Kurorto savivaldybė nubrėžė trejų metų darbo gaires

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-01-06
Peržiūrėta
2382
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Paskutiniajame praėjusių metų miesto Tarybos posėdyje patvirtintas kurorto Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Tai detalus institucijos darbo planavimo dokumentas, kuriame, išanalizavus situaciją, suformuluoti Savivaldybės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei numatyti vykdomų programų finansavimo šaltiniai. Svarbiausias dokumento parengimo tikslas – orientuoti visos Savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti ilgalaikiai miesto plėtros prioritetai: „Kurorto žmogiškųjų išteklių plėtra“, „Darni gyvenamosios aplinkos plėtra“, „Konkurencingos rekreacijos, sporto, turizmo ir sanatorinio gydymo sistemos plėtra, paslaugų kokybės gerinimas“. Pagrindine įvardyta Savivaldybės misija  - prie Baltijos jūros vystyti aktyvaus poilsio pajūrio kurortą, o jos vizija – Palanga ištisus metus bus atviras tarptautinis kurortas, kuriame  išvystyta sveikatinimo ir poilsio infrastruktūra, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, o svarbiausia – tai saugus, švarus bei patogus gyventi ir ilsėtis miestas.

Dvylika programų
Planas parengtas siekiant užtikrinti ir efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius išteklius bei paisant bendruomenės viešuosius interesus ir poreikius. Trejų metų  veiklos strategijos planą sudaro dvylika įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kuriose konkrečiai nurodomi uždaviniai bei priemonės pastarosioms įgyvendinti. Tai Bendroji, Verslo ir turto, Šventosios seniūnijos, Ekonominės plėtros, Aplinkos apsaugos, Komunalinio ūkio, Sveikatinimo veiklos, Kultūros, Švietimo, Socialinės apsaugos, Architektūros ir urbanistikos bei Vaikų teisių apsaugos. Už kiekvienos programos įgyvendinimą atsakingi struktūrinių padalinių vadovai bei programų koordinatoriai.

Derama paslaugų kokybė
Strateginiame veiklos plane numatyta, jog bus siekiama įgyvendinti deramą  viešųjų paslaugų kokybę  švietimo, socialinėje srityse. Bus skatinamas jaunimo, socialiai remtinų šeimų užimtumas, bus skiriamas dėmesys socialinės rizikos asmenų grupėms, stengiantis jas integruoti į bendruomenę, taip pat siekiama  užtikrinti, kad bendruomenės nariai aktyviai dalyvautų įgyvendinant kultūrines, sportines programas. Taip pat numatyta rekonstruoti ir statyti mieste objektus, modernizuoti ugdymo ir viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas.

Darnios aplinkos plėtra
Plėtojant darnią aplinką bus skiriamas dėmesys gamtos ir kultūros objektams, vykdant aplankos apsaugos programą, plėsti ir rekonstruoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemas, gerinti paviršinio vandens kokybę, investicijų į šilumos ūkį kontrolę, modernizuoti ir plėtoti kultūros infrastrūkturą, mažinti bendrojo triukšmo lygį, gerinti būsto kokybę, suplanuoti teritorijas ir sutvarkyti aplinką, stebėti ir gerinti dirvožemio ir oro kokybę, plėtojant miesto susisiekimo, jūros ir vidaus vandenų uosto ir prieplaukų infrastruktūrą, parengti transporto eismo organizavimo ir valdymo specialųjį planą.
Siekiant didinti miesto patrauklumą, mažinti sezoniškumą bei formuoti teigiamą Palangos įvaizdį, nemažas dėmesys bus skiriamas kurorto ir turizmo infrastruktūrai gerinti.

Gerins Savivaldybės darbą
Gerinant Savivaldybės darbo ir aplinkos bei planavimo procesą yra numatoma užtikrinti sistemingą institucijos darbuotojų mokymą, plėtojant informacines technologijas. Taip pat bus siekiama racionaliai panaudoti Savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto privatizavimo gautas lėšas, užtikrinti korupcijos prenvencijos vykdymą,  gerinti Palangos miesto savivaldybės ir Seniūnijos patalpų būklę, vykdyti valstybines funkcijas, kurios perduotos savivaldai.

Programų vykdymo prioritetai
Konkretūs prioritetai apibrėžti ir programose. Šventosios seniūnijos programoje numatoma gerinti Miško tako dalies apšvietimą, remontuoti Mokyklos g.šaligatvius, Šventosios kapines. Ekonominės plėtros priemonėse numatoma įgyvendinti šiuos projektus:  plėsti dviračių takų tinklą, restauruoti Botanikos parką, gerinti Palangos turizmo informacijos centro bei paplūdimių infrastruktūrą. Komunaliniame ūkyje svarbiausi prioritetai skirti esamoms gatvėms - Birutės, Meilės alėjų, Jūratės ir Kopų, Senojo turgaus, Jūros gatvėms rekonstruoti, tiesti naujas gatves Rytų kvartale, atnaujinti švietimo įstaigas bei sukurti kurorto transporto eismo ir automobilių stovėjimo inrastruktūrą. Kultūros plotmėje akcentuojama, jog būtina gerinti kultūros įstaigų veiklos sąlygas, organizuoti renginius bei sutvarkyti kultūros paveldo objektus. Švietimo sistemoje numatyti prioritetai -  atnaujinti ikimokyklinių įstaigų inventorių, įsigyti naują kompiuterinę įrangą, remontuoti patalpas bei įsteigti Vaikų dienos centrą.
Socialinės apsaugos priemonėse yra užplanuota ne tik vystyti socialines aukštos kokybės paslaugas, bet ir rekonstruoti Palangos miesto globos namus. Architektūros ir urbanistikos programos vienas iš svarbiausių uždavinių  – urbanizacijos plėtra, teritorijų planavimas.

Planas – žingsnis link naujojo biudžeto
Svarstant pateiktą kurorto savivaldybės trejų metų strateginį veiklos planą, mažumai miesto taryboje atstovaujantis Dainius Želvys teigė, jog patvirtintas strateginis planas, tai žingsnis į naujojo biudžeto formavimą. Anot jo, dokumentas bus patvirtintas, tačiau jį domino Architektūros ir urbanistikoje programoje specialiesiems planams rengti sumažėjusios lėšos. Pasak politiko, pernai suma siekė 170 tūkst.litų, o šiais metais, liko tik 100 tūks.litų. Pasiūlius lėšas padidinti iki 170 tūkst.litų, tam buvo pritarta.
Miesto Tarybai papildžius strateginį veiklos planą, dokumentas buvo patvirtintas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Ketvirtadienį patvirtintas 2024 metų miesto biudžetas, kuriame iš viso numatyta 51 mln. 653 tūkst. eurų pajamų ir tiek pat asignavimų.


Socialiniame tinkle Palangos miesto savivaldybės meras pasidalijo žinia, kad jau patvirtas Palangos strateginis veiklos planas, kuriame miesto gyventojų poreikiams numatyti 62 mln. eurų.


Savivaldybės taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginį veiklos planą.Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Trečiadienį, liepos 23 d., į pirmą pasitarimą Savivaldybėje rinkosi Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengėjai – įmonės UAB „Smart Continent“ atstovai – bei iš Savivaldybės atstovų sudarytos koordinacinės darbo grupės nariai.


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Buvusiam UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriui Vidui Misikoniui, dabar šioje savivaldybės įmonėje dirbančiam vadybininku, neramios dienos. Pasirodo, kad jis, iki pareigų „Palangos komunaliniame ūkyje“, rankas iki rankovių buvo sukišęs į vienos ankstesnės darbovietės, kurioje dirbo direktoriumi, kasą – pasisavino 509 690 litų (147 616 eurų)....


Palangos miesto savivaldybės biudžeto planas 2014 m. buvo įvykdytas 102 procentais – viršplaninių pajamų praėjusiais metais gauta 1,6 mln. litų. Šios lėšos pateko į 2015 m. miesto biudžetą bei bus panaudotos Savivaldybės paimtų paskolų investiciniams projektams finansuoti grąžinimui.    


Paskutiniajame praėjusių metų miesto Tarybos posėdyje patvirtintas kurorto Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Tai detalus institucijos darbo planavimo dokumentas, kuriame, išanalizavus situaciją, suformuluoti Savivaldybės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei numatyti vykdomų programų finansavimo šaltiniai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius