UAB „Palangos šilumos tinklai“ skendi nuostoliuose

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-04-16
Peržiūrėta
2023
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ yra pagal sutartį išnuomoto turto UAB „Litesko“ valdytoja. Miesto savivaldybės Kontrolierių tarnyba, atlikusi bendrovės auditą, konstatavo, kad įmonės vadovybė neteisingai sudarė finansinę atskaitomybę bei pateikė klaidingą informaciją. Taip pat nustatyta, kad įmonė dirba nuostolingai bei jos veikloje yra nemažai  pažeidimų ir trūkumų.

 

Turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas

Savivaldybės kontrolierių tarnyba tikrino, kaip valdomos bendrovės lėšos, vykdomi įsipareigojimai bei kaip disponuojama turtu. Pagal balanso duomenis, bendrovės 2009 metų ilgalaikio turto vertė siekia 3 mln. 734 tūkst. 969 Lt, t.y. 99 proc. šio turto yra išnuomota UAB „Litesko“. Nustatyta, kad įmonės apskaitoje yra užregistruotas 425 tūkst. 492 Lt vertės nenaudojamas ilgalaikis turtas, tačiau jam nepaskaičiuotas nusidėvėjimas. Šio turto per metus nusidėvėjimas sudaro per 55 tūkst. litų. Tokiu būdu, nepaskaičiavus amortizacijos, turto vertė finansinėje atskaitomybėje padidinta, o sąnaudos sumažintos.

 

Naudojasi UAB „Litesko“

Be to, įstaigos aiškinamajame rašte nėra informacijos apie nenaudojamą turtą ir priežastis, kodėl jis nenaudojamas. Kontrolierės audito metu surinko duomenis, kad šis turtas tebėra išnuomotas UAB „Litesko“. Auditorių pažymėta, kad pagal Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį, jei turtas tapo nereikalingu, jis turi būti parduotas, išnuomotas arba nurašytas. Audito metu nenustatyta, kad turtas būtų nurašytas, bei nenustatyta, kad jis perduotas nuomotojui, konkrečiai –  UAB „Palangos šilumos tinklai“. Tačiau auditoriai išsiaiškino, jog turtas naudojamas. Jų teigimu, pagal nuomos sutartį viena iš nuomos mokesčio dalių yra išnuomoto turto nusidėvėjimo mokestis, todėl amortizacijos suma turi būti įtraukta į nuomos mokestį.

 

Negavo duomenų

Auditorės, patikrinusios išnuomoto turto UAB „Litesko“ inventorizavimą, duomenų negavo, todėl nebuvo galimybės patvirtinti įmonės „Palangos šilumos tinklai“ balanse nurodyto ilgalaikio turto būklės.

Kontrolierių tarnyba atkreipė dėmesį, kad įstaigos vadovo pareiga – užtikrinti turto saugumą, teisėtą jo naudojimą, todėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Algirdas SteponasValentinas turėjo pareikalauti iš UAB „Litesko“ imtis priemonių, kad būtų užtikrintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

 

Pirkta nauja trasa

Kad su turtu elgiamasi neatsakingai, įrodo dar vienas faktas. Prieš dvejus metus UAB „Palangos šilumos tinklai“ įsigijo šilumos tinklų trasą Brukšvos g. 6. Nebuvo įvertinta, ar tikslinga įsigyti šį turtą, taip pat nebuvo stebėtojų tarybos pritarimo. Faktiškai minėta šilumos trasa naudojasi  UAB „Litesko“, tiekdama šilumos energiją, tačiau nėra sprendimo dėl šio turto išnuomojimo ir neskaičiuota turto amortizacija bei neįtraukta į nuomos mokestį.

 

Turi būti dokumentai

Auditorių išanalizuota išnuomoto turto apskaita ir įsipareigojimų vykdymas. Pagal apskaitos duomenis 2009 metų pabaigoje UAB „Litesko“ bendrovei „Palangos šilumos tinklai“ skolinga 7 mln. 843 tūkst. 200 litų, 99,7 proc. šios sumos arba 7 mln. 818 tūkst. 378 litų sudaro Šilumos ūkio modernizavimo sutartyje numatytas nuomos mokestis, kuris yra bendrovei „Litesko“ išnuomoto turto nusidėvėjimas. Pagal minėtą sutartį nuomos mokestis bus padengtas UAB „Litesko“ investicijomis, pasibaigus nuomos terminui 2016 metais. Tuo tarpu, UAB „Palangos šilumos tinklai“ šią mokėtiną sumą balanse nurodė kaip trumpalaikį turtą. Tačiau, kontrolierių nuomone, skola turi būti įtraukta į ilgalaikio turto apskaitos registrą. Pagal nuomos sutartį UAB „Litesko“ atliktos investicijos įmonei „Palangos šilumos tinklai“ perduodamos tik pasibaigus turto nuomos terminui. Kontrolierių tarnyba priminė, jog pagal Pelno mokesčio įstatymą, jei išnuomotas turtas yra rekonstruojamas, tai nuomotojas turėtų padidinti rekonstravimo darbų verte ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą. Be to, nuomininkas UAB „Litesko“, atlikęs išsinuomoto turto remonto arba rekonstravimo darbus, nuomotojui turi surašyti dokumentą, kuriame būtų nurodyta minėtų darbų kaina. Taip pat turi būti pridėtos juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, kopijos.

 

Faktoriai, lemiantis turto vertę

Šią daugiau nei septynių milijonų skolą UAB „Palangos šilumos tinklai“ įtraukė į per vienerius metus gautinų sumų sąskaitas, todėl vėliau nebuvo atliktas šio turto vertinimas. Kontrolierių nuomone, turtą reikėtų įvertinti dabartine verte, kadangi UAB „Litesko“ atliktos investicijos bus perduotos sutarties pabaigoje, t.y. po kelerių metų. Kita vertus, anot auditorių, jau atliktos ir dar neperduotos investicijos naudojamos veikloje. Pastarosios investicijos dėvisi bei technologiniai pakeitimai gali įvykti greičiau nei bus perduotas sukurtas turtas. Visi šie minėti faktoriai turi įtakos atsiperkamajai turto vertei. Auditorių teigimu, tai yra reikšminga informacija, kuri turėtų būti pateikta aiškinamajame rašte.

 

Įmonės nuostolis per 800 tūkst. litų

Auditorių taip pat nustatyta, kad į trumpalaikį turtą yra įtrauktos ir nebaigtos vykdyti sutartys. Pagal jas likutis metų pabaigoje siekė 826 tūkst. 272 Lt. Pagal įmonės pateiktą paaiškinimą, šią sumą sudaro skirtumas tarp trumpalaikių turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pagal 2001 metais turto perleidimo sutartį UAB „Litesko“. Pagal pastarąją sutartį yra perleidžiamos atsargos, vartotojų įsiskolinimas, pinigai kasoje, kurių bendra vertė sutarties įsigaliojimo dieną sudarė 4 mln. 307 tūkst. 978 Lt. Abiejų šalių nustatytas trumpalaikių įsipareigojimų dydis tai pačiai dienai sudarė 3 mln. 476 tūkst. 696 Lt. Tokiu būdu, pagal šį sandorį trumpalaikis turtas buvo parduotas už mažesnę kainą nei jo balansinė vertė, todėl susidarė 831 tūkst. 282 Lt skirtumas, kuris vėliau pakoreguotas iki 826 tūkst. 272 Lt. Kontrolierių konstatuota, kad tai įmonės nuostolis, o ne nebaigtos vykdyti sutartys.  Be to, UAB „Palangos šilumos tinklai“ nepateikė duomenų, kad šia suma nebaigtos vykdyti sutartys yra inventorizuotos ir suderintos su antra šalimi, kaip to reikalauja įstatymas. Beje, nėra nurodytos priežastys, iš kur atsirado ši suma.

 

Mokėta daugiau

Auditorių išsiaiškinta, kad 2009 metais įmonė priskaičiavo ir sumokėjo 318 tūkst. 249 Lt nekilnojamojo turto mokesčio. Tačiau pildant deklaraciją, UAB „Palangos šilumos tinklai“ neįtraukė jai nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų Brukšvos g. 6, kurių vidutinė rinkos kaina – 118 tūkst. litų. Vadinasi, įmonė turėjo sumokėti 1 tūkst. 180 Lt daugiau šio mokesčio ir šia suma turėjo būti padidintos pajamos ir sąnaudos. Taip pat nuosavybės teise bendrovei priklausantys kiemo statiniai Senojo turgaus g. 2 yra įvertinti 4 tūkst. 255 Lt. Tačiau deklaracijoje šio turto vertė nurodyta per 30 tūkst. Lt. Dėl šios priežasties turto mokesčio sumokėta 261 Lt daugiau.

Taip pat kontrolierių nustatyta, kad įmonės buhalterei pernai spalio-lapkričio mėnesiais nepagrįstai išmokėtas didesnis atlyginimas. Iš viso sumokėta 529 Lt daugiau, kurie Kontrolierių tarnybos siūlymu turi būti sugrąžinti įmonei.

 

Auditorių rekomendacijos

Auditorių rekomendacijose nurodyta nustatyta tvarka ištaisyti apskaitos klaidas ir finansinės atskaitomybės duomenis. Rekomenduota apskaičiuoti nusidėvėjimą per 425 tūkst. litų vertės turtui bei įsigytiems šilumos tinklams Brukšvos g. 6. Kad finansinėje atskaitomybėje būtų teisingai nurodyta tikra turto būklė, kiekvienais metais iš UAB „Litesko“ pareikalauti išsinuomoto turto inventorizacijos aprašų ir juos suderinti su buhalterinės apskaitos duomenimis. Taip pat imtis priemonių, kad būtų panaikinti netekę paskirties 115 tūkst. 281 Lt rezervai. Ištaisyti 2009 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją, įtraukiant visas įmonei 2009 metais priklausančio turto vertes. 

 

Rekomenduota įvertinti vadovo veiksmus

Kontrolierių tarnybos nuomone, kad miesto savivaldybės Taryba turėtų pakankamai informacijos,  UAB „Palangos šilumos tinklai“ turi pateikti reikšmingą informaciją apie įmonės veikloje nenaudojamą turtą ir kodėl jis nenaudojamas, apie gautinas sumas iš UAB „Litesko“ dėl nuomos mokesčio atsiskaitymo ypatumų. Taip pat rekomenduota pasitvirtinti supaprastintų viešųjų pirkimų tvarką bei atlikti pirkimus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Be to, miesto savivaldybės Administracijai rekomenduota įvertinti UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovybės veiksmus.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Vienas iš šilumos kainą apsprendžiančiųjų faktorių yra biokuro kaina, kurį perkame per BALTPOOL biržą. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) rugsėjo pradžioje savo tinklapy paskelbė, kad per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 procento. Ko tikėtis Palangos šilumos vartotojui? Apie tai „Palangos tiltas“ kalbėjosi su UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktore Giedre Juršėne.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad hidraulinių bandymų metu gegužės 6 d. trūko magistralinis šilumos energijos tiekimo vamzdis. Avarija įvyko ties Gintaro g. 46 pastatu.


Palangos miesto savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) naują bazinę kainą suderino 2019 m. spalio 18 d., šilumos kaina vartotojams nustatyta vienašališkai....


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,19 ct/kWh be PVM, t. y. 0,8 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (5,15 ct/kWh be PVM).


„Palangos šilumos tinklai“ turi naują vadovą  4

„Palangos tilto” informacija, 2013 12 12 | Rubrika: Miestas

Pirmadienį įvyko konkursas bendrovės „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigoms užimti.


Pirmadienį miesto savivaldybės Kontrolės komitetas, apsvarstęs kontrolierių tarnybos pateiktas  UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadas, joms pritarė.


Kurorto valdžia, apsvarsčiusi ir pritarusi trijų dešimčių Savivaldybės įmonių vadovų  ataskaitoms, vienintelei UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo veiklos ataskaitai nepritarė.


Savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ yra pagal sutartį išnuomoto turto UAB „Litesko“ valdytoja. Miesto savivaldybės Kontrolierių tarnyba, atlikusi bendrovės auditą, konstatavo, kad įmonės vadovybė neteisingai sudarė finansinę atskaitomybę bei pateikė klaidingą informaciją. Taip pat nustatyta, kad įmonė dirba nuostolingai bei jos veikloje yra nemažai ...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius