„Dėl savivaldybės administracijos neveiklumo dėl viešojo intereso gynimo kreipsimės į Palangos miesto prokuratūrą“

Linas JEGELEVIČIUS, 2011-01-18
Peržiūrėta
2127
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Metų pradžioje paskelbtos Palangos savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybos ataskaitos dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose, biudžeto vykdymo finansinio teisėtumo ir rinkliavos už išorinę reklamą rinkimo atskleidė daug įvairių pažeidimų. „Palangos tiltas“ paprašė juos pakomentuoti savivaldybės kontrolierę Eleną Kuznecovą.

 

Kokie yra jūsų svarbiausi įvardinti pažeidimai ir pastebėjimai renkant vietinę rinkliavą už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti?

Kalbant apie pažeidimus, pirmiausia, turbūt reikia pradėti  nuo pačių automatų pastatymo. Jie pradėti eksploatuoti neįregistravus jų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, dėl to Rinkliavų centro vadovas buvo nubaustas administracine bauda. Be to, audito metu nustatyta, kad pažeidžiant Metrologijos įstatymą, automatai buvo eksploatuojami su pasibaigusia metrologine patikra.

Kitas reikšmingas pažeidimas, tai, kad nesilaikant Tarybos sprendimo, priepliažio zonoje, Neringos gatvėje ir prie poilsio namų „Pušynas“, rinkliava kasininkų pradėta rinkti mėnesiu vėliau, tik nuo liepos mėnesio.   Nurodytose vietose rinkliava renkama rinkėjų-kasininkų kasos aparatais. Peržiūrėjus kasos aparatu atspausdintas ataskaitas nustatėme, kad per du mėnesius rinkėjai-kasininkai atliko net 179 kasos operacijų anuliavimo procedūras už 1,4 tūkst. Lt. Vykdant darbuotojų kontrolę turėtų būti atliekami netikėti kasos patikrinimai, siekiant išsiaiškinti klaidas ir nustatyti jų priežastis, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo.  Tačiau Rinkliavų centro vadovybė netikėtų rinkėjų-kasininkų tikrinimų nevykdė. Toks didelis kasos operacijų anuliavimų kiekis sudaro pagrįstas prielaidas abejoti teisingu ir skaidriu rinkliavos rinkimu.

Norėčiau akcentuoti audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus, kurie, mūsų nuomone, yra reikšmingi ir tiesiogiai turėjo įtakos vietinės rinkliavos už stovėjimą miesto gatvėse surinkimui ir šios rinkliavos plano neįvykdymui. Visų pirma tai, kad Taryba nustatė, kad už automobilių stovėjimą mokama visame Neringos gatvės kelkraštyje be jokių išlygų. Tačiau audito metu nustatėme, kad faktiškai apmokestinama už automobilių stovėjimą tik dalyje kelkraščio: Neringos gatvės dalyje, kurioje yra įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, bei mašinų apsisukimo zonoje gatvės pradžioje vietinė rinkliava nėra renkama. Taip pat nustatėme, kad Neringos g. kelkraštyje  įrengta mašinų stovėjimo aikštelė yra su automobilių vietų  blokatoriais. Audito metu mes negavome patvirtinimo, kad nurodyta aikštelė nuosavybės teise priklausytų privatiems ar juridiniams asmenims, tame tarpe ir Savivaldybei. Įvertinant tai, kad Taryba be išimčių nustatė rinkliavos rinkimą visame Neringos gatvės kelkraštyje, tai  už mašinų stovėjimą nurodytoje aikštelėje turėjo būti renkama rinkliava. Mūsų paskaičiavimais, už visą apmokestinamą laikotarpį, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., rinkliavos dydis šioje vietoje sudarytų apie 35,0 tūkst. Litų. Savivaldybės administracija nesiėmė priemonių, kad Tarybos sprendimas būtų įvykdytas tinkamai, nepašalino įrengtų blokatorių ir neužtikrino, kad visa Tarybos nustatyta rinkliava būtų surinkta į savivaldybės biudžetą. 

Dėl minėtos aikštelės, mūsų Tarnyba kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos siekiant išsiaiškinti, ar teisėtai tretieji asmenys naudojasi mašinų stovėjimo aikštele. Inspekcija įpareigojo Savivaldybės administraciją  priimti konkrečias priemones, tačiau mūsų žiniomis iki šiol ir toliau jokios priemonės nėra priimtos, todėl Kontrolės ir audito tarnyba dėl viešojo intereso gynimo rengia kreipimąsi į Palangos miesto prokuratūrą.

Vertinant rinkliavos apskaitą mes pateikėme išvadą, kad Savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti įskaitymo į savivaldybės biudžetą tvarką. Pagal šią tvarką Rinkliavų centras teikia ataskaitas apie surinktą rinkliavą, tačiau jose pateikiami duomenys neatitinka duomenų apie faktiškai surinktą ir į savivaldybės biudžetą pravestą rinkliavą. O Savivaldybės administracija neanalizuoja Rinkliavų centro pateiktų duomenų, nelygina jų su pervestomis pajamomis ir nesiima priemonių neatitikimams išaiškinti.

 

Kokius dar pažeidimus fiksavote atlikdami kontrolinius patikrinimus praėjusį sezoną? Kiek buvo tokių patikrinimų? Ar užtikrinta, kad pastebėti pažeidimai bus ištaisyti kitam sezonui?

Mūsų skyrius, atlikęs faktinius rinkliavos rinkimo patikrinimus Neringos gatvėje, nustatė kelis  atvejus, kai automobilių stovėjimo laikas pasibaigęs, tačiau automobiliai tebestovėjo mokamose vietose ir jų važiuoklės nebuvo užblokuotos. Už stovėjimo laiką (nuo  užfiksuoto kvituose, kurie buvo palikti automobiliuose iki mūsų tikrinimo), kurio trukmė atskirais atvejais daugiau kaip para, nesumokėta 108 Lt rinkliavos. Taip pat 12 automobilių neturėjo  kasos kvitų, padėtų matomoje vietoje kaip to reikalauja rinkliavos taisyklės.  Rinkliavų centro direktorius rinkliavos nesurinkimo priežastimi nurodė transporto, kuriuo važinėja kontrolę vykdantys Rinkliavų centro darbuotojai, sugedimą. Mūsų nuomone, dėl to labiau kaltas darbuotojų neatsakingumas  vykdant automobilių stovėjimo apmokestinamoje zonoje kontrolę. Atsakant, ar bus ištaisyti pastebėti pažeidimai kitais metais, tikiuosi, kad kitais metais rinkliava bus renkama tik parkomatais ir nebebus rinkėjų kasininkų, o visa kontrolė už neleistiną automobilių stovėjimą apmokestinamose zonose bus vykdoma policijos pajėgomis prieš tai aptarus ir teisiškai suderinus su savivaldybe visas procedūras.

 

Kiek buvo nesurinkta numatytų rinkliavų už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti? Kas dėl to atsakingas?

2010 metais į miesto biudžetą šios rūšies rinkliavos buvo suplanuota surinkti 603,0 tūkst. Lt. Rinkliavų centro pateiktais duomenimis, faktiškai nuo sausio iki spalio mėnesio buvo surinkta 366,3 tūkst. Lt.  Šiandien galim pasakyti, kad konkrečios rinkliavos surinkimo planas už metus yra neįvykdytas, per 2010 metus surinkta 388,9 tūkst. Lt.  Įvykdymas sudaro 64%. Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės administracijos direktorius organizuoja biudžeto vykdymą ir atsako už jo  vykdymą.

 

Kokius siūlymus patobulinti rinkliavų rinkimo tvarką ir būdus pateikėte Rinkliavų centrui? Kokios susilaukėte reakcijos?

Mūsų pagrindinis siūlymas, kad  rinkliava  už stovėjimą būtų renkama vien tik parkomatais, kurie užtikrina efektyvesnį rinkliavos rinkimą. Taip pat nurodėme, kad rinkliava būtų renkama griežtai pagal Tarybos nustatytą tvarką, t. y. visose Tarybos nustatytose vietose ir nustatytu laiku.  Būtinai sustiprinti vidaus kontrolę, fiksuojant automobilių važiuoklių  blokavimo atvejus, vykdyti savo nusistatytas vidaus kontrolės procedūras, sugriežtinti grynų pinigų apskaitos tvarką. Be to, pasiūlėme  peržiūrėti galimybes įsigyti nuomojamus parkomatus  už jų likutinę vertę ir kad lėšos šių parkomatų aptarnavimui būtų naudojamos ekonomiškiau. Rinkliavų centro direktorius viso audito metu bendravo geranoriškai ir dalykiškai.

Ar siūlote kitą sezoną numatyti daugiau gatvių atkarpų, kitų erdvių, kur būtų renkama  rinkliava už automobilių statymą?

Mes manome, kad vasaros sezono metu gatvių, priskiriamų apmokestinamajai zonai, skaičius galėtų būtų didesnis. Tačiau tai yra išskirtinė  Palangos miesto Tarybos kompetencija.

 

Į kokius kitus pažeidimus turėtų būti atkreiptas dėmesys? Kas ir kada juos turėtų ištaisyti?

Norėčiau akcentuoti tai, kad  savivaldybė 2006-aisiais metais yra nupirkusi iš UAB „Kordab“ gatvių techninės inventorizacijos paslaugą ir jai už paslaugą sumokėta 160 tūkst. Lt. Paslauga pagal patikslintą sutartį turėjo būti atlikta iki 2008-ųjų metų rugpjūčio 1-os dienos. Tačiau iki šiol gatvių inventorinių bylų  Savivaldybės administracija neturi. Mūsų nuomone, dėl šių dalykų Savivaldybė turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas.

 

Kaip vertinate Rinkliavų centro lėšų naudojimą efektyvumo ir ekonomiškumo požiūriu?

Audito metu, siekiant įvertinti savivaldybės lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo požiūriu, buvo atlikta naudojamų išteklių analizė ir įvertinta, ar rinkliavų rinkimui pasirinkti tinkamiausi ištekliai už mažiausią įmanomą kainą. Mes analizavome žmogiškuosius ir materialinius išteklius ir jiems tenkančias išlaidas palyginome su surenkama rinkliava bei įvertinome skiriamus savivaldybės biudžeto asignavimus vietinės rinkliavos surinkimui. Vasaros sezono metu yra samdomi rinkėjai – kasininkai, kurie renka rinkliavą pajūrio zonoje. Šiai zonai aptarnauti 2010 metų liepos-rugpjūčio mėnesiais buvo sudaryta 12 terminuotų darbo sutarčių. Jų darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms iš biudžeto sumokėta 27,9 tūkst. Litų. Mūsų paskaičiavimais 1 litui  išleistam iš savivaldybės biudžeto šiems darbuotojams įdarbinti teko 1,4 Lt jų surinktos rinkliavos. Per tą patį laikotarpį 10-čia naudojamų parkomatų buvo surinkta 189,7 tūkst. Lt rinkliavos, o už šių parkomatų nuomą   per du mėnesius iš savivaldybės biudžeto sumokėta 2,8 tūkst. Lt arba 1 Lt savivaldybės biudžeto asignavimų teko 67,8 Lt rinkliavos. Taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad vieno parkomato išlaikymui iš biudžeto lėšų skiriama 10 kartų mažiau asignavimų nei rinkėjui – kasininkui. Todėl ekonomiškumo rezultatai akivaizdūs.

Kiek laiko jūsų skyrius užtruko atlikdamas auditą? Kokie žmonės daugiausiai prie to prisidėjo?

Audito procedūroms (skaičiavimams, paklausimams ir kt.) atlikti, ataskaitai parengti ir jai aptarti užtrukome apie tris mėnesius. Auditą atliko kontrolierės pavaduotoja Aušra Kedienė, atskiruose audito etapuose dalyvavau ir aš.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Palangos savivaldybės taryba posėdyje praėjusį ketvirtadienį, balandžio 29 d. priėmė sprendimą, kuriuo apmokestino automobilių stovėjimą Nemirsetoje ir kitose penkiose vietose. Savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus vedėja Aušra Dangėlaitienė sakė „Palangos tiltui“, kad mokamų automobilių stovėjimo vietų skaičius Palangos miesto savivaldybėje plečiamas siekiant...


Palangos savivaldybės taryba posėdyje ketvirtadienį, balandžio 29 d. priėmė sprendimą, kuriuo apmokestino automobilių stovėjimą Nemirsetoje.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Koks buvo praėjęs sezonas Palangos miesto rinkliavų centrui? Rekordiškas! Per šį sezoną – nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – buvo surinkta rekordiškai daug vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti – net 557 508,68 eurai, pernai – 486 456,95 eurai, užpernai – 394...


Nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. imtinai kiekvieną dieną visą parą renkama rinkliava už automobilių stovėjimą visose mokamose automobilių stovėjimo vietose ir gatvių kelkraščiuose.


Metų pradžioje paskelbtos Palangos savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybos ataskaitos dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose, biudžeto vykdymo finansinio teisėtumo ir rinkliavos už išorinę reklamą rinkimo atskleidė daug įvairių pažeidimų. „Palangos tiltas“ paprašė juos pakomentuoti savivaldybės kontrolierę Eleną Kuznecovą.


Kol Palangos miesto savivaldybės valdininkai laužo galvas ir ietis, kaip turėtų atrodyti paplūdimiai kitą sezoną, Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas gali gerokai pakeisti būsimą paplūdimio viešųjų vietų nustatymo ir rinkliavų už jas surinkimo tvarką. Minėtas teismas patenkino Seimo nario Prano Žeimio ieškinį ir pagal keturis iš penkių ieškinio punktų pripažino, kad...


Už išorinę reklamą mokės ir privatininkai

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 13 | Rubrika: Miestas

Pernai vasarą nustačius naujus vietinės rinkliavos dydžius už leidimus savivaldybės teritorijoje įrengti išorinę reklamą bei patvirtinus nuostatus ir taisykles, miesto valdžia metų pabaigoje patvirtino reklamos įrangos išdėstymo schemą mieste bei papildė anksčiau priimto sprendimo kai kurias nuostatas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius