiųjų saugojimo ir mirties priežasties nustatymo, kai ikiteisminio tyrimo institucijos tyrimo nepradeda, o mirties priežastis šeimos gydytojui neaiški ir todėl jis negali išduoti mirties liudijimo, problemų.


Būtų tikslinga, kad Kuršių nerijos bendrąjį planą įvertintų UNESCO ekspertai. Apie tai antradienį kalbėta aplinkos ministro Gedimino Kazlausko susitikime su atstovybės prie UNESCO ambasadore Ina Marčiulionyte.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas