Neįgaliesiems ar neįgalius vaikus auginančioms šeimoms – parama pritaikant būstą

Palangos tiltas, 2017-08-10
Peržiūrėta
2270
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Neįgaliesiems ar neįgalius vaikus auginančioms šeimoms – parama pritaikant būstą

Neįgalieji ar vaikus su sunkia negalia auginančios šeimos, jei reikia pagal specialiuosius poreikius pritaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką, dėl paramos su prašymais gali kreiptis į Savivaldybę.

Auginantiems neįgalius vaikus
Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka. Šiems darbams atlikti bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 105 bazinės socialinės išmokos dydžio suma.
„Šiems poreikiams pagal įsakymą ministerija 2017 metams Palangos miesto savivaldybei skyrė 3 164, 94 euro, – informavo Lonija Flaksienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė. – Už ją gali būti nupirkti arba sumontuoti mobilūs keltuvai ar perkėlimo sistemos, sanitarinė, buitinė įranga, neįgaliam vaikui pritaikomi baldai, balkonai, durys, koridoriai, jungikliai, vandens čiaupai, įrengiami turėklai, atramos, perkamos mobilios vonios ar tualetai ir panašiai“.
Būsto išorėje galės būti sumontuoti buitiniai biologiniai valymo, vandentiekio įrenginiai, platinamos durys, naikinami slenksčiai, įrengiami nuolydžiai, papildomos durų angos ir durys, pritaikomi lauko laiptai, įrengiamos nuovažos, keltuvai, individualus įėjimas vietoj balkono durų arba lango, laiptų kopiklis, vežimėlio apsisukimo arba saugojimo aikštelė, privažiavimas iki automobilio saugojimo vietos, aikštelės ar garažo) bei kita. „Įsakymas nereikalauja, kad savivaldybės turi prisidėti savo lėšomis. Bet savivaldybės gali prisidėti prie tokių neįgalių vaikų poreikių užtikrinimo Tarybos sprendimu“, – pabrėžė L. Flaksienė.

Iki rugpjūčio 15 d.
Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia Palangos miesto savivaldybės administracijoje priimami iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgalaus vaiko duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti neįgaliojo pažymėjimo kopiją, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam.
„Gavę prašymą, atsakingi savivaldybės specialistai įvertins būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija“, – sakė savivaldybės specialistė.
Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, taip pat – neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Parama – ir suaugusiesiems
Paramos, pritaikant būstą, atsižvelgiant į specialiuosius poreikius, gali tikėtis tiek neįgalius vaikus auginančios šeimos, tiek ir suaugusieji, turintys negalią. Pagal „Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašą“ būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai). Taip pat – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis (ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai), kiti sutrikimai, dėl kurių yra techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis, t.y., reikalingos vaikštynės, ramentai ir panašiai.
Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami nurodyti pritaikymo darbai.
Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Dvi eilės
Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti bus sudarytos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus. Pirmoje eilėje – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Antroje eilėje – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.
Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas bus teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę: neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros; besimokantiems asmenims; dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai eilėje bus įrašomi pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.
Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.
Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę, pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų, šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą (kuo anksčiau gautas prašymas, tuo aukštesnė vieta eilėje). Asmenys, priskirti tai pačiai asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupei ir kurių prašymai gauti tą pačią dieną, grupuojami pagal prašymo registracijos numerį.
Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Pateikti prašymą
Pateikiant prašymą dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus: neįgaliojo pažymėjimo kopiją; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo); mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys); buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą); neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu; banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą; galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą; darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys); būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas; bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus; kitus dokumentus.
Prašymus dėl būsto pritaikymo šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia reikia pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 112 kab. iki šių metų rugpjūčio 15 d.
Kilus klausimų, galima skambinti tel. (8 460) 48 720 arba atvykti į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių.


Palangos m. sav. Inf.

 

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Seimo nariai socialdemokratai Gintautas Paluckas ir Linas Jonauskas ketvirtadienį ketina pateikti Seimui įstatymo pataisas, siūlančias leisti visoje Lietuvoje jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą su valstybės parama.


Siūloma sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms su valstybės parama įsigyti būstą visoje Lietuvoje, o ne tik regionuose, kaip yra dabar.Šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaiką (-us), grįžusioms iš emigracijos, kurioje šeima gyveno ne trumpiau kaip 3 metus, mokama tikslinė išmoka.


Ošupio takas taps draugiškesnis bei saugesnis neįgaliesiems – praėjusią savaitę pasirašyta šio tako atkarpos nuo Paraplegikų stovyklos iki Šventosios pritaikymo neįgaliesiems statybos darbų sutartis.


Buvusiuose Tiškevičių dvaro rūmuose veikiančio Kretingos muziejaus oranžeriją ketinama atnaujinti, pritaikant ją neįgaliesiems, taip pat ir ligoniams iš Palangos reabilitacijos ligoninės. Tam iš kitų metų valstybės biudžeto prašoma beveik 0,5 mln. eurų.


Palangos mieste yra 6 lopšeliai-darželiai, kuriuos lanko 821 vaikas. Vadovaujantis Palangos m. savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliais, Palangos darželiuose 235 vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių.


Liepą patvirtinta, jog nuo šiol būstas ir aplinka gali būti pritaikomi visiems vaikams, turintiems sunkią negalią. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gali įsigyti sensorines pagalbos priemones. Tad norintys pasinaudoti šia galimybe gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių.


Nuo kitų metų pradžios savivaldybės galės lengviau pasirūpinti žmonėmis, kuriems būtinas socialinis būstas. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymų pakeitimams, pagal kuriuos sudaromos sąlygos savivaldybėms išsinuomoti būstą iš fizinių ar juridinių asmenų ir pernuomoti jį žmonėms, kuriems reikia socialinio būsto.


Neįgalieji ar vaikus su sunkia negalia auginančios šeimos, jei reikia pagal specialiuosius poreikius pritaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką, dėl paramos su prašymais gali kreiptis į Savivaldybę.  


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius