Į Elenos Kuznecovos paklausimą dėl buvusio direktoriaus Mindaugas Skritulskas atsakė kirčiu

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-08-25
Peržiūrėta
753
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Tarybos nariai E. Kuznecova ir M. Skritulskas.
Tarybos nariai E. Kuznecova ir M. Skritulskas.

„Palangos tilto“ straipsnis „Buvęs „Palangos komunalinio ūkio“ direktorius nubaustas trejų metų laisvės atėmimo bausme“ apie liūdnai pagarsėjusį jo buvusį direktorių Vidą Misikonį privertė Tarybos narį, komunalinio įmonės stebėtojų tarybos pirmininką ir vieną kurorto konservatorių ramsčių Mindaugą Skritulską užimti gynybines pozicijas ir pereiti į puolimą prieš kolegę Taryboje Eleną Kuznecovą, kuri po straipsnio savivaldybės vadovų prašė paaiškinimų dėl V. Misikonio veiklos miesto įmonėje.

Tarybos narė prašė paaiškinimų po straipsnio
Kritus šešėliui, kad neva ne kas kitas, o jis pats į komunalinio vadovo kėdę „atsivedė“ V. Misikonį, o prie įmonės vairo sugrįžusiam ilgamečiam įmonės vadovui Konstantinui Skierui į tokias šnekas įpylus žibalo į ugnį išreiškus nuomonę, kad, V. Misikonio vadovavimas „buvo abejotinas“ – buvo suvalgyti visi rezervai, pridaryta nuostolių, iš viso apie 130 tūkstančių euro, balansas pasidarė neigiamas, – savivaldybės Tarybos narė E. Kuznecova, socialdemokratė, pateikė paklausimą miesto merui Šarūnui Vaitkui, administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei ir M. Skritulskui, prašydama atsakyti, ar skiriant į direktoriaus pareigas V. Misikonį, buvo kreiptasi į specialiąsias tarnybas išvadai apie asmens patikimumą užimamoms pareigoms gauti, jei ne, tai kodėl.
„Taip pat, įvertinant viešai išsakytas abejones dėl V. Misikonio veiklos, prašau inicijuoti UAB „Palangos komunalinio ūkio“ ūkinės-finansinės veiklos patikrinimą už laikotarpį, kai šioje įmonėje pareigas ėjo V. Misikonis, siekiant įvertinti, ar nebuvo šioje įmonėje lėšų iššvaistymo atvejų, kaip tai ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta ankstesnėje jo darbovietėje, dėl ko jam ir buvo iškelta byla“, – prašė E. Kuznecova.
Vakar įvykusiame Tarybos posėdyje M. Skritulskas ne tik atsakė į kolegės Taryboje paklausimą, bet ir priminė jai, kas dėjosi UAB „Klevas“ valdomame miesto turguje, kai jam vadovavo Eimutis Židanavičius, taip pat miesto Tarybos narys, o įmonės stebėtojų tarybos pirmininke buvo ne kas kitas, o pati E. Kuznecova.

Tarybos narys pateikė „asmeninę nuomonę“
Atsakydamas į E. Kuznecovos paklausimą, M. Skritulskas atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Tarybos veiklos reglamento 218 ir 2019 punktais, paklausimu laikomas toks savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės kontroliuojamų, savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovų ir tarnautojų kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys ar jų grupė, frakcija ar koalicija kreipėsi į šiame punkte išvardintų institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus ar tarnautojus.
„Taigi, man tiek kaip Tarybos nariui, tiek kaip bendrovės priežiūros organo – stebėtojų tarybos pirmininkui aukščiau nurodyta nuostata nesuteikia kompetencijos, o kartu ir prievolės teikti aiškinimus dėl paklausime nurodytų klausimų, – sakė M. Skritulskas. – Kita vertus, pagal galimybę, laisva valia, pateiksiu tik savo asmeninę nuomonę į paklausime keliamus klausimus“.
Anot jo, specialiųjų tarnybų išvadų apie asmens užimamoms pareigoms gavimą reglamentuoja Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis, kuriame pasakyta, kad informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikiama į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.

„Palangos komunalinis ūkis“ nėra savivaldybės įmonė“
„Vertinant tai, reikėtų akcentuoti du dalykus. Pirma, Valstybės įmonių įstatymo 11 str. ir Savivaldybės įmonių įstatymo 2 str. 2 d. labai aiškiai apibrėžiama savivaldybės įmonės sąvoka: „Savivaldybės įmonė yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise“. Gi akivaizdu, kad paklausime nurodyta bendrovė „Palangos komunalinis ūkis“, kaip ir bet kuri kita uždaroji akcinė bendrovė, turtu disponuoja nuosavybės teise. Antra, bendrovės stebėtojų taryba yra bendrovės priežiūros organas, o Korupcijos prevencijos įstatyme yra nurodyta, kad informacija pateikiama įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui. Todėl darytina išvada, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ nėra savivaldybės įmonė taip, kaip apibrėžia savivaldos įmonių įstatymas, o bendrovės stebėtojų taryba kaip bendrovės priežiūros organas nėra kompetentingas organas reikalauti specialiųjų tarnybų išvadų apie asmens tinkamumą užimti pareigas, kaip tai numato Korupcijos prevencijos įstatymas“, – aiškino M. Skritulskas.

V. Misikonis atėjo „ne iš gatvės“
„Kita vertus, – tęsė jis, – V. Misikonis į UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigas buvo paskirtas „ne iš gatvės“, bet kai tuo metu ėjo bendrovės pavaduotojo pareigas. Nors tuomet bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje svarstant netikėtą direktoriaus K. Skieraus atleidimo klausimą buvo pateiktas pasiūlymas bendrovės pavaduotoją V. Misikonį skirti į direktoriaus pareigas laikinai, tačiau tai teisėtai nebuvo galima padaryti, nes į uždarosios akcinės bendrovės direktoriaus pareigas terminuoto paskyrimo nenumato Akcinių bendrovių įstatymas. Vertinant nusistovėjusią praktiką, man nėra žinoma, kad skiriant vadovus į panašias uždarąsias akcines bendroves būtų vykdomi aukščiau nurodyto įstatymo reikalavimai. Juolab, pati paklausimo teikėja, būdama UAB „Palangos klevas“ stebėtojų tarybos pirmininkė, ne tik kad netaikė Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimo skiriant bendrovės vadovą, bet ir vykdė kitus „įdomius“ veiksmus“.

Tarybos narys prisiminė seną straipsnį
M. Skritulskas pacitavo straipsnį dienraštyje „Lietuvos rytas“: „.. įdomiausia tai, kad aplenkiant bendrovės kasą nemažai pinigų, nuo kurių nebuvo mokami mokesčiai valstybei, į kažkieno kišenes plaukė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) panosėje.
Kontroliuoti savivaldybės įmonę privalėjo paskirta bendrovės stebėtojų taryba. Jos pirmininkė tuomet buvo miesto tarybos narė Elena Kuznecova, kuri vadovauja ir VMI Palangos skyriui.
E. Kuznecovą ir E. Židanavičių sieja sena draugystė – abu sovietmečiu dirbo Palangos prekybos valdyboje. Todėl kai 2011 metų pavasarį E. Židanavičius buvo išrinktas į savivaldybės tarybą ir turėjo pasitraukti iš savivaldybės įmonės vadovo pareigų, į jo vietą buvo paskirta bendrovės buhalterė I. Vitkienė. Tai buvo padaryta pažeidžiant įstatymą, nes tame pačiame posėdyje patvirtinta įmonės stebėtojų taryba negalėjo atlikti jokių veiksmų, kol ji nebuvo įregistruota Registrų centre. Tačiau tai nesutrukdė tame pačiame posėdyje stebėtojams direktore paskirti I. Vitkienę.
Ši tuoj pat į buhalterio pareigas priėmė E. Židanavičių. Tačiau turgavietėje niekas iš esmės nepasikeitė – įmonei toliau vadovavo E. Židanavičius. Iškalbingas faktas – po postų rokiruotės buhalteriu virtęs E. Židanavičius liko sėdėti atskirame direktoriaus kabinete, o įmonės vadovė dirbo kartu su turgavietės kontroliere. Vėliau E. Židanavičiaus pareigos keitėsi ne kartą. Jis buvo tapęs turgaus atsakinguoju asmeniu, kasininku. Tačiau vienu metu papildomos algos nesibodėjo imti net ir už valytojo etatą. /.../“ 

Auditas pažeidimų įmonėje nenustatė
Atsakydamas į E. Kuznecovos paklausimo dalį dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo, M. Skritulskas sakė: „Noriu informuoti, kad kompetentinga audito įmonė UAB „Fimeda“ jau yra atlikusi UAB „Palangos komunalinis ūkis“ metinę finansinę ataskaitą 2015 m. gruodžio 31 dienai. Šioje ataskaitoje nėra nurodyta esminių bendrovės ūkinės ar finansinės veiklos nukrypimų ar trūkumų. Primintina, kad Palangos miesto savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu pritarė UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2015 m. veiklos ataskaitai, beje, tuomet šiai ataskaitai pritarė ir paklausimo teikėja E. Kuznecova. Atsižvelgiant į tai, nemanau, kad yra objektyvus pagrindas atlikti tokią ataskaitą pakartotinai ar, kaip yra nurodyta Palangos miesto savivaldybės administracijos rengtame Tarybos sprendime „Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2015 m. veiklos ataskaitai“, skųsti šį Tarybos sprendimą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Taip pat nesu tikras, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ stebėtojų taryba yra kompetentinga vertinti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriui pavaldaus darbuotojo veiklą, juolab jo veiklą kitoje, su UAB „Palangos komunalinis ūkis“ nesusijusioje įmonėje bei visa tai dar įvertinti, kiek man yra žinoma, neįsiteisėjusio teismo sprendimo ir (ar) ikiteisminio tyrimo medžiagos apimtyje“.
Jo pasisakymas gerokai įaudrino E. Kuznecovą – abu Tarybos nariai laidė vienas kitam replikas beveik iki posėdžio pabaigos.

Tarybos narė neliko patenkinta
E. Kuznecova po Tarybos posėdžio sakė „Palangos tiltui“, kad ji neliko patenkinta M. Skritulsko atsakymu į jos paklausimą.
„Mane nustebino, kad jis savo atsakyme skyrė tiek daug dėmesio Tarybos reglamento straipsnio „išvedžiojimui“. Suprantu, kad M. Skritulskas, kaip teisininkas, ieško „taškų ir kablelių“, ir šiuo atveju advokatauja. Bet jis užmiršo, kad mes esame politikai ir sprendimai dažnai yra priimami būtent politiniu pagrindu. Tai rodo ir M. Skritulsko viešas pasisakymas – užuot atsakęs tiesiogiai dėl vadovo paskyrimo, jis grįžo į kelių metų senumo istoriją ir asmeniškumus“, – sakė E. Kuznecova.
Ji sakė, kad ją „dar labiau stebina“ M. Skritulsko nenoras atlikti ūkinės „Palangos komunalinio ūkio“ finansinės veiklos patikrinimo įmonei vadovaujant V. Misikoniui.
„Man peršasi išvada, kad M. Skritulskui greičiausiai šis žmogus (V. Misikonis) yra artimas arba kaip įprasta sakyti „savas“, – sakė E. Kuznecova.

Buvęs direktorius pasisavino turtą
Priminsime, kad liepos pradžioje „Palangos tiltas“ paskelbė straipsnį „Buvęs „Palangos komunalinio ūkio“ direktorius nubaustas trejų metų laisvės atėmimo bausme“, kuriame informavome, kad V. Misikonis, iki pareigų „Palangos komunaliniame ūkyje“, iš ankstesnės darbovietės, kurioje dirbo direktoriumi, pasisavino 509 690 litų (147 616 eurų). Liepą Klaipėdos apygardos teismas (KAT) paskelbė nutartį, kuria V. Misikonis už tyčinius du sunkius ir vieną apysunkį nusikaltimus – apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą ir apgaulingai tvarkytą buhalterinę apskaitą – buvo nubaustas trejų metų laisvės atėmimo bausme lygtinai. Teismo nutartis dar galėjo būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

Jūsų komentaras:

Donatas 2018-02-02 16:54 (IP: 78.60.137.202)
Sugeba išvogti puse milijono eurų ir gauna tik lygtinai

Apgautas rinkėjas 2017-02-17 13:15 (IP: 90.138.84.97)
Korumpų lavono kirmelės, suėdusios maitą, pradėjo viena kitą ėsti. Mašinvagių grupės nariui M. S. linkėjimus perduoda jo buvę kolegos ir Poviliuko vėlė.

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybė skelbia konkursus Palangos pradinės mokyklos direktoriaus ir Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pareigoms eiti.


Justinas Masalskas niekuomet nemėgo sėdėti namuose, tad karantinas gerokai sujaukė aktyvaus palangiškio gyvenimą. O iš savo poilsio namų „Pas Justiną“ dėl jo negauna jokių pajamų. Pasidomėjus, ar artėjant 80-ečiui, daugiau senjoras dėmesio skiria savo sveikatai ir ramybei, atsakė: „Iki 80-mečio dar reikia palaukti. Senas nesijaučiu, galėčiau dar dalyvauti...


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Praėjusį sekmadienį tragiškoje avarijoje Širvintų rajone žuvo buvusio UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriaus Vido Misikonio 34 metų sūnus.


Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas eis Violeta Staskonienė – šią kandidatūrą patvirtino praėjusią savaitę (gegužės 30 d.) posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba. V. Staskonienė direktoriaus pavaduotojos pareigas ėjo ir praėjusią, 8-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos kadenciją. Vilniaus inžineriniame statybos institute...


Gruodžio 28-ąją Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,išnagrinėjusi ieškovoViešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymocivilinėje byloje pagal ieškovo ieškinį...


„Palangos tilto“ straipsnis „Buvęs „Palangos komunalinio ūkio“ direktorius nubaustas trejų metų laisvės atėmimo bausme“ apie liūdnai pagarsėjusį jo buvusį direktorių Vidą Misikonį privertė Tarybos narį, komunalinio įmonės stebėtojų tarybos pirmininką ir vieną kurorto konservatorių ramsčių Mindaugą Skritulską užimti gynybines pozicijas ir pereiti į puolimą...


Nuo durininko iki viešbučio direktoriaus

Vaidilė GEDMINAITĖ, 2015 10 19 | Rubrika: Miestas

Prie bažnyčios Vytauto gatvėje įsikūrusio viešbučio „Amberton Green Apartments“ direktoriaus Tomo Vanago svaiginančią karjerą galima apibūdinti taip – nuo durininko iki viešbučio direktoriaus. „Pirmas mano darbas buvo dar studijų laikais svečių namuose – iš pradžių dirbau durininku, vėliau „Kerpėje“, dar vėliau...


Už neteisėtą buvusio Valstybės tarnybos departamento (VTD) direktoriaus Osvaldo Šarmavičiaus atleidimą iš pareigų iš buvusio vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio siekiama valstybės naudai priteisti per 200 tūkst. litų.


Desperatiškai į seimūno kėdę bandantis kabintis buvęs finansinės kontoros makleris, vėliau tapęs Vidaus reikalų ministru ir skandalingai lėkęs iš posto Raimundas Palaitis savo įtakos teisėsaugai gijomis praėjusią savaitę apraizgė ir Palangos miesto apylinkės teismo teisėją ir laikiną teismo pirmininkę Liuciją Paulauskaitę. Teisėja neatsilaikė buvusio ministro blėstančiam...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius