Miesto piniginėje šiemet – per 19 milijonų eurų, ketinama išleisti milijonu daugiau

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2015-03-02
Peržiūrėta
1982
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Miesto piniginėje šiemet – per 19 milijonų eurų, ketinama išleisti milijonu daugiau

Vakar posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtino šių metų biudžetą. Atsižvelgus į komitetų pasiūlymus, vietoj prieš mėnesį pristatytame biudžeto projekte numatytųjų miesto piniginėn surinkti 19 mln. 322 tūkst. Eur pajamų patvirtintas kiek didesnis skaičius – 19 mln. 357 tūkst. Eur, tokia pat 57 tūkst. Eur suma padidėjo ir asignavimai išlaidoms bei turtui įsigyti. Palyginti su praėjusiais metais, Palanga planuoja surinkti 11 proc. arba 1 mln. 849 tūkst. Eur daugiau lėšų, nei buvo patvirtinta pernai.

Dešimtadaliu daugiau
Sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė, priminusi, kokiais įstatymais bei kitais teisės aktais vadovaujantis sudaromas savivaldybių biudžetas, sakė, jog Palangos miesto savivaldybės šių metų biudžetą sudaro 19 mln. 322 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 20 mln. 485 tūkst. Eur biudžeto asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti.
Biudžeto asignavimai išlaidoms bei turtui įsigyti viršija planuojamas pajamas 1 mln. 163 tūkst. Eur, iš jų: 60 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšos bei 1 mln. 103 tūkst. Eur – nepanaudotų 2014 metų biudžeto lėšų likutis.
2015 metų Palangos miesto savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos didesnės kiek daugiau nei dešimtadaliu – 11 proc., arba 1 mln. 792 tūkst. Eur, palyginti su patvirtintomis 2014 metams. Savivaldybėms prognozuojamų biudžeto pajamų dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Palangos miesto savivaldybei šiems metams minėtu įstatymu nustatytos prognozuojamos biudžeto pajamos – 10 mln. 367 tūkst. Eur, kurias sudaro mokesčių bei kitos pajamos, kurios didesnės 11 proc., arba 923 tūkst. Eur, palyginti su nustatytomis 2014 metams.

Papildomai – 57 tūkst. eurų
Tačiau galutiniai patvirtinto biudžeto skaičiai kiek kitokie. Balsuodama dėl šių metų biudžeto Taryba atsižvelgė į Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko Remigijaus Alvydo Kirstuko pasiūlymą, kurį pastarasis pateikė atsižvelgęs į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pasiūlymą. Beje, daugiau pasiūlymų dėl šių metų biudžeto nesulaukta nei iš kitų komitetų, nei iš miesto visuomenės.
„Siūloma papildomai skirti 45 tūkst. eurų Senosios gimnazijos didžiosios salės remonto darbams užbaigti, 7 tūkst. eurų Sporto centrui dirbtinės futbolo aikštės dangos techniniam projektui parengti ir 5 tūkst. eurų skirti Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai knygoms įsigyti. Dėl papildomų asignavimų poreikio siūloma padidinti biudžeto planą iš vietinės rinkliavos 57 tūkst. eurų“, – sakė R. A. Kirstukas.
Tarybai pritarus šiems pasiūlymams, šiek tiek pakoreguotas visas biudžetas. Dabar jį sudaro 19 mln. 357 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 20 mln. 542 tūkst. Eur biudžeto asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti.
Biudžeto asignavimai išlaidoms bei turtui įsigyti viršys planuojamas pajamas 1 mln. 220 tūkst. Eur.

Liūto dalis – mokesčių ir turto pajamos
Kaip jau buvo minėta biudžeto projekte, daugiau nei pusę – 53 proc. – visų biudžeto pajamų šiais metais sudarys mokesčių ir turto pajamos, kurių prognozuojama surinkti 10 mln. 263 tūkst. Eur.
Gyventojų pajamų mokesčio planas nustatytas 5 mln. 64 tūkst. Eur, arba 8 proc. didesnis palyginti su 2014 metais, nors dėl jo surinkimo pernai būta problemų, apie kurias kalbėta tiek Vyriausybėje, tiek Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Plano didinimas motyvuojamas tuo, kad didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 72,8 proc., kuri didesnė 5,02 proc. punkto, negu buvo 2014 metais (2014 m. – 67,78 proc.). Šio mokesčio plano didinimą sąlygojo tai, kad nuo šių metų savivaldybėms perduota nauja savarankiška funkcija: kompensacijų gyventojams už vandenį ir šildymą mokėjimas (pernai buvo perduotas socialinių pašalpų ir išmokų mokėjimas), todėl šioms išlaidoms numatytos lėšos iš gyventojų pajamų mokesčio.
Dar viena priežastis, sąlygojanti minėto plano didinimą – iki 300 Eur pakelta minimali alga, kultūros darbuotojų atlyginimų didinimas, biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atlyginimų koeficientų didinimas nuo kovo 1 d. bei bazinių algų dydžių eurais nustatymas.
Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti planuojama 2 mln. 677 tūkst. Eur, – tai 22 proc., arba 479 tūkst. Eur daugiau palyginti su 2014 metais.
Turto pajamos prognozuojamos 2 mln. 522 tūkst. Eur. Planuojama surinkti 1 mln. 159 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 532 tūkst. Eur žemės mokesčio, 811 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio ir 20 tūkst. Eur paveldimo turto mokesčio.
Kitos pajamos sudaro 104 tūkst. Eur, iš jų: valstybės rinkliavos – 43 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 46 tūkst. Eur, pajamos iš baudų – 15 tūkst. Eur.

15 proc. pajamų surinks savarankiškai
Savivaldybės biudžeto savarankiškos kitos pajamos planuojamos 2 mln. 947 tūkst. Eur.
Šiemet planuojama surinkti 2 mln. 133 tūkst. Eur vietinės rinkliavos. Į šį skaičių įeina planuojami surinkti 724 tūkst. Eur rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 789 tūkst. Eur pajamų. Iš jų už prekes ir paslaugas – 307 tūkst. Eur, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 351 tūkst. Eur bei patalpų nuomą – 131 tūkst. Eur.
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos turėtų pasipildyti 35 tūkst. Eur, iš kurių 29 tūkst. Eur turėtų sudaryti mokestis už aplinkos teršimą, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 3 tūkst. Eur bei želdinių atkuriamosios vertės kompensavimo lėšos – 3 tūkst. Eur.
Visos šios pajamos sudaro 15 proc. visų biudžeto pajamų.

Dosnesnės valstybės dotacijos
Iš valstybės biudžeto Palangai 2015 metams skirta 6 mln. 64 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų. Mokinio krepšeliui finansuoti skiriama kiek daugiau pinigų nei pernai – 3 mln. 128 tūkst. Lt (2014 m. – 3 mln. 85 tūkst. Eur). Beje, pilnesnis šiemet bus ir pats mokinio krepšelis: jo dydis – 980 Eur, o tai 10 Eur daugiau nei 2014 metais.
Valstybinėms bei valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti šiemet skiriama mažiau lėšų – 660 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 63 tūkst. Eur).
Valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms šiemet numatoma skirti 2 mln. 129 tūkst. Eur. Liūto dalis šių lėšų 2 mln. 27 tūkst. Eur tenka Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijai, miesto universalios sporto salės stadiono statybai numatoma 102 tūkst. Eur.
Dar 104 tūkst. Eur skiriama miesto sanatorinei mokyklai išlaikyti, „Baltijos“ pagrindinės mokyklos klasėms (grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, finansuoti numatyta 24 tūkst. Eur.
Išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas dėl euro įvedimo, kompensuoti skiriama 18 tūkst. Eur.
Iš viso valstybės tikslinių dotacijų lėšos sudaro 31 proc. visų biudžeto pajamų, kurios didesnės 13 proc., palyginti su 2014 metais, nes skiriama daugiau lėšų investiciniams projektams finansuoti.

Daugiausia – švietimui
Miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai planuojami 20 mln. 542 tūkst. Eur. Dera pabrėžti, jog asignavimai 78 tūkst. Eur mažesni nei praėjusiais metais (2014 m. – 20 mln. 620 tūkst. Eur). Tai, pasak R. Garadauskienės, sąlygojo, kad 2014 metams buvo likęs didelis ilgalaikių paskolų likutis.
Šiais metais Palanga iš biudžeto numato išleisti 16 mln. 553 tūkst. Eur, iš kurių darbo užmokesčiui skiriama 6 mln. 473 tūkst. Eur, o turto įsigyti planuoja už 3 mln. 959 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro virš 42 proc. visų asignavimų sumos.
Statistikos mėgėjai gali patys palyginti, kurios iš vienuolikos veiklų programų katilas šiais metais bus pilnesnis nei pernai. Šiemet biudžeto asignavimai pagal veiklos programas planuojami taip: Bendrajai programai numatoma 3 mln. 240 tūkst. Eur (2014 m. – 3 mln. 354 tūkst. Eur); Ūkio ir turto programai – 3 mln. 267 tūkst. Eur (2014 m. – 3 mln. 229 tūkst. Eur); Šventosios seniūnijos programai – 447 tūkst. Eur (2014 m. – 420 tūkst. Eur); Ekonominės plėtros programai – 2 mln. 559 tūkst. Eur (2014 m. – 2 mln. 89 tūkst. Eur); Aplinkos apsaugos programai – 39 tūkst. Eur (2014 m. – 37 tūkst. Eur); Statybos programai – 164 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 178 tūkst. Eur); Sveikatinimo programai – 217 tūkst. Eur (2014 m. – 154 tūkst. Eur); Kultūros programai – 1 mln. 29 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 43 tūkst. Eur); Švietimo programai – 7 mln. 420 tūkst. Eur (2014 m. – 7 mln. 118 tūkst. Eur); Socialinės apsaugos programai – 1 mln. 843 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 703 tūkst. Eur); Architektūros ir teritorijų planavimo programai – 317 tūkst. Eur (2014 m. – 293 tūkst. Eur).
Pažymėtina, jog kaip ir kiekvienais metais, daugiausia biudžeto asignavimų skiriama švietimui – 36 proc.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos sanatorija „Gradiali“ vykdo jau trečiąjį plėtros etapą ir investuoja į Palangą bei sanatorinį gydymą papildomai dar 20 milijonus eurų. „Viskas galėjo būti kitaip, jei dabar „Gradialio“ plėtrą vykdantis verslas būtų priėmęs kitokį ir anuomet itin populiarų sprendimą – nusipirktą buvusį viešbutį perdaryti, išparduoti atskirais butais ir pamiršti,“ – sako Palangos mero Šarūno Vaitkaus...


Palangoje ar Palangai kuriantys savo srities profesionalai pelnė garbingus apdovanojimus dar viename prestižiniame konkurse. Šįsyk – tarptautiniame geriausių Baltijos šalių NT projektų, kuriame varžėsi architektūrinės idėjos ir sprendimai.  „Džiugu ir tai, kad NT vystytojai ryžtasis tokias kūrybines idėjas, kurios yra netgi labai nepigios, įgyvendinti būtent Palangoje, investuodami į...


Valstybės įmonė Turto bankas pajūryje skelbia išskirtinį aukcioną – ketinama parduoti nuo jūros 600 m nutolusius beveik 2000 kv. m dydžio poilsio namus.


Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad šiemet keliams būtų skirta 543,2 mln. eurų. Be to, 2023 ir 2024 metais preliminariai numatyta skirti po 522 mln. eurų.


Per dešimt šių metų mėnesių Lietuvoje iš viso jau įregistruota 134,3 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra 28 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-spalį, kai buvo įregistruota 104,8 tūkst. NT sandorių. Palyginti su analogišku 2019 metų laikotarpiu, kai buvo fiksuota apie 106,5 tūkst. NT sandorių, šių metų rezultatas taip pat yra ketvirtadaliu didesnis. Vien tik per šių metų spalio mėnesį...


Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis siūlo, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, 2022 metais skirti 12 milijonų eurų  vienam iš Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapų – molų įrengimo darbams. 


Vyriausybė patvirtino naują pagalbos koncepciją nuo Covid-19 pandemijos nukentėjusiam smulkiajam ir vidutiniam verslui. Įmonės, kurių apyvarta dėl koronaviruso įtakos sumažėjo 30 proc. ar daugiau, galės neatlygintinai gauti vienkartines subsidijas, siekiančias nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų. Naujoji subsidijų schema bus derinama su Europos Komisija. Pastarosios institucijos patvirtinimą...


Lietuviai pamėgę Latvijos pajūrio kurortus nebe reikalo: gausu nemokamų, o jei mokamų, tai nebrangių pramogų vaikams bei suaugusiems, švarūs ir platūs paplūdimiai su įrengtomis poilsio ir sporto zonomis, mažiau žmonių, daugiau pigesnės nakvynės pasirinkimo variantų. Ieškantiems visiškos ramybės - atviri laukiniai Latvijos paplūdimiai, ramūs, jaukūs kaimeliai ir miesteliai...


Tarptautinio viešbučių tinklo „Marriott“ viešbutis „Marriott“ 2018 metais atsiras ir Palangoje, buvusio „Jūratės“ baseino vietoje. Arčiausiai Palangos „Marriott“ viešbučiai yra Lenkijoje, Varšuvoje ir Sopote, ir Baltarusijos sostinėje Minske. Vakar Palangos miesto savivaldybėje įtvirtinti bendradarbiavimo sąlygas...


Vakar posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtino šių metų biudžetą. Atsižvelgus į komitetų pasiūlymus, vietoj prieš mėnesį pristatytame biudžeto projekte numatytųjų miesto piniginėn surinkti 19 mln. 322 tūkst. Eur pajamų patvirtintas kiek didesnis skaičius – 19 mln. 357 tūkst. Eur, tokia pat 57 tūkst. Eur suma padidėjo ir asignavimai išlaidoms bei...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius