Opa-pa į mokyklėlę!

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012-10-04
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Geltonuosius autobusiukus Švietimo ir mokslo ministerija perka ir perduoda Savivaldybėms įgyvendindama Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2009–2012 metų programą.

Geltonuosius autobusiukus Švietimo ir mokslo ministerija perka ir perduoda Savivaldybėms įgyvendindama Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2009–2012 metų programą.

Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai, 181 iš 1 tūkst. 905 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.

Organizuoja bei kompensuoja
Paskutiniojo kurorto Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas naujas Palangos miesto savivaldybės mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, nustatantis kaimuose ir miesteliuose gyvenančių ir Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.
Tiesa, kaip sakė Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė, pati tvarka nesikeičia nuo 2011-ųjų kovo, priimtasis sprendimas tik pakoreguotas, papildytas dalimi, kurioje nustatyta mokinių vežiojimo tvarka geltonaisiais mokykliniais autobusiukais. Iki priimant sprendimą, mokyklos, kurios turėjo tokius autobusiukus, vadovaudavosi švietimo įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka.
Kas gi reglamentuojama aprašu, kurio tikslas – tobulinti mokinių vežiojimo sistemą, reglamentuojant įvairius vežiojimo būdus, ir užtikrinti lėšų, skiriamų mokinių kelionės išlaidų kompensavimui, efektyvų panaudojimą?
Pasirodo, Palangos miesto savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiavusiems į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis.
Specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia – negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje – patys atvykti į mokyklą, vežiojimui Savivaldybės biudžete kasmet numatomi asignavimai kaimuose ir miesteliuose gyvenančių mokinių.

Perka paslaugą
Apraše nurodyta, jog mokiniai į mokyklą ir atgal į namus gali būti pavežami mokykliniais autobusais, privačių vežėjų ir tėvų arba globėjų bei rūpintojų transportu. Mokyklų vadovai kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 5 d. Švietimo skyriui pateikia pavežamų mokinių sąrašus, kuriuose nurodo mokinio vardą, pavardę, klasę, važiavimo maršrutą. Švietimo skyrius iki spalio 1 d. Administracijos direktoriui pateikia vežiojamų mokinių sąrašus dėl mokinių vežiojimo paslaugos pirkimo ateinantiems kalendoriniams metams ir nurodo mokinių vežiojimo sąlygas.
Tada nuolatinė Palangos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija organizuoja paslaugos pirkimą iš privačių vežėjų, atsiskaitymo, su kuriais tvarka, vežiojimo sąlygos ir šalių įsipareigojimai nustatomi paslaugų pirkimo sutartyse, jas rengia Savivaldybės administracija.
Mokinių, kurie gyvena kaime ir dėl gyvenamosios vietos negali naudotis privačių vežėjų, su kuriais sudarytos sutartys, paslaugomis, važiavimo išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai pateiktus kelionės bilietus per mokslo metus. Tokiais atvejais mokinys už savo lėšas perka važiavimo keleiviniu transportu bilietus ir, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 5 d. pateikia juos mokyklos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, kuris visus reikiamus dokumentus – ir būtinai bilietų originalus – pateikia Savivaldybės administracijos buhalterijai iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, o ši perveda kompensavimo lėšas į mokyklos nurodytą sąskaitą iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

Du geltonieji autobusiukai
Dvi Palangos mokyklos – „Baltijos“ ir Šventosios pagrindinės – turi patikėjimo teise valdomus bei valstybei nuosavybės teise priklausančius geltonuosius autobusiukus. Lėšos, reikalingos transporto priemonei išlaikyti, vairuotojo darbo užmokesčiui ir įnašams socialiniam draudimui, skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų kalendoriniams metams.
Mokyklinis autobusas vežioja jos pačios sudarytu autobuso važiavimo grafiku į mokyklą ir atgal į namus mokinius, gyvenančius kaimuose ir miesteliuose bei specialiųjų poreikių mokinius iki 21 metų, gyvenančius Savivaldybės teritorijoje.
Kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 10 dienos pagal tėvų prašymus mokykla sudaro autobusiuko važiavimo grafiką ir nurodo sustojimo vietas bei laiką ir informuoja apie tai mokinius bei jų tėvus.
Beje, mokyklinis autobusas gali būti naudojamas kitoms mokyklos reikmėms – mokinių ir mokytojų vykimui į olimpiadas, konkursus, varžybas, pažintines ekskursijas, kvalifikacinius renginius, vadovėlių, mokymo priemonių bei ūkio prekių vežiojimui ir kt., tačiau tai leistina tik laisvu nuo mokinių vežiojimo specialiuoju reisu laiku.

181 moksleivis – 380 tūkst. litų
Kaip informavo Švietimo skyriaus vedėja L.Valužienė, šiais mokslo metais bus pavežama 181 mokinys, kurie pasiskirsto po visas Palangos bendrojo ugdymo mokyklas. Geltonaisiais autobusiukais į Šventosios pagrindinę mokyklą keliauja 38 vaikai, jų skaičius lieka toks pat per paskutinius trejetą metų. Į „Baltijos“ pagrindinę mokyklą atvyksta 10 specialiųjų poreikių mokinių. Praėjusiais mokslo metais jų buvo 14.
„Pavežami tie mokiniai, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, pavyzdžiui, iš Girkalių, Graudužių, Nemirsetos, Šaipių kaimo, Parąžės kaimo, Medvalakio sodų bendrijos, Būtingės ir kitų vietovių, – sakė L.Valužienė. – Mokiniai pavežami specialiaisiais reisais į ir iš Medvalakio sodų, Klaipėdos kryptimi iš Girkalių, taip pat vietinio susisiekimo autobusais Kretingos ir Klaipėdos kryptimis bei mokykliniais (geltonaisiais) autobusiukais. Per metus iš Savivaldybės biudžeto tam reikia skirti apie 380 tūkst. Lt“.
Švietimo skyriaus vedėja paminėjo, jog mokinių vežimo sutartys sudarytos su UAB „Vlasava“ ir UAB „Kretingos autobusų parkas“. Iš Šaipių kaimo mokinius specialiuoju reisu pagal sudarytą sutartį veža „Baltijos“ pagrindinės mokyklos geltonuoju autobusiuku.
Kretingos kryptimi yra pavežami 54 mokiniai, Klaipėdos kryptimi – 74 mokiniai, iš sodų bendrijos „Medvalakis“ – 38 mokiniai ir iš kitų vietovių – 15.

Šventojiškiai džiaugiasi
„Mums didžiulė pagalba ir didžiulis džiaugsmas, kad vaikus galime į mokyklą atvežti geltonuoju autobusiuku, – prisipažino Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė. – Seniau, kai moksleiviai važinėdavo maršrutiniais autobusais, visokių problemų būdavo. Sunkiai jie ir prie grafikų prisitaikydavo, ir ne visada galėdavo ilgiau po pamokų pasilikti, kad būrelius lankytų“.
Beje, savo laiku prie tų grafikų buvo taikytas ir mokyklos darbo laikas – ne taip, kaip Palangoje, Šventojoje pamokos prasideda pusę devintos.
Geltonasis Šventosios autobusiukas dukart atveža moksleivius į mokyklą rytais ir dukart parveža namo. Pirmasis mokinukas į jį įlipa 7 val. 25 min., ir pirmasis reisas į mokyklą atvyksta lygiai aštuntą ryto. Po pamokų mažesnieji išvyksta pusę antros, o vyresni ar tie, kurie lanko būrelius, iškeliauja 16 val. 30 min.
„Du ratus sukame todėl, kad važiuoja 38 moksleiviai, o į autobusiuką telpa 19“, – paaiškino direktorė. Tolimiausias taškas, kurį pasiekia autobusiukas – 8 km nuo miestelio nutolusi Šventosios girininkija.
Tiesa, yra trys mokinukai, kurie arba važiuoja maršrutiniu autobusu, arba tėvelių atvežami, mat gyvena beveik prie oro uosto – iki ten mokyklos autobusas nevažiuoja.

Problemų neturi
Į savo autobusiuko neturinčią V.Jurgučio pagrindinę mokyklą šiais mokslo metais kasdien važinėjasi 48 moksleiviai. Kasmet besinaudojančių maršrutiniais autobusais vaikų skaičius keičiasi.
Kaip informavo šios mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Tatjana Suchanova, 26 moksleiviai važiuoja Klaipėdos kryptimi, 13 – Kretingos, o iš „Medvalakio“ sodų atvyksta 9 vaikai.
„Nusiskundimų dėl autobusų grafikų iš moksleivių negirdėjome. Nieko nesakė ir klasių, kuriose yra į pamokas važinėjančių vaikų, auklėtojai. Neturime šiems moksleiviams nei priekaištų dėl vėlavimo į pamokas, nei dėl jų praleidinėjimo“, – sakė T.Suchanova.

 

 Straipsnis skelbiamas „Palangos tiltui" vykdant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) projektą „Mes-juros vaikai". 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Ketvirtadienį, 15 val., Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje įvyko Savivaldybės Švietimo skyriaus Laimos Valužienės susitikimas su kurorto švietimo ir ugdymo įstaigų vadovais. Nuspręsta dviem savaitėms - nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. - dėl koronaviruso grėsmės uždaryti Palangos lopšelius-darželius ir mokyklas. Tačiau jau po valandos jos kolegė iš...


Vakar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir aptarė maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijas...


Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai 183 iš 1 tūkst. 823 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.


Opa-pa į mokyklėlę!

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012 10 04 | Rubrika: Jūros vaikai

Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai, 181 iš 1 tūkst. 905 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.


Opa-pa į mokyklėlę!

Linas JEGELEVIČIUS, 2012 09 03 | Rubrika: Jūros vaikai

Plušę ar atostogavę vasarą, vakar Palangos moksleivija gužėjo iš visų kurorto pakraščių į mokyklas. Pasitempę, pailsėję ir žvalūs dalijosi vasaros įspūdžiais, dosniai žėrė šypsenas ne tik bendramoksliams, bet ir mokytojams, mokyklų vadovams. Šiemet kurorte mokyklų duris pravers beveik šimtu moksleivių mažiau nei praėjusiais metais. Dar nemalonesnė...


Praėjusią savaitę miesto Taryba pritarė miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui. Progimnazija norėjusiai tapti Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, vietos šiame plane neliko. „Nesijaučiame nei nusivylę, nei liūdni. Yra kaip yra. V. Jurgučio mokykla iki 2015 metų bus pagrindinė mokykla“, – laikraščiui sakė V....


"Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktorius Alvydas Kniūkšta, prieš Rugsėjo 1-ąją kalbėdamas su „Palangos tilto“ žurnalistu apie priežastis, kodėl šiemet mokyklos duris pravers mažiau mokinių, nurodė ir „neprekinę“ mokyklos išvaizdą – mokiniai ir jų tėveliai savo vaikus labiau veržiasi leisti į gražiai atrodančias mokyklas.


Dėl ugdymo įstaigų renovacijos – į FNTT

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 06 12 | Rubrika: Miestas

Kurorte ugdymo įstaigų renovacija tęsiasi ne vienerius metus. Didžioji dalis investicinių projektų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės bei Savivaldybės lėšomis. Kontrolės komitetas išanalizavęs savivaldybės kontrolierių pateiktą medžiagą apie  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vykdomus investicinius projektus, konstatavo...


Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengtame bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plane apibūdinta esama švietimo būklė bei pristatytos raidos prognozės 2010-2014 metams.


Planuojama ugdymo įstaigų pertvarka

„Palangos tilto“ informacija, 2010 02 10 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės meras Vytautas Stalmokas, vicemerė Marytė Vačerskienė, Administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas ir Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė aptarė numatomą kurorto ugdymo įstaigų pertvarką.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas