Palangos šauliai ir tremtiniai pagerbė žuvusius partizanus

Palangos tiltas, 2017-09-18
Peržiūrėta
2231
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos šauliai ir tremtiniai pagerbė žuvusius partizanus

Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.
Tremtį patyrusios moterys buvo apsirengusios tautiniais drabužiais, tarp didžiulio būrio kariškių ir civilių jos atrodė labai įspūdingai. Palangiškės tremtinės buvo vienintelės taip pasidabinusios, todėl jos išsiskyrė iš minios. Taip gražiai atstovavo savo miestui Palangai.
Popiet visi buvo pakviesti į šv. Mišias, kurias aukojo ir įžanginį žodį tarė vyskupas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių buvo pašventintas bunkeris. Mišiose dalyvavo keturi kunigai.
Minėjime dalyvavo daug žmonių iš įvairių Lietuvos vietovių, kariškių, Seimo narių, taip pat politinių kalinių, tremtinių pirmininkas Jonas Rutkauskas, įteikęs padėkos raštus padėjusiems finansiškai ir savo triūsu atstatyti šį mūsų tautai labai reikalingą bunkerį, priminsiantį ateinančiai kartai tuos tautos didvyrius, kovotojus už mūsų laisvę ir žuvusius nelygioje kovoje su okupantais.
Kova nebuvo beprasmiška, tą būtina įamžinti. Lietuvių tauta išliko, išliko ir lietuvių tikėjimas, kalba, tradicijos, už tai būtina dėkoti laisvės kovotojams, kurie kovojo dešimt metų, žuvo daugiau kaip 20 tūkstančių jaunų žmonių, užaugusių prieškarinėje Lietuvoje, tokioje aplinkoje, kur buvo įskiepyta didžiulė meilė tėvynei, savo žmonėms, tautai.
Minėjimo metu kalbas sakė Rietavo ir Šilalės merai, koncertavo moterų choras iš Plungės, vaikai iš Rietavo ir dar daug kitų, savo eiles deklamavo palangiškė Agota Vaitkuvienė. Vėliau minėjimo dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše.
1944 metais okupavus sovietams Lietuvą, Šalnos tėvūnijos partizanai Šilų-Girėnų miške įsirengė žeminę, kuri ilgus metus juos glaudė Jono Kantros-Rūtenio, Lukšto būrio partizanus. Junginį sudarė du būriai, vadovavo Algirdas Liatukas-Vasaris. Rūteniui žuvus, Lukšto būriui vadovavo Simonas Budreckis-Algirdas.
1952 metų vasario 16-ąją partizanai susitiko minimoje žeminėje. Nors ryšininkų, aplinkinių gyventojų saugomi, bet paskutiniuoju metu suaktyvėjus agentams, partizanai ruošėsi apleisti žeminę. Nespėjo, nes vasario 18-ąją agentas „Pušis“ atvedė čekistus. Apsupti partizanai gynėsi, stengėsi prasiveržti. Iš buvusių 13 kovotojų žuvo Konstancija Žilienė-Juodakė, Juozas Matutis-Laimutis, Juozas Vitkus-Aidas, Alfonsas Pūdžemis-Arimantas. A. Liatukas-Vasaris buvo sunkiai sužeistas. Draugai norėjo jį nešti, bet Algirdas įsakė jiems trauktis, o pats susisprogdino. Pranas Kromelys-Šilas buvo sunkiai sužeistas ir mirė po kelių dienų. K. Žilienė-Juodakė buvo nėščia. Taigi, Šilų-Girėnų mūšyje užgeso 7 gyvybės.
Šilų-Girėnų žeminė pirmą kartą restauruota 1996 metais, 2007 metais žeminę dar kartą šiek tiek sutvirtino partizanų Poškų sūnus Vincas Jurgaitis – Laukuvos gimnazijos direktorius. 2013 metais, įlūžus žeminės stogui, ji buvo iš pagrindų restauruota, sutvirtinta, pastatytas naujas kryžius. 2017 m. balandžio mėnesį žeminė buvo piktavališkai sudeginta, šiemet ji ir naujai atstatyta.

Petras NEVERAUSKAS
Palangos jūros šaulių 6-osios kuopos būrio vadas, tremtinys

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Mes, šauliai, jaučiame pareigą Visų šventųjų ir Vėlinių išvakarėse pagerbti žuvusius ir mirusiuosius.


Prieš lapkričio pirmąją, pagal tradiciją, Palangos šauliai aplanko mirusių ir nužudytų patriotų  kapus bei paminklus. 


Palangos šauliai turi gražią, prasmingą tradiciją – Visų šventųjų dienos išvakarėse lanko Palangos kapinėse palaidotų šaulių, politinių kalinių, tremtinių kapavietes. Palangos kapinėse po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jau ilsisi 22 bendražygiai, daugelis dainavo Palangos šaulių vyrų chore. Šauliai pagerbė mirusius tylos minute, uždegė...


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.


Palangos šauliai savaitgalį Plateliuose kartu su atvykusiais iš visos Lietuvos minėjo Lietuvos karininko, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vado Jono Semaškos – Liepos 70-mečio žūties metines.


Pakviesti Plungės šaulių praėjusį šeštadienį lankėmės Pakutuvėnų vienuolyno bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius partizanus prieš 70 metų – 1946 m. spalio 1 d. – šiose apylinkėse.


Praėjusį šeštadienį 15 Palangos jūros šaulių, tremtinių grupė kartu su šauliais iš Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariais bei 50 jaunųjų šauliukų iš Klaipėdos regiono nuvyko į Kretingos rajoną, Kūlupėnų bažnyčią, kur buvo aukojamos Mišios 1965 metais žuvusio paskutiniojo...


Palangos šauliai Vėlinių dieną tradiciškai pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus, visus laisvės kovų dalyvius. Šauliai šiemet žygį pradėjo nuo paminklo Jonui Žemaičiui, prie kurio pirmiausia padėjo gėlių, uždegė žvakutes ir pagerbė generolo atminimą tylos minute.


Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius