Palangoje leista arti pusšimčio leidinių, tarp jų – ir prancūzų kalba

"Palangos tilto" informacija, 2019-05-11
Peržiūrėta
2207
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Gegužės pradžioje minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ta proga apžvelkime kurorto periodinius leidinius, jų paskirtį, specifiką.
Tikriausiai nedaugelis žino, kad patys pirmieji Palangos laikraščiai – „La Limande“ ir „Palangos žvejys“.
Gyvuojant Lietuvos Respublikai, Palangoje ėjo nemažai periodinių leidinių. Žurnalai leisti vasaros mėnesiais, kada į kurortą atvykdavo poilsiautojai. Periodikoje spausdinti lengvo turinio pasiskaitymai, žinios iš kurorto gyvenimo, grožinės literatūros kūrinėliai, pokalbiai su miesto burmistru ir kitais žymiais miesto žmonėmis, kurorto inspektoriaus informacija, Palangos poilsiautojų sąrašai, anekdotai ir daug reklamos. Bėda ta, kad periodika neturėjo tęstinumo: naujas žurnalas ar laikraštis gyvuodavo gana trumpai. Kurorte taip pat išeidavo visuomeninių organizacijų (skautų, šaulių) laikraštėliai. Palangoje dažnai vykdavo visos Lietuvos skautų sąskrydžiai, stovyklos. Per juos parengti įvairūs teminiai informaciniai leidiniai, kurie spausdinti šapirografu (rankraščių ir spausdintų tekstų dauginimo prietaisas, veikiantis hektografijos principu). Šiame kontekste paminėtini ir moksleivių laikraščiai. 1935 m. lapkričio 16 d. priimtas naujas spaudos įstatymas, kuris, palyginti su 1919 m. įstatymu, suvaržė spaudos laisvę. Norint steigti naują periodinį leidinį, reikėjo gauti vidaus reikalų ministro leidimą. Palangoje po šio įstatymo paskelbimo periodinių leidinių neužfiksuota.
Tarybiniu laikotarpiu Palanga savo miesto laikraščio neturėjo. Informaciją apie kurortą spausdino „Tarybinė Klaipėda“, „Švyturys“ (Kretinga) bei respublikiniai laikraščiai ir žurnalai. Pirmieji bandymai turėti laikraštį, skirtą tik kurortui, buvo „Tarybinės Klaipėdos“ lietuvių ir rusų kalbomis rengiami priedai Palangai. Tai buvo Atgimimo laikotarpiu. Priedai vadinosi metų laikų pavadinimais: „Vasara“, „Ruduo“, „Žiema“.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir visoje Lietuvoje, Palangoje laikraščiai steigti vienas po kito. Ėmė formuotis miesto spaudos tradicija. Tačiau nevisa periodika atlaikė konkurenciją, krizes, lėšų stygių. Šiuo metu Palanga turi du reguliariai išeinančius periodinius leidinius: „Vakarinę Palangą“ ir „Palangos tiltą“.
Laikraščiai ir žurnalai sąraše pateikti pagal išleidimo metų chronologiją – nuo seniausių iki šiandieninių. Į sąrašą neįtraukti vienkartiniai proginiai laikraščiai, trūksta duomenų apie moksleivišką spaudą.
Palangos periodikos istorija dar laukia spaudos istorikų dėmesio. Įvairūs informacijos šaltiniai dažnai pateikia vienas kitam prieštaraujančius faktus. Dar reikia giliau patyrinėti miesto periodikos ištakas bei surinkti medžiagą apie kūrybingus žmones, žurnalistus, kūrusius laikraščius ir žurnalus. Laukiame ir jūsų, mieli skaitytojai, pagalbos – faktų patikslinimo, originalių tarpukario laikraščių, žurnalų, leistų Palangoje. Kartu rašykime kurorto spaudos istoriją!
Palangos periodiniai leidiniai
„La Limande“ („Plekšnė“) – pirmas laikraštis Palangoje, pasirodęs 1886 m. vasarą, tebesitęsiant spaudos draudimui. Tai rankraštinis, prancūzų kalba leistas laikraštis, ėjęs kartą per savaitę, keturių, šešių puslapių apimties. Žinomi keturi numeriai, kurie išėjo 1886 m. birželio 22, 29 d. ir liepos 6, 13 d. Redaktorius – M. Monstre. Pasak Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei Juliaus Kanarsko, šiuo slapyvardžiu pasirašinėjo grafas Vladislovas Tiškevičius (1865–¬1936), studijų atostogas praleisdavęs pas tėvą Juozapą Tiškevičių (1835–1891) Palangoje. „La Limande“ – nuotaikingas, žaismingas leidinukas, kurio paskirtis – informuoti, sudominti, pralinksminti į kurortą atvykusius turtingus poilsiautojus bei grafų Tiškevičių svečius. Laikraštis litografijos būdu daugintas Klaipėdoje.
„Palangos žvejys“ – 1919 m. birželio mėn. Palangoje pasirodė pirmas žinomas lietuviškas laikraštis, kurį leido Palangos žvejų draugija. Formatas – 24,5 x 18 cm, 4 puslapių, su meniškai apipavidalintu pavadinimu. Atsakingas redaktorius – Juozas Stoukus, palangiškis pedagogas, pirmų nepriklausomos Lietuvos matematikos vadovėlių gimnazijoms autorius. Laikraščio steigėjai ir bendradarbiai – kunigas Julijonas Ipolitas Kasperavičius, jo sesuo Bronislava Knabikaitė-Zabulionienė, D. Vaitkevičius ir kt. „Palangos žveją“ planuota leisti periodiškai, kartą per mėnesį. Paskelbta laikraščio prenumerata: kaina metams – 3 rubliai, vienas laikraščio numeris – 30 kapeikų. Spausdino F. W. Sieberto spaustuvė Klaipėdoje, o redakcija buvo Palangoje, Tiškevičiaus bulvare, viloje „Olenka“. Atspausdinti du laikraščio numeriai, kuriuos pardavinėjo palangiškė Agnieška Sabutaitė. Bet platinimas liūdnai baigėsi – kadangi Palanga priklausė latviams, A. Sabutaitė uždaryta į areštinę, laikraštis konfiskuotas. Pas B. Knabikaitę daryta krata, bet nieko draudžiamo nerasta. Ar buvo bandymų toliau leisti sekančius laikraščio numerius, nežinoma. Kol kas neatrastas antrasis numeris.
„Mūsų svirplys“ – mėnesinis mokinių laikraštėlis, kurį leido Palangos vidurinės mokyklos trečia klasė. 1928 m. išėjo trys numeriai. Atsakingasis redaktorius – A. Kovalčiukas, redaktorė – M. Siliutė.
„Ryto trimitai“ – leido 6-tos Šiaulių rajono skautų tunto stovyklos Palangos štabas. Žinomas pirmasis numeris, leidimo metai nenurodyti, gali būti XX a. 3–4 dešimtmečiai.
„Palangos pajūrys“ (nuo antrojo numerio – „Palangos pajūris“) – vietos informacinis, iliustruotas kurortinis laikraštis, leistas 1931, 1935 m. vasaromis. Redaktorius – Tomas Dambrauskas, leidėjas – Kostas Gasiūnas. Spausdino „Lituania“ spaustuvė Klaipėdoje. Formatas – 48 x 32 cm, ėjo nereguliariai. Žinomi 1931 m. keturi numeriai ir 1935 m. penktas numeris.
„Pliažas“ – iliustruotas Lietuvos kurortų žurnalas, leistas 1931 m. Palangoje. Atsakingas redaktorius Stasys Čekanauskas, redaktorius Antanas Steponaitis. Žinomi 1931 m. išleisti keturi numeriai. Formatas – 25 x 16 cm, įvairaus dažnumo. Leido „Pliažo“ leidykla. 1932 m. birželio 15 d. vietoj „Pliažo“ pradėtas leisti „Lietuvos pliažas“.
„Lietuvos pliažas“ – Lietuvos kurortų žurnalas, leistas 1932–1933 m. Palangoje. Tai 1931 m. ėjusio žurnalo „Pliažas“ tęsinys. Redaktorius-leidėjas – J. K. Beleckas. Žurnalas ėjo nereguliariai.
„Palangos pliažas“ – Lietuvos kurortų žurnalas, leistas 1932 m. Palangoje. Redakcijos adresas – Palanga, vila „Basė“. Žurnalą leido „Palangos pliažo“ leidykla, atsakingas redaktorius – Stasys Čekanauskas, redaktorius – Antanas Steponaitis. Pirmasis numeris išėjo 1932 m. birželio 20 d. Žurnalo apimtis – 32 puslapiai, numatyta leisti kas dvi savaitės. Formatas – 24 x 16 cm.
„Baltijos pliažas“ – Lietuvos kurortų iliustruotas žurnalas, leistas 1933 m. Palangoje. Leidėjas ir redaktorius – Vladas Šaulys. Redakcija ir administracija įsikūrė J. Basanavičiaus pr. 4. Pirmasis numeris išėjo 1933 m. liepos 10 d. Apimtis – 16 puslapių. Formatas – 24 x 16 cm, dažnumas nežinomas. Spausdintas Kretingoje, „Inkaro“ spaustuvėje.
„Grinorius“ – Palangos skautų pirmos draugovės informacinis leidinys, išleistas 1933 m. rugpjūčio 16 d., spausdintas šapirografu.
„Nykštukas“ – Palangos valdžios vidurinės mokyklos mokinių laikraštėlis. 1933 m. išėjo pirmasis numeris. Redaktorius – B. Jurgutis.
„Palanga“ – informacijos ir linksmos minties vasarvietės laikraštis, leistas 1933 m. Pirmas numeris išėjo 1933 m. rugpjūčio 1 d. Redaktorius-leidėjas Vladas Šaulys. Spausdintas Kretingoje, formatas 48 x 32 cm, apimtis – 4 puslapiai, ėjo nereguliariai.
„Palangos skautas“ – „Kęstučio“ ir „Birutės“ draugovių laikraštėlis, išleistas 1933 m., numeris nežinomas. Redaktorius J. Strakšys.
„Stovyklos trimitas“ – pirmosios šaulių moterų stovyklos laikraštėlis, leistas Palangoje. Žinomas numeris: 1934, Nr. 1. Redaktorė Emilija Putvinskaitė (Pūtvytė). Spausdinta šapirografu.
„Birutės tėviškė“ – Palangos valstybinės progimnazijos moksleivių-literatų laikraštėlis, jame publikuota jaunųjų literatų kūryba. Kūrybingiems moksleiviams vadovavo mokytoja lituanistė Emilija Adiklienė. Įvairaus dažnumo laikraštėlis ėjo 1937–1940 m. Išleisti 7 numeriai, kurių pirmieji dauginti šapirografu, vėliau – hektografu. Kai 1939 m. iš Klaipėdos į Palangą perkelta Vytauto Didžiojo gimnazija, Palangos valstybinė progimnazija uždaryta. Vytauto Didžiojo gimnaziją planuota, kai sustiprės uostas, įkurti Šventojoje, todėl ji buvo vadinama Šventosios Vytauto Didžiojo gimnazija Palangoje. Pirmųjų numerių redaktoriai: R. Beniušis, Z. Vaitkevičiūtė, E. Merkys, vėlesniųjų – V. Žvirzdys (Vytautas Stasys Vardys), M. Andulaitytė, A. Stalmokas.
„Palanga“ – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Palangos tarybos laikraštis, leistas 1988 m. lapkričio 25 d. – 1989 m. vasario 9 d. Išėjo penki numeriai. Redaktorius – Antanas Tranyzas. Laikraštėlio tekstas rinktas spausdinimo mašinėle ir padaugintas rotaprintu. Formatas ¬– 30 x 21 cm, apimtis – 4 puslapiai.
„Vasara“ – dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ savaitinis kurortinis priedas Palangai, ėjęs 1988–1990, 1994 m. vasaromis. Laikraščio formatas – 29,5 x 22,5 cm. Redaktorius – Antanas Stanevičius.
„Ruduo“ – „Tarybinės Klaipėdos“ savaitinis priedas Palangai, ėjęs rudens mėnesiais 1989–1990 m. Redaktorius – Antanas Stanevičius.
„Žiema“ – „Tarybinės Klaipėdos“ savaitinis priedas Palangai, ėjęs 1989 m. žiemos mėnesiais. Redaktorius – Antanas Stanevičius.
„Ašara“ – Palangos „Tremtinio“ klubo tarybos metraštis, leistas 1989 m. Redkolegija: R. Majoraitė, A. Šeduikienė, E. Skritulskas, L. Alminas. Leidinys mėnesinis, daugintas nepoligrafiniu būdu.
„Tear“ („Ašara“) – Palangos „Tremtinio“ klubo tarybos mėnesinio leidinio „Ašara“ vertimas į anglų kalbą. Leistas 1989 m.
„Palanga“ – pirmas nepriklausomybės metais oficialiai įregistruotas Palangos miesto tarybos visuomeninis-kultūrinis savaitraštis. Pirmas numeris pasirodė 1991 m. sausio 1 d. Redaktoriai – Gediminas Griškevičius (1991 01 01 – 1992 05 22), Danutė Mukienė (1992 06 05 – 1993 03). Dailininkas, antraštės piešinio autorius – Juozas Griušys. Laikraštis ėjo iki 1993 m. balandžio mėn.
„Vakarinė Palanga“ – 1991 m. liepos 10 d. pasirodė naujas nepriklausomas kurorto savaitraštis. Redaktorė – Tamara Zaiceva. Steigėjas – UAB „REK“, leidėjas – „Vakarinės Palangos“ redakcija. Iki aštuoniolikto numerio laikraščio formatas – 45 x 29 cm, nuo 1992 m. birželio 4 d. – 29,5 x 22,5 cm, nuo 1998 m. – 42 x 29 cm. Šis periodinis leidinys be pertraukų išeina iki šiol, turi išorinį priedą „Pliažas“.
„A mon sakaa?“ – Žemaičių kultūros draugijos laikraštis, leistas Palangoje. Redaktorė – Danutė Mukienė. Pirmasis numeris išėjo kaip „Palangos“ priedas. Nuo antrojo numerio buvo Žemaičių kultūros draugijos mėnraštis. Leidinys ėjo 1991m. gegužės mėn. – 1993 m. lapkričio mėn. Tai pirmas žemaičių tarme leistas laikraštis Lietuvoje.
„Žemaitija“ – krikščioniškas, tautiškas, konservatyvios krypties laikraštis Žemaitijai, leistas Šventojoje (Palanga), Klaipėdoje. Ėjo nuo 1993 m. gegužės mėn. Steigėjas ir leidėjas Antanas Viluckis. Redaktoriai: Antanas Viluckis, Teresė Staponienė. Iki 1997 m. – mėnesinis, vėliau ėjo 4 kartus per metus.
„Žemaitėjė“ (nuo antro numerio – „Žemaitiu žemė“) – vietoje „A mon sakaa?“ nuo 1994 m. sausio mėn. kartą ketvirtyje leistas žurnalas. Leido Žemaičių kultūros draugija ir Žemaičių akademija. Redaktorė D. Mukienė. Rengtas Palangoje, Klaipėdoje, o nuo 1995 m. – Vilniuje.
„Mano mokykla“ – Palangos pradinės mokyklos leidinys. Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 1994 m. Jau išėjo 23 numeriai. Spausdina UAB „Vakarų spaustuvė“ Kretingoje.
„Mūsų Palanga“ – nepriklausomas kurorto laikraštis, leistas Palangoje nuo 1994 m. balandžio 1 d. iki 1995 m. vasario 24 d. Redaktorės: Ilona Raudytė, Zelta Semčenkovienė.
„Paskutinis suolas“ – miesto moksleivių ir jaunimo mėnesinis laikraštis, kurį nuo 1994 m. leido Moksleivių klubo Žurnalistų studija. Steigėjas – Palangos miesto švietimo skyrius. Pirmas numeris išėjo kaip „Mūsų Palanga“ priedas. Vėliau buvo nutarta visų mokyklų jaunuosius žurnalistus sujungti į vieną būrelį ir rengti savarankišką leidinį. Tikrasis „Paskutinio suolo“ gimtadienis – 1995 m. kalėdinis numeris. Moksleiviams vadovavo pedagogės Zita Šidlauskienė, Elena Mažeikienė, Alma Janulevičienė, vėliau – kiti mokytojai. „Paskutinį suolą“ spausdino K. Švėgždos, vėliau – UAB „Klaipėdos“ redakcijos spaustuvės. Po penkerių metų „Paskutinis suolas“ Klaipėdos apskrityje pripažintas profesionaliausiu moksleivių laikraščiu. Redaktorės: Vykinta Krisiukėnaitė, Aušra Paulikaitė, Jolita Keliauskaitė. Paskutinis numeris išėjo 2002 m. vasario mėn.
„Spyglys“ – Palangos miesto trečios vidurinės mokyklos moksleivių laikraštėlis, leistas 1994 m. pabaigoje. Redaktorės: Kristina Griciūtė ir Ugnė Martinauskaitė. Numatytas laikraščio periodiškumas – kas dvi savaitės. Kiek numerių išleista, nežinoma.
„Mokyklos laiptai“ – Palangos miesto pirmos vidurinės mokyklos moksleivių laikraštis. Tai buvo „Pajūrio naujienų“ vidinis mėnesinis priedas, leistas 1995 02 09 – 1996 03 19. Redaktorė – Barbora Palaitytė, laikraščio iniciatorė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja Zinaida Bružienė.
„Viskas“ – Palangos miesto trečios vidurinės mokyklos laikraštėlis, leistas 1996 m. kovą – 1997 m. gegužę. Išėjo 4 numeriai. Dauginta nepoligrafiniu būdu.
„Palangos savaitė“ – leido UAB „Pajūrio poilsio ir turizmo informacijos centras“. Redaktoriai: Liudas Šukys, Audrius Stonkus. Ėjo 1997–1998 m.
„Palangos tiltas“ – dienraščio „Klaipėda“ redakcijos savaitraštis Palangai (2000, liepa – 2001, gegužė); Palangos miesto laikraštis (2001–2014); Palangos ir Šventosios miesto laikraštis (2014–iki šiol). Pirmas numeris išleistas 2000 m. liepos 1 d. Iki 2001 m. gegužės 22 d. buvo dienraščio „Klaipėda“ priedas. Nuo 2001 m. gegužės 26 d. leistas atskirai. „Palangos tilto“ leidėjai: „Klaipėdos“ laikraščio redakcija (2001 05 26 – 2008 04 05), o nuo 2008 m. balandžio 9 d. – UAB „Palangos tiltas“. Redaktoriai: Ilona Raudytė (2000, birželis – 2002, gruodis), Saulius Pocius (2002 12 21 – 2007 04 21), Virginija Spurytė (2007 04 25 – 2007 08 04), Vidas Nastopka (2007 08 08 – 2008 01 16), Milda Skiriutė (2008 01 19 – 2008 03 29), Aistas Mendeika (2008 04 02 – 2010 06 05), Linas Jegelevičius (2010 06 09 – iki dabar). „Palangos tiltas“ leidžiamas iki šiol, turi išorinį priedą „Lietuvos pajūris“.
„Pliažas“ – „Vakarinės Palangos“ išorinis priedas („Geros nuotaikos savaitraštis su „Vakarine Palanga“ Palangai, Klaipėdai, Nidai“), ėjęs 2008–2010, 2012–2013 m. vasaromis kartą per savaitę, platintas nemokamai. Kasmet išeidavo 10 laikraščio numerių. Formatas – 40,5 x 26,5 cm. Redaktorės: Indrė Spečiūnaitė, Toma Mačiulskytė, Liubovė Zaiceva, Tamara Zaiceva. 2013 m. ėjo kaip apverčiamasis leidinys – kitoje dalyje tekstas – rusų kalba („Пляж“). Nuo 2017 m. leidžiamas kasmetinis priedas – „Pliažas“, skirtas Palangai, Klaipėdai, Nidai. Priedų vyriausioji redaktorė – Tamara Zaiceva.
„Lietuvos pajūris“ – nuo 2016 m. „Palangos tiltas“ leidžia priedą – žurnalus: „Palanga 2016“, „Palanga ir Lietuvos pajūris. 2017“, „Lietuvos pajūris. 2018“, „Lietuvos pajūris. 2019“. Redaktorius – Linas Jegelevičius. Nuo 2017 m. išeina dukart per metus: žiemos-pavasario ir vasaros-rudens sezonais, platinamas nemokamai Palangoje, Klaipėdoje, Neringoje, Kretingoje, Šilutėje.
„Palangos naujienos“ – Palangos miesto laikraštis, leistas 2002 10 05 – 2005 01 29. Redaktorės: Renata Sungailienė, Virginija Spurytė. Ėjo du kartus per savaitę, apimtis – 16 puslapių. Leido UAB „Palangos naujienos“.
„Pertrauka“ – Palangos senosios gimnazijos laikraštis, leistas 2007–2008 m. Išėjo 4 numeriai. Dauginta nepoligrafiniu būdu. Prie Senosios gimnazijos leidžiamo leidinio „Pertrauka“ prisijungė ir kitos miesto mokyklos, ir paantraštė skelbė, kad tai Palangos moksleivijos laikraštis. Spausdinta poligrafiniu būdu, didelio formato. Jungtinis numeris išėjo 2008 m. vasarį. Ar išėjo daugiau numerių, nežinoma.
„Aš esu kultūra“ – Palangos jaunimo laikraštis. Kurorto jaunimas, vykdęs projektą „Aš esu kultūra“, išleido vien jaunimo jėgomis sukurtą 8 puslapių laikraštį. Pirmasis numeris išėjo 2013 m. rugsėjo 21 d. Periodinį leidinį inicijavo Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Laura Grendienė ir aktyvus Palangos jaunimas. Finansavo Palangos miesto savivaldybė. Redaktorius Žygimantas Mitkus, viena pagrindinių laikraščio korespondenčių – moksleivė Ona Labžentytė. 2015 m. išėjo penktas (paskutinis) numeris.
„Šventosios Respublika“ – Šventosios bendruomenės laisvas ir nepriklausomas laikraštis. 2016 m. birželio 18 d. išėjo pirmasis numeris. Redakcinė kolegija: Aras Tarabilda, Livija Grajauskienė, Mikelis Balčius, Audronė Bukauskienė, Domininkas Jurevičius. Pastarąjį nuo 2018 m. ketvirto numerio pakeitė Vitalija Meškienė. Steigėjas ir leidėjas – įmonė „Armedika“. Leidžiamas iki šiol, dažnumas įvairus.
„Palangos langai“ – etnokultūros metraštis. Tai Palangos miesto etninės kultūros plėtros programos priemonė. Pirmasis numeris išėjo 2019 m. Leidėjas – Palangos miesto viešoji biblioteka, finansavo Palangos miesto savivaldybė. Sudarė: Dainora Kaniavienė, Bronislava Spevakovienė, Aura Banevičienė.

Parengė: Bronislava Spevakovienė,
Dainora Kaniavienė
Palangos viešoji biblioteka

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Populiari miesto interneto svetainė www.palangoje.info ieško pirkėjo - parduodama už 2 500 eurų.


Pamatyti Seimo narių darbą iš arti šią savaitę susiruošė Palangos socialdemokratai. Seimo narių, opozicijos lyderio Juliaus Sabatausko bei LSDP frakcijos pavaduotojo Algirdo Syso kvietimu, palangiškiai turėjo neeilinę progą gyvai stebėti Tautos atstovų darbą bei ministrų atsakymus į Seimo narių klausimus, keliamus per Vyriausybės valandą.


Paskutinį liepos savaitgalį „Ramybės“ galerijoje atidarytos trys išskirtinės parodos. Meno gurmanams suteikta išskirtinė galimybė išvysti šiuolaikinių prancūzų ekspresionistų tapybos ir skulptūros ekspoziciją, naujausią papuošalų kolekciją pristato juvelyras Vidas Gaižauskas, fotografijų parodą eksponuoja režisierius Gintaras Kudaba.


Gegužės pradžioje minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ta proga apžvelkime kurorto periodinius leidinius, jų paskirtį, specifiką. Tikriausiai nedaugelis žino, kad patys pirmieji Palangos laikraščiai – „La Limande“ ir „Palangos žvejys“.


Trylikametė Jorė iš Palangos prancūzų kalbos žiniomis nušluostė nosį prestižinių Lietuvos licėjų ir mokyklų ugdytiniams.Kovo pradžioje Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos septintokė iš Kaune vykusio prancūzų kalbos konkurso-olimpiados „Je parle français et toi?" parsivežė II-ojo laipsnio diplomą, liudijantį, kad ši jaunoji...


Mokyklose karaliauja anglų ir rusų kalbos, taip į šešėlį nustumdamos vokiečių ir prancūzų. Bent jau taip galima pagalvoti, pažvelgus, jog mokiniai jau ilgą laiką nebesirenka mokytis šių kalbų kaip pirmųjų užsienio kalbų, o ir egzaminų nelaiko. Tuo tarpu anglų kalbos egzaminą norinčiųjų laikyti skaičius kasmet vis auga. Niekas neabejoja, jog anglų kalba yra tapusi...


Rugsėjo 20 d., penktadienį, 19 val., „Ramybės“ kultūros centre Palangoje įvyks lietuvių ir prancūzų aktorių bendro spektaklio pagal Antono P. Čechovo pjesę „Ivanovas“ premjera. Spektaklyje vaidins šeši CREARC Grenoblio Mažojo teatro aktoriai ir septyni Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) II vaidybos magistrantų kurso studentai. Spektaklį...


Vokiečių kalba su šypsena  1

Edita PETRUŠONYTĖ V. Jurgučio pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, 2013 01 17 | Rubrika: Jūros vaikai

„Deutsch ist gut!“ („Vokiečių kalba yra šauni!“) – sušuko Palangos „Baltijos“ ir Vlado Jurgučio pagrindinių mokyklų šeštokai, trečiadienį, sausio 16 d., dalyvavę Palangos švietimo pagalbos tarnybos salėje vykusioje viktorinoje „Vokiečių kalba linksmai“.


Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Aura Banevičienė  pasakoja, jog šioje bibliotekoje, kaip ir visose, žmonių, neskubančių  grąžinti knygas, yra nemažai. Nors dėl skaitytojų aplaidumo įstaiga praranda nemažai vertingų leidinių, darbuotojai artimiausiu metu griežtų nuobaudų taikyti nesirengia, bet tikisi, jog žmonės susipras patys ir...


Ateinantį savaitgalį visai Palangai ūžiant nuo švenčių maratono, tarp gausybės svečių bus ir atvykusių iš Kinijos. Su jais pabendrauti ir savus prisiminimus atgaivinti panoro penkerius metus Taivane gyvenusi palangiškė Vaida Piekutė. Daug įspūdžių palikusi ir nuolat nostalgiją žadinanti šalis traukia sugrįžti, tačiau kol kas miestelėnė pasiryžusi pasilikti gimtinėje. Jos įgytos žinios ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius