Miesto ryškiausi politikai „dar nežino“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-06-30
Peržiūrėta
1274
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Miesto ryškiausi politikai „dar nežino“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose

Po dau­giau kaip de­šimt me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų Sei­mas praėjusį ket­vir­ta­die­nį juos įtei­si­no. Bet Palangos miesto politikai dar labiau būgštauja dėl naujovės ir sako „esą neapsisprendę“, ar juose dalyvautų.

 

Lems skyrių pozicija

„Vertinu tiesioginius mero rinkimus kaip labai svarbų demokratijos žingsnį. Svar­biau­sia, kad įstatymo pakeitimais įgy­ven­di­na­me rin­kė­jų lū­kes­čius pa­tiems tie­sio­giai rink­ti me­rą. Šią akimirką negaliu pasakyti, ar dalyvausiu tiesioginiuose mero rinkimuose. Pirmiausia turi pasisakyti partijos Palangos skyrius“, – sakė meras Šarūnas Vaitkus.

Kurorto socialdemokratų lyderis Danas Paluckas teigė, kad socialdemokratai, inicijavę tiesioginius mero rinkimus, išpildė savo rinkimų programos pažadus.

Paklaustas, ar pats sieks juose susigrumti mieste, D. Paluckas sakė „dar nežinąs“.

„Mūsų skyrius – demokratiškas, tegul nuspręs pats, ar kelti mano kandidatūrą, – teigė pašnekovas. – Savarankiškai savo kandidatūros tikrai nekelsiu“.

Į klausimą, ar būtų pajėgus suremti lygiaverčiai jėgas su konservatorių lyderiu Š. Vaitkumi, D. Paluckas atsakė: „Rinkimai dažnai – laimės dalykas. Juk starto pozicijos bus visų vienodos“.

Buvęs kurorto liberalsąjūdiečių pirmininkas Eimutis Židanavičius, su būriu liberalsąjudiečių išreiškęs norą prisijungti prie partijos Tvarka ir teisingumas Palangos skyriaus, vakar tikino nesąs „tvarkiečių“ narys.

„Vyko tik konsultacijos tuo klausimu“, – sakė E. Židanavičius.

Jis taip pat sakė „dar nežinąs“, ar dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose. „Kad dalyvausiu kaip nepartinis, negaliu atmesti tokios galimybės“, – sakė jis.

 

Bus renkamas panašiai kaip Seimo narys

Už Savivaldos įstatymo pataisas, įteisinančias tiesioginius mero rinkimus, bal­sa­vo 81 par­la­men­ta­ras, prieš bu­vo trys, su­si­lai­kė 23 par­la­men­ta­rai.

Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pa­si­ra­šius įsta­ty­mą, tie­sio­giai me­rus rink­ti gy­ven­to­jai ga­lė­tų jau ki­tų me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je ar­ba ko­vo pra­džio­je vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

Pa­gal nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bus ren­ka­mi dau­gia­man­da­tė­je, o me­ras, ku­ris kar­tu bū­tų ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, – vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tiek dau­gia­man­da­tė, tiek vien­man­da­tė apy­gar­da api­ma vi­są sa­vi­val­dy­bę.

Me­ras vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus ren­ka­mas ana­lo­giš­kai kaip Sei­mo na­rys - pir­ma­ja­me tu­re bū­tų išrenkamas, jei už jį bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų.

Jei pir­mą kar­tą bal­suo­jant nė vie­nas iš kan­di­da­tų į me­rus ne­su­rink­tų dau­gu­mos, po dvie­jų sa­vai­čių bū­tų rengia­mas an­tras tu­ras, ku­riuo­se rung­tų­si du pir­ma­ja­me tu­re dau­giau­siai bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai. Per pakarto­ti­nį bal­sa­vi­mą iš­rink­tu bū­tų lai­ko­mas kan­di­da­tas į me­rus, su­rin­kęs dau­giau bal­sų.

Taip pat pa­tai­sos nu­ma­to, kad me­ro įga­lio­ji­mams nu­trū­kus prieš lai­ką per pu­sę me­tų vien­man­da­tė­je apygardo­je tu­rė­tų bū­ti su­reng­ti nau­ji rin­ki­mai.

Jei­gu ko­mi­si­ja pa­teiks iš­va­dą, kad yra pa­grin­das tai­ky­ti įga­lio­ji­mų ne­te­ki­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiai iš­va­dai pri­tars, bū­tų krei­pia­ma­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą iš­va­dos.

Jei­gu teis­mas pa­teik­tų iš­va­dą, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ar me­ras su­lau­žė prie­sai­ką ir (ar­ba) ne­vyk­dė įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tų įga­lio­ji­mų, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tri­jų penk­ta­da­lių vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų dau­gu­ma ga­lė­tų nu­trauk­ti jo įga­lio­ji­mus.

Iki šiol tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus Sei­me mė­gin­ta įtei­sin­ti kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos 119 straips­nį, ta­čiau niekada ne­pa­vyk­da­vo su­rink­ti tam rei­kia­mo bal­sų skai­čiaus. Dau­giau­sia ne­su­ta­ri­mų tarp po­li­ti­kų dėl tiesioginių me­rų rin­ki­mų ki­lo iš­sis­ky­rus po­žiū­riams į tie­sio­giai ren­ka­mo me­ro vaid­me­nį sa­vi­val­dy­bės valdymo struk­tū­ro­je.

Jūsų komentaras:

Rinkimai buvo pasibaisėtini... 2014-07-02 09:15 (. / IP: 86.100.63.40)
- bent jau iš dabartinių "partijų" -nė vieno švaraus intelekto ( išskirtinai tik Gerb p. Albinas Stankus)!... Gal renkant asmenybę atsiras tokių !?.. Iki šiol rinkimai buvo "organizuojami" patys -sau!!! - kas akivaizdu!

Taip pat skaitykite

Kurorto socialdemokratų lyderė, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narė Svetlana Grigorian paskelbė, kad dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose, kurie įvyks pirmąjį kovo savaitgalį. Vieni ją giria už drąsą, o kiti, tarp jų ir Savivaldybės Atstovė spaudai Tamara Zaiceva, žavisi kandidatės suknele.


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąraše į Seimą išrinkta Klaipėdos Marių rinkimų apygardoje Ligita Girskienė prisipažino žurnalui „Lietuvos pajūris, laikraščio „Palangos tiltas“ turinio partneriui, kad niekada nė sapnavusi nebuvo, kad vienądien būsianti politike. „Norėjau būti renginių režisierė“, –  šypsojosi L. Girskienė. 


Miesto Taryba jau netrukus, balandį, įveiks savo darbo pusiaukelę. „Palangos tiltas“ susitiko interviu su Dainiumi Želviu, labiausiai patyrusiu miesto politiku, kuris miesto Taryboje jau dirba bene sepintąją kadenciją – nuo 1997-ųjų. Jis atsakė į „Palangos tilto“ klausimus. Skaitykite interviu penktadienį „Palangos tilte.“ „Manau, kad po...


Palangos miesto mero patarėjas Pranas Žeimys teigia, kad popiet Palangos oro uoste nusileis lėktuvas su 160 Lietuvos piliečių, tačiau kur juos visus reikės apgyvendinti, iki šiol nėra aišku. „Kalbamės su viešbučiais, tačiau ne visi nori priimti atvykstančius, o kai kurie pateikė savivaldybei kainas, prilygstančias 5 žvaigždučių apgyvendinimui,“ – sako...


Gruodžio 14-18 dienomis Palangos miesto savivaldybės Tarybos nariai Bronius Vaitkus ir Justas Žulkus viešėjo Portugalijoje, Portimao, kur vyko konferencija, skirta urbanistinių (miesto) sporto šakų plėtojimui. B. Vaitkus ir J. Žulkus atsakė į „Palangos tilto“ klausimus.


Palanga kužda: buvęs Palangos meras ir Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis dalyvaus miesto savivaldybės Tarybos ir tiesioginiuose mero rinkimuose kovo 3-ąją. Teigiama, kad kandidatu į merus R. Palaitį kels visuomeninis rinkimų komitetas „Palangiškiai“. Šis komitetas įsikūrė į šipulius sudužusio kurorto liberalsąjūdiečių skyriaus pagrindu. R. Palaitis to...


„Metų mero“ rinkimuose, surengtuose portalo Alfa.lt, аplenkęs kitus 58 šalies merus, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus užėmė garbingą antrąją vietą, į priekį užleidęs tik šalies prezidento rinkimų apklausų vieną lyderių, populiarųjį Kauno merą Visvaldą Matijošaitį. Tiesa, galutiniai rezultatai bus paskelbti truputį vėliau, susumavus interneto...


Šį sekmadienį – rinkimai į miesto savivaldybės Tarybą ir netrukus kurorto vystymuisi diriguos naujoji Taryba, o darbus vykdys naujoji administracija. „Palangos tiltas“ apklausė daugiau kaip 20 miesto verslo, politikos ir visuomenės atstovų, teiraudamasis, kurie miesto politikai, administracijos ir savivaldybės įmonių vadovai paliko ryškiausią pėdsaką miesto...


Lietuvos metų mero 2014 rinkimuose Šarūnas Vaitkus – trečias

"Palangos tilto" informacija, 2015 02 09 | Rubrika: Miestas

Praėjusios savaitės pabaigoje Panevėžio „Cido“ arenoje įvykusiame renginyje – viešoje diskusijoje „Ateities Panevėžys“ paskelbti Lietuvos 2014-ųjų metų mero rinkimų nugalėtojai. Palangos meras Šarūnas Vaitkus šiuose rinkimuose pakilo į garbingą trečią vietą, o portale lrytas.lt jam skirta net 4 tūkst. 731 balsų.


Po dau­giau kaip de­šimt me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų Sei­mas praėjusį ket­vir­ta­die­nį juos įtei­si­no .  Bet Palangos miesto politikai dar labiau būgštauja dėl naujovės ir sako „esą neapsisprendę“, ar juose dalyvautų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius