Paskelbtas bendruomeninės veiklos stiprinimo Palangos miesto savivaldybėje konkursas

Palangos tiltas, 2023-04-11
Peržiūrėta
979
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Paskelbtas bendruomeninės veiklos stiprinimo Palangos miesto savivaldybėje konkursas

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2023 m. kovo 31 d., pabaiga – balandžio 21 d.

Pareiškėjai pagal formą (ją rasite www.palanga.lt, skiltyje „Naujienos“) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

1. Tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

2. Siunčiama elektroniniu laišku, adresu [email protected], elektroninio laiško temoje nurodant Konkurso pavadinimą. Paraiška turi būti išsiųsta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos su priedais, atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pateiktos vienu elektroniniu laišku.

Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (ją rasite www.palanga.lt, skiltyje „Naujienos“), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei konkurso skelbime nurodytas paskutinis paraiškų pateikimo terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną savivaldybės administracijai nurodo, kurią paraišką vertinti. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. 

Paraiškas konkursui gali teikti pareiškėjai, vykdantys veiklą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

2. Nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. 

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. 

5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

1. Pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (sutikimo formą rasite www.palanga.lt, skiltyje „Naujienos“); 

5. Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Konkursui numatyta skirti 12 850 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 950  eurų, mažiausia – 750 eurų;

Kita informacija:

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-484.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-509 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti, paskirstymo ir atsakingų asmenų paskyrimo“.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Laura Janušienė tel. (8 460) 34 147 arba mob. tel. 8 684 54 628, taip pat el. p. [email protected] darbo dienomis nuo 14 iki 16 val. Bendra konsultacija pareiškėjams vyks balandžio 13 d. 16 val. Palangos miesto savivaldybėje adresu: Vytauto g. 112, 3 aukštas. 

 

Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Miesto poliklinika jau neilgai trukus pasikeis – taps ne tik gražesnė, bet ir gerokai patogesnė tiek lankytojams, tiek čia dirbantiems medikams. Gruodžio 11 dieną paskelbtas poliklinikos pastato rekonstrukcijos darbų konkursas.


Kviečiame teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 


Informuojame, kad paskelbtas konkursas Palangos miesto rinkliavų centro direktoriaus pareigoms užimtiBendruomeniniai šeimos namai, Jūratės g. 42 (II aukštas), Palanga. Būtina registracija tel. nr. 869491354.Nuotolinės mediacijos paslaugos. Mediacija – tai konfidencialaus pobūdžio konfliktų sprendimo procesas (konfliktuojančių pusių sutaikymas turto dalybų, vaiko ugdymo/išlaikymo, skyrybų ir kt. klausimais), kuriame mediatorius padeda konfliktuojančioms šalims pasiekti priimtiniausią konflikto sprendimą. Registracija tel. nr. 867453558. Mediatorė Kristina Martinkienė


Kviečiame dalyvauti nemokamose projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ veiklose gruodžio mėnesį. Individualios nuotolinės psichologo konsultacijos.Registracija tel. nr. 864598955.


Palangos bendruomeniniai šeimos namai (PBŠN), įsikūrę Jūratės g. 42 (II aukštas), ne vienam palangiškiui jau tapo žinomi kaip įdomių veiklų, remiamų Savivaldybės, centras.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius