Buvęs kurorto liberalcentristų vadas pažeidė įstatymą

Aistas MENDEIKA, 2009-05-30

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, neseniai vadovavęs Liberalų ir centro sąjungos Palangos skyriui Remigijus Alvydas Kirstukas nesilaiko kai kurių mūsų šalyje galiojančių įstatymų. Taip gegužės 11 dieną nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuriai laikinai vadovauja Vytautas Andriulis.

 

Opozicijos įtarimai pasitvirtino

Šių metų kovo 10-ąją komisiją pasiekė Palangos miesto savivaldybės tarybos opozicijos narių pranešimas dėl įtarimų, jog R.A.Kirstukas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo kai kurias nuostatas. Tėvynės sąjungos frakcijai atstovaujantys Tarybos nariai komisijai teigė, jog Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas R.A.Kirstukas galėjo pažeisti įstatymą dalyvaudamas vasario mėnesį įvykusiame kurorto Savivaldybės tarybos Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje, kuriame nuspręsta pritarti pasiūlymui įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių organizuoti finansinį VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ (PASPC) finansinį auditą ir, gavus išvadas, Taryboje spręsti klausimą dėl šios įstaigos likvidavimo.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino opozicijos įtarimus, kad R.A.Kirstukas, dalyvaudamas minėtame Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Minėtame posėdyje buvo ne tik nagrinėjamas Savivaldybės biudžeto projektas, kaip kad raštu komisijai teigė R.A.Kirstukas, bet taip pat svarstytas ir Tarybos sprendimo projektas dėl įpareigojimo organizuoti finansinį auditą Palangos PASPC. Buvęs meras, Tarybos narys liberalcentristas privalėjo nusišalinti svarstant pastarąjį klausimą, nes jis susijęs su jo kolegei Taryboje Sondrai Kulikauskienei priklausančia individualia įmone „Bendrosios praktikos gydytojo centras“, kurioje dirba R.A.Kirstuko sutuoktinė.

 

Nusišalinti neįstengė

Kaip teigiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendime, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnis nustato asmenų prievoles viešųjų interesų viršenybei užtikrinti, tarp jų – prievolę įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto. „Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo elgtis taip, kad visuomenei net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, ir vykdyti įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo turi aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais atlikti pareigą nusišalinti, t. y. privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir aktyviais bei aiškiai išreikštais veiksmais nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje“.

 

Įstatymo nepaisymas – ne atsitiktinis?

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija taip pat išsiaiškino, kad R.A.Kirstukas dalyvavo ir kituose Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto bei Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose irgi buvo svarstomi klausimai, tiesiogiai susiję su VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“. Ne tik dalyvavo, bet ir aktyviai pasisakė. „Nė viename iš nurodytų posėdžių R.A.Kirstukas nepareiškė nusišalinantis nuo klausimų svarstymo“, - teigiama Vyriausiosios etikos komisijos sprendime.

 

Įpareigojimas – ateityje nusišalinti

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narių vienbalsiai priimtame sprendime yra net trys punktai, kuriuose išvardinti Palangos miesto savivaldybės tarybos nario pažeidimai. Teigiama, jog „... R,.A.Kirstukas, dalyvaudamas klausimų, susijusių su VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“, kuri konkuruoja su jo sutuoktinės darboviete – individualia S.Kulikauskienės įmone „Bendrosios praktikos gydytojo centras“, sprendimo procedūrose, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas“. Taip pat „Palangos miesto savivaldybės tarybos narys R.A.Kirstukas, nedeklaravęs galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, galėjusio kilti ir kilusio jam dalyvaujant klausimų, susijusių su VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos prižiūros centras“, sprendimo procedūrose, pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 2 dalies bei 7 straipsnio 2 dalies nuostatas“.

Tarybos narys, dagbar Klaipėdos jūrų ligoninės Palangos skyriuje darbų organizatoriumi dirbantis R.A.Kirstukas komisijos įpareigojamas „tinkamai deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaracijoje nurodyti visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytus duomenis ir aplinkybes, dėl kurių gali kilti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktas, ir ateityje nusišalinti nuo visų klausimų, susijusių su VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, sprendimo Palangos miesto savivaldybėje procedūrų.“

Vadinasi, buvęs meras R.A.Kirstukas nebegali aktyviai dalyvauti ne tik Tarybos posėdžiuose, bet ir apskritai jokiuose oficialiuose pasitarimuose ar susirinkimuose, kuriuose bus svarstomi bei priimami kokie nors sprendimai, susiję su minėta įstaiga.

 

Komisija – ne teismas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas nors ir pakankamai griežtas, tačiau jam dar labai toli iki kokio nors teismo nuosprendžio. Komisijos atsakingas darbuotojas Gediminas Sakalauskas „Palangos tiltui“ teigė, jog minėtą sprendimą dar turėtų įvertinti Savivaldybės etikos komisija. „Valstybės tarnautojams, pažeidusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, darbdavys gali skirti nuobaudas. Tarybos nariams tokios nuobaudos nenumatytos“, - sakė jis.

 

Apie žąsis ir vandenį...

Teoriškai tikram politikui blogiausia, didžiausia nuobauda turėtų būti neigiama visuomenės nuomonė apie jį. Tik vargu ar tokie dalykai mūsiškius politikus labai veikia – dažniausiai žmonių, potencialių rinkėjų, priekaištai, nepasitenkinimas jų darbu nuvarva lyg vanduo nuo žąsies. Pavyzdžių yra pakankamai. Būtų labai gerai bent tiek, kad Savivaldybės etikos komisija bent rekomenduotų R.A.Kirstuką viešai atsiprašyti už padarytus įstatymo pažeidimus. Suprantama, jei jis taip ir pasielgtų...

Beje, labai panašiai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė ir dėl Tarybos narės S.Kulikauskienės elgesio tuose pačiuose posėdžiuose. Abu Palangos politikai, dabar jau ir bendrapartiečiai, nesugebėjo atskirti, kur baigiasi viešieji ir prasideda privatūs interesai...

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos konservatoriai per savivaldos rinkimus pažeidė įstatymą dėl politinės reklamos ant dviejų automobilių, kurie oficialiai priklauso įmonėms, nusprendė Vyriausioji rinkimų komisija. VRK šią savaitę ant minėtų automobilių užklijuotą reklamą pripažino neteisėta nepinigine juridinių asmenų auka, tačiau šiurkštaus pažeidimo neįžvelgė. Pasak VRK išvados, nėra...


VTEK: Dainius Kepenis pažeidė įstatymą

"Palangos tilto" informacija, 2019 08 15 | Rubrika: Miestas

Seimo narys Dainius Kepenis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus dėl savalaikio privačių interesų deklaravimo, posėdyje vienbalsiai nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Pagal VTEK pranešimą, Seimo narys D. Kepenis laiku ir tinkamai nedeklaravo narystės bei eitų tarybos nario pareigų asociacijoje...


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vienbalsiai nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Elena Kuznecova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Palangos miesto savivaldybės Etikos komisija, įvertinusi tyrimo dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Eimučio Židanavičiaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovė Laura Nalivaikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytą draudimą atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose vienerius metus po to, kai...


Šiandien neišeidami iš namų internetu galime padaryti liūto dalį darbų, kuriems atlikti anksčiau reikėjo varstyti įstaigų duris. Įmonės, optimizuodamos savo internetinius tinklapius, sėkmingai sprendžia ir kitus klausimus: konkurencinėje kovoje jos tampa pranašesnės, palengvinama informaciją apie paslaugas teikiančių darbuotojų kasdienybė. Tačiau didžiosios...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Pažeidimų estafetėje – liberalcentristų vadas

„Palangos tilto“ informacija, 2010 01 13 | Rubrika: Miestas

Baigiantis 2009-iesiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laužytojų gretas papildė dar vienas palangiškis politikas – Liberalų ir centro sąjungos Palangos skyriaus pirmininkas Saulius Simė.


Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, neseniai vadovavęs Liberalų ir centro sąjungos Palangos skyriui Remigijus Alvydas Kirstukas nesilaiko kai kurių mūsų šalyje galiojančių įstatymų. Taip gegužės 11 dieną nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuriai laikinai vadovauja Vytautas Andriulis.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas