Parapija

2015-03-02
Parapija

Įvykių ir renginių kronika

▪ Kai Palangoje šurmuliavo Stintų šventė, gražią vasario 14-osios popietę Palangos šeimos centras pakvietė miestiečius ir mūsų kurorto svečius į renginį „Meilės diena kitaip”, vykusį miesto viešosios bibliotekos salėje.
Šeimos centro savanorė Emilija Aleknavičienė pristatė šventės svečius – filmų režisierę ir skaitovę Dalią Kanclerytę bei saksofonininką Sigitą Stalmoką, kuris yra ne vieno jos filmo muzikos autorius. Pristatymo metu buvo pasidžiaugta gražiu šio dueto bendradarbiavimu, nes per dešimtį metų Dalia pastatė vienuolika filmų, o Sigitas trims jų sukūrė muziką.
„Kiekvieno žmogaus širdis ilgisi artimo meilės. Trokšta atverti širdis tikrosioms vertybėms, nes tai paliudija gausus susirinkusiųjų būrys”, – nuoširdžiai pradėjo susitikimą skaitovė.
Nuskambėjus pirmiems saksofono akordams, Dalia pradėjo deklamuoti Šv. Rašto knygos „Giesmių giesmė“ ištraukas apie gražiausią pasaulyję jausmą – tikrąją ir amžinąją meilę.
Šventės pabaigoje Dalia dar padeklamavo ir poeto Justino Marcinkevičiaus eiles „Nesumindžiokim širdies”. Jos tapo tarsi padėka palangiškių publikai, nes Dalia Palangos žmonėms puoselėja ypatingus sentimentus, kuriais labai nuoširdžiai pasidalino.
▪ Vasario 27 d. vyko Palangos dekanato vizitacija ir dekanato tikybos mokytojų seminaras. Palangos bažnyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios su vyskupu Jonu Boruta, dekanato parapijų kunigais ir tikybos mokytojais.
▪ Vasario 22 d. I gavėnios sekmadienį, kartu su mūsų parapija meldėsi naujai pašventintas kunigas, Telšių kurijos sekretorius, Donatas Liutika. Sekmadienio šv. Mišių metu kunigas Donatas sakė pamokslus, teikė primicijinį palaiminimą. „Per Užgavėnes užsidedame kaukes, persirengiame, o kai prasideda gavėnia, Dievo akivaizdoje turime nusiimti visas kaukes, būti tokie, kokie esame“, – kalbėjo pamokslininkas, atkreipdamas tikinčiųjų dėmesį į svarbiausius gavėnios meto bruožus.
▪ Parapijos paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle sulaukė 1000-osios sekėjos, kuria tapo palangiškė Indrė Anusaitė. Indrė bus apdovanota specialiu prizu – knyga.

Parapijos bendruomenės

Toliau pristatome parapijoje veikiančias bendruomenes ir organizacijas. Šįsyk apie Caritas.

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.
Lietuvos Caritas – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis, veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia.
Lietuvos Caritas vienija savanorius ir profesionalius koordinatorius socialinei veiklai plėtoti, pripažįsta asmens orumo, tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybes bei vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais.
Lietuvos Caritas, siekdamas įtvirtinti socialinį teisingumą visuomenėje, bendradarbiauja su valstybės, socialinės rūpybos ir NVO struktūromis, tarptautiniu Caritas tinklu, ES ir kitų šalių socialinės veiklos fondais.
Atsižvelgdamas į Lietuvos žmonių socialinius poreikius, Lietuvos Caritas ruošia ir įgyvendina naujas programas, apimančias kelias ar visas vyskupijas. Tokiomis programomis siekiama ištirti skausmingiausias skurdo bei atskirties problemas, pasiūlyti visuomenei praktinius šių problemų sprendimo modelius.
Caritas neįsivaizduojama ir be kasdieninės pagalbos skurstantiems, badaujantiems. Lietuvos Caritas kasdien maitina vaikus, benamius, kitus socialiai remtinus žmones. Organizacijos atstovai padeda į skurdą patekusioms šeimoms, slaugo ligonius, dirba su moterimis, tapusiomis prostitucijos aukomis, gatvės vaikais, lanko kalinius ir padeda „prigyti laisvėje“ grįžusiems iš kalėjimų, globoja senelius ir neįgaliuosius.
Palangos parapijos Caritas vienija skirtingo amžiaus ir skirtingų profesijų žmones, kurie dovanodami save, nuolat įsipareigoja rūpintis visais, kuriems reikia pagalbos ir paramos. Parapijos Carito savanoriai renka ir dalija žmonių dovanotus rūbus, buitinę techniką, mokyklinius reikmenis ir žaislus. Padeda ir tarpininkauja ieškant pagalbos įvairiose rėmimo, socialinių paslaugų, globos, medicinos ir kt. organizacijose. Advento metu Carito savanoriai platina adventines žvakeles „Gerumas mus vienija“, prieš Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišias renka maisto produktus, kurie šv. Velykų šventėms išdalijami labiausiai stokojantiems, lanko ir globoja vienišus bei negalinčius savimi pasirūpinti senelius ir ligonius.
Šalia materialinių dalykų, pati svarbiausia Caritas organizacijai auka – jūsų laikas ir širdies gerumas. Be žmonių galinčių dovanoti save, nebus kam aplankyti, globoti ir pasirūpinti pačiais vargingiausiais mūsų parapijos žmonėmis.
Tad visus norinčius pažinti Caritas organizaciją, visus galinčius ir norinčius jungtis į Caritas veiklą ar turinčius galimybę ją paremti, kviečiame ateiti į parapijos raštinę arba susisiekti su parapijos Caritas vadove Elena Metrikiene: tel. 8 672 94 348.

Parapijos kunigų gavėnios mintys:

„Pelenų trečiadienį įžengę į gavėnios laikotarpį, vidinį savo susikaupimą ir rimtį išreikšdami atgaila, pasninku ir gerais darbais, mąstydami apie išganingąją Kristaus kančią už mus ir dėl mūsų, laukiame Velykų ryto.
Keista, tačiau šio švento liturginio laiko, gavėnios, Šventojo Rašto skaitiniai, neleidžia sustingi ir laukti. Priešingai, vis ragina, vis kviečia keliauti. Visa Bažnyčia keliauja – eina į dykumą ir kopia į kalnus, su pranašu Jona plaukia laivu ar su jaunuoju Juozapu keliauja į Egipto vergovę, o Mozės vedama keliauja į tėviškę, kaip Abraomas palikdama viską, kas regima, apskaičiuota, įprasta ir ko galima tvirtai įsikibti“ (kun. dr. Marius Venskus).

„Viešpaties raginimas atsiversti ir tikėti Evangelija šiandienos žmogui reikštų raginimą atsimesti nuo atgyvenusios mąstysenos ir su tikėjimu suprasti naują gavėnios prasmę, o kad tai suprastume, reikia išmokti nutilti, susimąstyti, suvaldyti savo įgeidžius ir leistis vadovauti Šventajai Dvasiai“ (kun. Romas Starkutis).

„Tyla ir susikaupimas yra būtinos sąlygos siekiant artėti prie Dievo. Gavėnia skatina mus vaduotis iš egoizmo ir atidžiau žvelgti į kitus, kurie galbūt stokoja pačių būtiniausių dalykų. Tikra meilė geba pamiršti save ir matyti kitą. Šiuo meilės keliu esame raginami eiti ne tik per gavėnią, bet ir per visą gyvenimą“ (kun. Virginijus Būta).

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kaip gyvena Palangos Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija? Kokią veiklą vykdo? Apie tai „Palangos tiltas“ kalbėjosi su Palangos klebonu Kęstučiu Balčiūnu.


Galima registruotis Sutvirtinimo sakramentams

"Palangos tilto" informacija, 2019 10 02 | Rubrika: Miestas

Palangos parapija kviečia suaugusius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, bet to norėtų, užsiregistruoti iki spalio 6 d. parapijos raštinėje parengiamiesiems kursams.


Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė išskirtinio svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana.


Parapijos kronika

2015 07 02 | Rubrika: Miestas

▪ Tuo metu, kai daugelis parapijų baigia pastoracinius metus bei parapijų grupės stabdo savo veiklą iki rudens, Palangos parapija pradeda vasaros sezono, turistų ir poilsiautojų pastoracinę tarnystę.


Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius lėmė, kad pirmaisiais pavasario mėnesiais katalikų bendruomenė gyveno gavėnios ir Velykų ritmu. ▪ Kovo 14 d., IV Gavėnios sekmadienio, vadinamojo „Laetare“ (Džiaugsmo sekmadienio) išvakarėse, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyko pasaulinė eucharistinė adoracija „24 valandos Viešpačiui“, prie kurio...


„Keiskimės kartu, būkime aktyvūs, kurkime parapijos bendruomenę ir tradicijas: juk parapija – jūsų, palangiškiai, o ne Mariaus, Jono ar Antano, juolab, kad nei vienas klebonas negyvens čia amžinai. Nors, tiesą sakant, kai kur nors nuvykstu ir pasakoju apie Palangą, neretai išsprūsta: „Mano parapija“, – prie tradicinio antradieninio puodelio...


Restauruota Palangos bažnyčia  2

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2012 10 29 | Rubrika: Miestas

Palangoje baigti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios fasadų ir stogo restauravimo darbai, pradėti 2007 metais. Jie kainavo 2,385 mln. Litų. Kultūros paveldo departamentas bažnyčios tvarkybai skyrė 1,67 mln. Lt, o 715 tūkst. Lt pridėjo Palangos savivaldybė ir parapija. Tvarkybos darbus atliko UAB „Pamario restauratorius“.


Vyksta bažnyčios restauravimo darbai

Ugnė RAUDYTĖ, 2011 04 13 | Rubrika: Miestas

Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia pasipuoš nauju stogu. „Toliau bus tęsiami stogo ir fasadų restauravimo darbai. Jau šiais metais didžioji restauravimo darbų dalis bus atlikti, o tuo labai džiaugiasi visa parapija“,- kalbėjo Palangos bažnyčios klebonas Marius Venskus.


SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS AVE MARIA

PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJA VšĮ CANTUS FIRMUS, 2010 08 16 | Rubrika: Kultūra

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija ir viešoji įstaiga „Cantus firmus“ Palangos miesto gyventojus bei svečius rugpjūčio mėnesį kviečia į II-ąjį sakralinės muzikos festivalį „Ave Maria“. Daugiametė Europos tradicija rengti sakralinės muzikos ir susikaupimo valandas atkeliavo į Lietuvos vasaros sostinę. Turtingos praeities Palangos miesto bažnyčia, tarp atlikėjų garsėjusi...


Sėkmingas palangiškės startas Korėjoje

Romualdas RIMA, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Senosios gimnazijos dešimtokė Emilija Rukšėnaitė vis dar gyvena įspūdžių, kuriuos parsivežė iš Pietų Korėjos, nuotaikomis. Praėjusių metų gruodžio pradžioje mergina dalyvavo  Pietų Korėjoje  Changwon mieste vykusioje 5 – ojoje tarptautinėje jaunimo mokslo olimpiadoje. Palangiškė buvo viena iš šešių šalies moksleivių, atstovavusių Lietuvą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas