Mokyklų direktorių rūpestis - ne tik mokiniai be motyvacijos, bet ir ilgesni mokslo metai

Linas JEGELEVIČIUS, 2017-08-31
Peržiūrėta
2474
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Leonas Šidlauskas
Leonas Šidlauskas

Šiandien – Rugsėjo 1-oji, kuri atveria vartus į visiškai naują jaudinantį žinių pasaulį, žada naujovių mokymosi programoje ir egzaminų tvarkoje. Kaip kurorto mokyklos pasirengė naujiems mokslo metams? Su kokiomis viltimis ir rūpesčiais pasitinka juos? Kaip vertina naujoves? Palangos senosios gimnazijos direktoriaus Leono Šidlausko, Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorės Laimutės Benetienės ir „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Alvydo Kniukštos PT paprašė atsakyti į šiuos klausimus.
– Su kokiomis viltimis ir rūpesčiais pasitinkate naujus mokslo metus? Kaip mokykla pasiruošė naujiems mokslo metams? Kas buvo suremontuota? Kokių naujų mokymo priemonių buvo įsigyta? Ko mokyklai labai reikėtų?
L. Šidlauskas: „Prisidėti prie ateities kūrimo yra garbinga. Lietuvoje yra nemažai mokyklų, pažengusių toli, toli nuo šiandien aptariamų Lietuvos mokyklos iššūkių. Jei yra idėjų, jei žinai ne tik vietinį kontekstą, gerbi kolegų mokytojų ir visos mokyklos bendruomenę – rūpesčiai yra džiaugsmas. Vienu aspektu mokyklos žmogus yra lyg žemdirbys – bet koks, neregėtas kurių nors metų derlius neatleidžia nuo vidinės būtinybės vėl arti, sėti, puoselėti daigą ir būsimą grūdą. Viliuosi, kad Senoji gimnazija eina teisingu keliu.
Gimnazijos mokinių šį rugsėjį laukia suremontuoti, su naujai įrengtomis sieninėmis spintomis anglų, geografijos, matematikos, etikos, biologijos, istorijos ir trys lietuvių kalbos kabinetai. Įrengta nauja 30 vietų informacinių technologijų klasė, kuriai kompiuterius ir monitorius nupirko Palangos miesto savivaldybė. Gimnazija savo lėšomis įrengė kompiuterizuotą mokytojo darbo vietą. Moderni įranga bus naudojama ne tik informacinių technologijų dalyko, neformaliojo ugdymo programoms vykdyti, bet ir kitų dalykų tiriamosioms, pažintinėms veikloms, mokinių testavimui. Ieškosime galimybių sudaryti modernias sąlygas grafinio dizaino programai įgyvendinti, kūrybinių architektūros darbų rengimui.“
L. Benetienė: „Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla naujus mokslo metus pasitinka džiugiai. Patobulinta ugdymosi aplinka. Atnaujinti mokyklos koridoriai, sporto salė, mokomieji kabinetai. Ugdymo proceso tobulinimui sumontuoti papildomai 2 nauji projektoriai pradinio ugdymo klasėse. Savivaldybės dėka informacinių technologijų pamokos vyks prie naujų kompiuterių. Atnaujintos pedagogų kompiuterinės darbo vietos. Mokslo metų eigoje mokyklą turi pasiekti gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės 1-8 klasių mokiniams.
Pedagogų ir administracijos taip pat laukia naujas iššūkis. Pasirašyta sutartis su Švietimo informacinių technologijų centru dėl nešiojamų kompiuterių „HP Chromebook“ išbandymo. 10 pedagogų dalyvaus šiame projekte.
2017–2018 m. prioritetas – gera mokinių savijauta, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, kiekvieno mokinio pažanga. Naujais mokslo metais bus toliau įgyvendinamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Valstybės planavimo projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Toliau bus siekiama kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų akademinėje srityje atpažinimą ir jų vystymą. Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo (-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos. Mokyklos pedagogai dalyvaus mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo instrumentų bei metodinių priemonių, padedančių pedagogams ir psichologams geriau pažinti ir įvertinti vaiko gebėjimus, kūrime.
Mokykloje toliau rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas. Raštingumo, kaip ir vertybių, ugdymas vyksta per visas pamokas.
Mokiniams naujiena, kad socialinis-pilietinis mokinių veiklos vertinimas įtraukiamas į pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą. Daugėja ir šiai veiklai skiriamo laiko: nuo 5 iki 10 val.
Siekiantdidinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, mokykla dalyvauja į STEAM (tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, technologijų ir menų) orientuoto ugdymo mokyklų tinklo veikloje. Šiais mokslo metais toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinei-tiriamajai veiklai, pamokų organizavimui projektine veikla ir ne mokyklos aplinkoje, IKT panaudojimo plėtojimui, 3D projektavimui. Šiose veiklose dalyvaus visi mokyklos mokiniai. Be to, mokiniams bus sudarytos sąlygos rinktis šiuos pasirenkamuosius dalykus: 1-5 klasių mokiniams – „Finansinis raštingumas“, 6 klasių mokiniams – ,,Logika“, 7 klasių mokiniams – ,,3D projektavimas“, 8 klasių mokiniams – ,,Eksperimentinė chemija“.
Įvairi neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla. Mokiniai galės rinktis dailės, muzikos, šokių, sporto, šachmatų, tiksliųjų mokslų, žurnalistikos, tiriamosios veiklos ir kt. neformaliojo švietimo užsiėmimus.
Mokiniams, kurie neturi tinkamų sąlygų paruošti namų darbų namuose, bus sudarytos sąlygos tai padaryti mokykloje.
1-4 klasių mokiniams bus sudarytos sąlygos lankyti pailgintos darbo dienos grupę. Mokykloje skatinama mokinių savanorystė, veikia ,,Bendraamžių“ klubas, kurio nariai padeda naujai atvykusiems mokiniams sėkmingai įsilieti į mokyklos gyvenimą.“
A.Kniukšta: „Tikimės, kad pasitelkus pedagoginę patirtį pavyks sumažinti mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos, skaičių. Didžiausias rūpestis yra mokiniai iš socialinės rizikos bei užsienio grįžtančių šeimų. Stengiamės tokiems vaikams suteikti visapusišką pagalbą, kad jie nejaustų socialinės atskirties. Mokykla naujus mokslo metus sutinka su pagražėjusia aktų sale, valgykla, pirmo aukšto fojė visus pasitiks naujas televizorius, per kurį bus skelbiama aktuali mokyklos informacija. Buvo įsigyta sporto inventoriaus, mikroskopų, multimedia projektorių, atnaujinti kabinetų kompiuteriai. Šiuo metu aktualiausias dalykas – gauti finansavimą mokyklos teritorijai aptverti bei edukacinėms erdvėms kurti.“
– Kiek mokinių turėsite šiais mokslo metais? Kokių klasių padaugėjo (sumažėjo)? Kodėl? Koks mokinių skaičius mokykloje buvo pernai? Užpernai?
L. Šidlauskas: „Prognozuojame, kad šiais mokslo metais Gimnazijoje mokysis 446 mokiniai, iš jų 204 pirmose-antrose klasėse ir 242 – vidurinio ugdymo programoje. Šiais metais mokinių skaičius sumažėjo 16 mokinių. Priežastys yra visiems žinomos. Šiuometiniai brandos egzaminų rezultatai, mokinių pasiekimai olimpiadose rodo, kad važiuoti mokytis iš Palangos į Klaipėdos mokyklas dėl tariamo aukštesnio lygio jau neverta. Nebent yra kitų priežasčių. Pernai gimnazijoje mokėsi 460 mokinių, užpernai 503.“
L. Benetienė:„Planuojame, jog rugsėjo 1 d. mokyklos duris atvers 500 mokinių. Tai – 25 mokiniais daugiau negu praėjusiais metais. Mokinių skaičius didėja. Šiais mokslo metais mokykloje bus 22 klasių komplektai: 10 komplektų 1-4 klasių (1 komplektu daugiau negu praėjusiais metais) ir 12 komplektų 5-10 klasių (1 komplektu daugiau negu praėjusiais metais). Nebus 9 klasių mokinių, nes tęsia mokslą Palangos senojoje gimnazijoje.
Pailgintiems mokslo metams mokykla pasirengusi. Numatytos įvairios veiklos mokiniams: tiriamoji, sportinė, projektinė. Mokiniai įgis naujų kompetencijų, sies per pamokas įgytas teorines žinias su gyvenimiška praktika.“
A.Kniukšta: „Šiais mokslo metais turėsime apie 580 mokinių, pernai jų buvo 530, užpernai – 515. Šiais metais turėsime 26 mokinius spec. ugdymo klasėse (pernai buvo 21). Pagrindinė mokinių skaičiaus didėjimo priežastis – auga pradinių klasių mokinių skaičius.“
– Kaip pasikeitė mokytojų kolektyvas šiais mokslo metais? Kurie mokytojai paliko mokyklą? Kas atėjo? Kiek iš viso mokytojų? Kiek jų palangiškių? Iš kur atvyksta kiti mokytojai?
L. Šidlauskas: „Mokyklą paliko anglų kalbos mokytoja ekspertė Genė Pečiukevičienė, matematikos mokytojas metodininkas Aleksandras Augucevičius. Gimnazijai mokytojų netrūksta. Gimnazijoje iš viso dirba 43 mokytojai, absoliuti jų dauguma– palangiškiai, tik 8 pedagogai jau ne vienerius metus atvažiuoja iš kaimyninio Kretingos rajono.“
L. Benetienė: „Mokyklą paliko ir į užtarnautą poilsį išėjo pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Birutė Motiejauskienė. Mokykloje dirbs 3 nauji pedagogai, pradinio ugdymo mokytoja metodininkėErika Lukauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Anužienė dirbs pirmose klasėse. Džiugu, kad mūsų mokyklą pasirinkolietuvių kalbos mokytojaEglė Survilaitė, tik pavasarį baigusi Klaipėdos universitetą. Iš viso – 48 pedagogai.“
A. Kniukšta:„Šiais mokslo metais du mokytojus išleidome į užtarnautą poilsį, priėmėme vieną naują pradinių klasių mokytoją. Mokykloje dirba darnus 60 pedagogų kolektyvas, dauguma jų palangiškiai.“
– Kaip mokyklos bendruomenė pasitinka sprendimą dėl 10 dienų ilgesnių mokslo metų?
L. Šidlauskas: „Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybės išsakytus siekinius ar numatytas naujoves Senoji gimnazija pradėjo įgyvendinti jau pernai. Neabejoju, kad tai darė ir kitos pažangesnės Lietuvos mokyklos. Mūsų pernai deklaruotos ir pradėtos įgyvendinti nuostatos „čia ir dabar“, „per proceso organizavimą, per gerąsias praktikas, iniciatyvas, projektus“ šiandien girdimos ir iš Švietimo ministerijos vadovų lūpų kaip artimoji perspektyva. Gimnazija jau pernai pradėjo pilietiškumo ugdymą vykdyti kaip projektus, kaip mokinių pilietines iniciatyvas, veiklas. Lietuva yra „autsaideris“pagal mokyklų, turinčių laboratorijas, skaičių – mes pernai įkūrėme biotechnologijų laboratoriją, parengėme edukacinių erdvių projektą, numatydami fizikos laboratoriją ir kt. Pernai sukūrėme savitą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, pradėjome mokinio individualios pažangos stebėseną, išplėtojome pagalbą mokiniui ir turime rezultatus – valstybiniai brandos egzaminai parodė, kad reikšmingai pagerėjo matematikos, lietuvių, chemijos, biologijos, anglų ir kitų dalykų įvertinimo vidurkiai, daug aukščiausio lygio pasiekimų.
O su mokslo metų trukmės pailginimu, tai kaip toje pasakoje – viskas priklausys nuo to, ką ir kaip darysime. Jei ratą suksime nuobodžiai rankomis, kaip tas ponas, bus ilgas varginantis darbas. Jei pasuksime galvas, paieškosime idėjų – bus įdomių prasmingų mokymosi veiklų.“
L. Benetienė: „Pailgintiems mokslo metams mokykla pasirengusi. Numatytos įvairios veiklos mokiniams: tiriamoji, sportinė, projektinė. Mokiniai įgis naujų kompetencijų, sies per pamokas įgytas teorines žinias su gyvenimiška praktika.“
A. Kniukšta: „Mokyklos bendruomenė prieštaringai vertina ilgesnius mokslo metus, mokyklos vadovų kadencijų įstatymą, kuris į švietimo įstaigas įneš tik sumaišties ir nerimo. Kelia abejonių, ar šie pokyčiai gali realiai pagerinti ugdymo kokybę. Mūsų bendruomenės manymu, pirmiausia reikėtų peržiūrėti ugdymo dalykų programas, jų dermę su keliamais išsilavinimo standartų reikalavimais ir vadovėliais, sumažinti „popierizmą“, o sutaupytą laiką skirti tiesioginiam darbui su mokiniais, o ne to darbo aprašinėjimams įvairiose ataskaitose, darbo grupėse įvairioms tvarkoms ir programoms kurti.“
– Kokias naujas mokymo programas, užklasines veiklas pasiūlysite šiemet? Kaip mokykla pasirengusi dėstyti naujus dalykus – karinį rengimą vyresnių klasių moksleiviams ir lytinį švietimą?
L. Šidlauskas: „Nuo šių mokslo metų gimnazija pradės naują menų istorijos kursą, kuris bus kaip papildomas modulis 3-4 klasėms. Toks kursas svarbus gimnazistų platesniam kultūriniam išprusimui, turi įtakos lietuvių ir istorijos brandos egzaminų rezultatams. Pradedame 6-10 valandų etiketo programą I gimnazijos klasių mokiniams. Ji bus vykdoma klasės valandėlių metu. Kitos gimnazijos klasės etiketo pradmenų programą ar jos dalį galės vykdyti pasitarę su klasės auklėtoju dėl jos poreikio. Kaip ir pernai, pilietiškumo ugdymas bus integruotas su mokinių projektinėmis veiklomis. Temos, susijusios su nacionaliniu saugumu ir krašto gynyba, bus integruotos į pilietiškumo, žmogaus saugos mokymą, be to, krašto gynybos temomis. Taip pat esame sutarę bendradarbiauti su Klaipėdos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Klaipėdos regioniniu skyriumi.
Daug dėmesio skirsime dalykinėms konsultacijoms tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, tiek siekiantiems aukštesnių mokymosi pasiekimų. I ir III gimnazijos klasių mokiniai, kaip ir pernai, turės galimybę mokytis biotechnologijų. Kursas yra pasirenkamasis ir tarp mokinių labai populiarus. Siekdami puoselėti mokymosi kultūrą, I gimnazijos klasių mokiniams skiriame papildomą lietuvių kalbos pamoką, klasę dalijame į 2 grupes diferencijuojant – t.y. mokytojas turi 2 valandas, per kurias kursą dėsto mokinių grupėms po pusę klasės. Antrose klasėse taip pat viena savaitinė matematikos pamoka dalijama į grupes ir kursas dėstomas pusei klasės. Manome, kad toks ugdymo organizavimas turi reikšmingos įtakos egzaminų rezultatams. Trečiose klasėse ir ketvirtos klasės pirmąjį pusmetį intensyvinamas menų ir tikybos kursas, t.y. mokiniai turi daugiau tikybos ir menų pamokų, o ketvirtos klasės antrą pusmetį šie dalykai jiems nedėstomi, atsiradęs laisvesnis laikas panaudojamas papildomoms pasirinktų egzaminų dalykų konsultacijoms. Siekdami puoselėti mokymosi kultūrą ir padėti mokiniams geriau pasirengti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei brandos egzaminams, esame numatę nuo antro pusmečio skirti papildomas dalykines konsultacijas antrų ir ketvirtų klasių gimnazistams. Pirmų ir trečių klasių mokiniams antrą pusmetį bus organizuojamas patikrinamasis kontrolinis darbas iš 1-2 dalykų. Pagal galimybes tęsime pernai išplėtotą konsultacijų įvairovę, teiksime pagalbą mokiniui. Esame numatę, kad mokinys pats turės fiksuoti savo asmeninę pažangą (vadinamas asmeninės pažangos aplankas), pats įsivertinti, o rezultatus aptarti su dalyko mokytojais, klasės auklėtoju ir tėvais.
Mokslo metų išvakarėse Senoji gimnazija gavo informaciją, kad yra priimta į tarptautinį projektą Erasmus strateginės mokyklų partnerystės projektą „Demokratiniai veiksmai valdo Europą“, aptariamos bendradarbiavimo galimybės ir su Izraelio miesto Eilato mokykla.
Nuo rugsėjo 1 d. iki šv. Kalėdų gimnazijoje eksponuojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių grafikos darbų paroda.“
L. Benetienė: „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu bus integruojama į kūno kultūros, etikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, biologijos, technologijų pamokas ir neformalųjį švietimą.“
A. Kniukšta: „Šiemet mokykla siūlys daug įvairios popamokinės veiklos, be tradicinių meninės raiškos, sporto būrelių, daugiau dėmesio skirsime gabių mokinių ugdymui. Privalomi lytinio švietimo ir Tėvynės gynimo kursai bus integruoti į mokomuosius dalykus.“

Pradinukams labai trūks papildomų atostogų

Palangos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymuilaikinai einanti Direktoriaus pareigas Nijolė Sabaliauskienė:
– Kiekvieni nauji mokslo metai su naujais rūpesčiais atneša ir naujų vilčių. Su viltimi pasitinkam naujus ir jau paūgėjusius savo mokinius ir stengiamės, kad mokykloje jiems būtų gera, kad mokiniai ir mokytojai, visa mokyklos bendruomenė mokykloje jaustųsi saugūs ir laimingi.
Liūdna dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, nemažėjančios emigracijos – net 3 mokiniai išvyko kartu su tėvais gyventi ir mokytis į užsienio šalis.
Gavome 10 kompiuterių iš savivaldybės, dalyvaujame švietimo įstaigų modernizavimo programoje, kuriai įgyvendinti lėšas skyrė ŠMM ir Palangos m. savivaldybė. Dar šiais metais bus pakeisti seni langai, tvarkomi pamatai, sąramos. Dalyvaujame ES projekte „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (laukiame 58 pavadinimų mokymų priemonių). Savo lėšomis įsigijome 2 vaizdo projektorius, langų roletus pirmokų klasei, virtuvės inventoriaus maisto gaminimui ir kt. Mokykloje atlikti smulkūs remonto darbai.
Šiais mokslo metais mokykloje mokysis 129 mokiniai. Sumažėjo vienu komplektu – sukomplektuota viena pirma klasė. Pernai mokėsi 163 mokiniai. Mokinių skaičius sumažėjo todėl, kad pavasarį išleidome 49 ketvirtokus, o atvyko 22 pirmokai. Nemažai mokinių išvyko į kitų savivaldybių mokyklas, emigravo kartu su tėvais į užsienį.
Dirba 17 pedagogų. Vienas pradinių klasių mokytojas išvyko į kitą mokyklą dėl sumažėjusio klasių komplektų skaičiaus. Visi pedagogai gyvena Palangoje.
Pradinukams labai trūks papildomų atostogų, kurių nebeliko. Ypač pirmokams.
Pirmokai mokysis iš naujų „TAIP“ serijos matematikos vadovėlių, o pirmokai ir antrokai – iš naujų „TAIP“ serijos lietuvių kalbos vadovėlių. Gauti nauji anglų kalbos vadovėliai 4 klasių mokiniams.

Jūsų komentaras:

nedas 2018-08-15 06:34 ([email protected] / IP: 78.57.245.0)
laba diena noriu ispeti apie pavoju palangos baltyjos mokyklos mokytoja toma litviniene serga atviros formos tuberkulioze gali buti kad slepe bet as regejau kai jinai nusikosejo krauju todel ja reike izoliuoti i tuberkuliozini skyriu

Taip pat skaitykite

Dviejų pirmųjų šių mokslo metų mėnesių duomenys rodo, kad mokinių pamokų lankomumas gerėja. Spalį mokyklos lankomumas pagerėjo 19 proc., palyginti su pernai metų tuo pačiu mėnesiu. 


Skirtingai nei daug kitų savivaldybių, Palanga lieka ištikima sau – mokinių skaičius didžiausiame šalies kurorte naujais mokslo metais vėl padidės. Kaip sakė Savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Varpiotienė, planuojama, kad Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 metais mokysis 2186 mokiniai, iš jų 146 ukrainiečiai. Anot jos, Palangos bendrojo ugdymo mokyklose...Penktadienį nuaidėjo pirmasis naujųjų mokslo metų skambutis, sukvietęs visus mokinukus sugrįžti į mokyklų suolus. Tądien visas dėmesys skiriamas švietimo bendruomenei – sveikinimai, puokštės gėlių, šypsenos... Džiugu, jog šiemet į pirmą klasę žengė daugiau pirmokėlių. Jiems tai neeilinė diena, atvėrusi duris į nepakartojamų įspūdžių kelionę....


Šiandien – Rugsėjo 1-oji, kuri atveria vartus į visiškai naują jaudinantį žinių pasaulį, žada naujovių mokymosi programoje ir egzaminų tvarkoje. Kaip kurorto mokyklos pasirengė naujiems mokslo metams? Su kokiomis viltimis ir rūpesčiais pasitinka juos? Kaip vertina naujoves? Palangos senosios gimnazijos direktoriaus Leono Šidlausko, Vlado Jurgučio pagrindinės...


Švietimo ir mokslo ministrei išsakius mintį, jog reiktų ilginti mokslo metus, sulaukta įvairios visuomenės reakcijos. Vieni tokią mintį gyrė, kiti ją peikė, galiausiai pasvarstyta, kad tai gal ir nebūtų blogai, jeigu viskas būtų tinkamai parengta – vien pailginti mokslo metus nėra prasminga, reikia atitinkamai atsižvelgti ir į ugdymo programas bei metodus, gal tai padėtų...


Pirmoji rudens diena paskelbė naujųjų mokslo metų pradžią. Vakar, prieš devintą valandą ryte, kurorto gatves užplūdo pasipuošę jaunieji palangiškiai, nešini gražiausiomis gėlėmis. Vieni jų žengė į dar neatrastą žinių pasaulį, kiti žinių bagažą tik pildys.


Miesto ugdymo įstaigos naujiesiems mokslo metams pasirengusios

Palangos m. savivaldybės informacija, 2016 08 25 | Rubrika: Miestas

Naujieji mokslo metai – jau visai čia pat. Jiems rengiasi ne tik mokiniai, žengsiantys naujų išbandymų keliu, bet ir mokyklų administracija. Kasmet siekiama kiek įmanoma atnaujinti ugdymo įstaigų patalpas, pabaigti pradėtus darbus ir sutikti mokinius gražioje bei jaukioje mokykloje. Tad ką pavyko nuveikti besirengiant netrukus prasidėsiantiems naujiesiems mokslo metams? O darbų...


Kasmet, moksleiviams grįžus į savąsias ugdymo įstaigas, girdime didžiąją jų dalį dejuojant: „Vis daugiau laiko reikia skirti namų darbams, nieko nespėjam“. O besimokančiųjų – nuo pradinukų iki abiturientų – tėvai mėgsta kartoti: „Kai mes mokėmės, krūviai buvo daug mažesni“. Ar tikrai taip yra? – klausiame Palangos mokyklų direktorių pavaduotojų...


Storės mokyklų direktorių piniginės

Agnė LEKAVIČIENĖ, 2012 01 23 | Rubrika: Miestas

Artimiausiame posėdyje, kuris įvyks sausio 26 dieną, Taryba rengiasi tvirtinti švietimo įstaigų direktorių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymą 2012 metams. 20 procentų priedas bus skiriamas Sanatorinės mokyklos direktoriui, 15 procentų dydžio priedus gaus Senosios gimnazijos, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriai, 10 procentų didės lopšelių-darželių...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius