Klaipėdos apygardos teismas paliko Palangos teismo nutartį – R. Gliožeris atleistas teisėtai

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-07-17
Peržiūrėta
2153
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Klaipėdos apygardos teismas paliko Palangos teismo nutartį – R. Gliožeris atleistas teisėtai

Apskundęs Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria buvo pripažinta, kad miesto savivaldybė jį teisėtai atleido iš UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų, Rimantas Gliožeris, buvęs direktorius, liko it musę kandęs ir Klaipėdos apygardos teisme.

 

Buvusio direktoriaus reikalavimai – nepagrįsti

Šio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi R. Gliožerio apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 metų balandžio 11 dienos sprendimo civilinėje byloje dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, nustatė, kad R. Gliožerio reikalavimai yra nepagrįsti ir ieškinį atmetė.

Teismui R. Gliožeris aiškino, kad nuo 2013-ųjų spalio 30-osios iki 2013-ųjų gruodžio 2-osios turėjo laikiną nedarbingumą dėl ligos, todėl, anot jo, atsakovė – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – negalėjo jo atšaukti ir atleisti iš darbo jam laikinai nedirbant.

Be to, jo atšaukimas ir atleidimas iš darbo yra neteisėtas, nes, anot jo, neįrodyta jo kaltė ir atšaukimo bei atleidimo iš darbo pagrįstumas.

Ieškovas įrodinėjo, kad buvo atleistas be pagrindo, pažeidžiant Darbo kodekso nuostatas, kurios numato, kad  negalima atleisti darbuotojo laikino nedarbingumo metu, todėl prašė teismą atleidimą iš darbo laikyti neteisėtu ir priteisti visas išmokas, susijusias su atleidimu iš darbo, t. y. išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

 

Pirmos teisminės instancijos sprendimas

Palangos miesto apylinkės teismas 2014-ųjų balandžio 11-osios dienos sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo R. Gliožerio 600 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB  „Palangos šilumos tinklai“ ir 12,25 Lt valstybei.

Pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškovo R. Gliožerio atleidimui gali būti taikomi atvejai, numatyti DK 136 straipsnio I-oje dalyje (ji numato, kad Darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo – aut.), tačiau ieškovo R. Gliožerio, kaip įmonės direktoriaus, atleidimas iš pareigų, teisėjas pabrėžė, vertintinas ne tik darbo teisės ir minėtų nuostatų, bet ir civilinės teisės aspektu. Teismas pažymėjo, kad ieškovą su UAB „Palangos šilumos tinklai“ siejo darbo santykiai pagal akcinių bendrovių įstatymo nuostatas ir įmonės atsakovės UAB „Palangos šilumos tinklai“ įstatus. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 32-ąjį straipsnį, įmonės stebėtojų taryba renka valdybos narius (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas.

Palangos miesto apylinkės teismas padarė išvadą, kad vadovą išrinkusio bendrovės valdymo organo teisė atšaukti vadovą iš pareigų yra absoliuti ir neribojama jokių papildomų sąlygų.

 

Vadovavosi Aukščiausiojo teismo praktika

Tokiai išvadai sudaryti teismas vadovavosi ir ankstesne teismine praktika.

Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 metų spalio 12-osios dienos nutartyje pažymėta, kad DK 131 str. 1 d. nustatyto draudimo nutraukti darbo sutartį darbuotojo nedarbingumo laikotarpiu taikymas bendrovės vadovui apribotų jį į pareigas paskyrusio bendrovės organo teisę atšaukti vadovą iš pareigų laiko atžvilgiu, nes objektyviai taptų neįmanoma užtikrinti bendrovės ir jo akcininkų interesus. Taip pat nurodė, kad teismas, konstatavęs atsakovės UAB  „Palangos šilumos tinklai“ organo stebėtojų tarybos absoliučią teisę atšaukti ir įmonės vadovą iš pareigų, pripažįsta, kad nėra įpareigojimo atsakovės UAB „Palangos šilumos tinklai“ organui nustatyti atleidžiamo įmonės vadovo kaltę užtikrinant tinkamą įmonės veiklą.

Teismas atkreipė dėmesį, kad 2013-ųjų lapkričio 6-osios  ir 2013-ųjų lapkričio 25-osios stebėtojų tarybos posėdžio protokoluose užfiksuota, jog svarstyti klausimai dėl viešojo pirkimo organizavimo trūkumų, jų ištaisymo klausimai, taip pat svarstyti ieškovo R. Gliožerio, kaip įmonės vadovo, veiksmai, organizuojant viešųjų pirkimų procesą. Šiuose dokumentuose, kartu ir atsakovės UAB  „Palangos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos svarstytuose klausimuose yra pakankamai duomenų stebėtojų tarybai suabejoti įmonės vadovo R. Gliožerio kompetencija ir tinkamumu toliau eiti šias pareigas.

 

Prašė ieškinį tenkinti

Apeliaciniu skundu R. Gliožeris prašė panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su teismo sprendimu, kadangi jis nemotyvuotas ir nepagrįstas, anot jo, priimtas pažeidžiant tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas.

R. Gliožeris teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai aiškino DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat Akcinių bendrovių 37 straipsnio 4 dalį (Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, skiriamas bendrovės organo (akcininkų sudarytos valdybos, stebėtojų tarybos ar visuotinio susirinkimo) įgalioto asmens. Bendrovės vadovas eina pareigas bendrovėje darbo sutarties pagrindu – aut.), nes uždarosios akcinės bendrovės ir jos vadovo santykiai yra net tik civiliniai, bet ir darbo, todėl, atšaukus bendrovės vadovą iš pareigų jį išrinkusiam organui bei nutraukus darbo sutartį, bendrovės vadovui gali būti taikomos Darbo kodekso normos, taip pat tokios, kuriose nustatytos papildomos darbuotojų lengvatos ir garantijos.

Bet teisėjai pažymėjo, kad Akcinių bendrovių įstatymo nurodytoje teisės normoje nustatyta tik bendrovės vadovo priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo pagrindai bei stebėtojų tarybos ir bendrovės vadovo pareigos, bet bendrovės vadovo socialinės garantijos nereglamentuotos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau nustatytos Darbo kodekse.

 

Įrodinėjo, kad buvo atleistas dėl politinių motyvų

R. Gliožeris teismui įrodinėjo, kad buvo atleistas neva dėl politinių motyvų. „Nesąžininga bendrovės vadovo atleidimą iš pareigų jo ligos metu laikyti teisėtu, kai jis nepadarė jokių nusižengimų. Buvau atleistas vien dėl to, kad UAB  „Palangos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba ar Palangos savivaldybės administracija nori turėti politine prasme paklusnesnį ir lojalesnį bendrovės vadovą, tad atmesdamas mano ieškinį, pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 29 straipsnyje įtvirtintą asmenų lygybės prieš įstatymą principą bei 48 straipsnyje nustatytą teisę laisvai pasirinkti darbą bei gauti socialinę apsaugą nedarbo atveju“, – sakė R. Gliožeris.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė, UAB „Palangos šilumos tinklai“, prašė Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į Civilinio proceso kodekso 4-ąjį straipsnį, kuris numato, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos aukščiausiasis teismas.

„Esant panašioms bylų aplinkybėms, kasacinio teismo išaiškinimais turi vadovautis visi teismai, nagrinėdami ginčus, susijusius su bendrovės vadovo teisiniu statusu. Iš apskųsto teismo sprendimo matyti, kad jis priimtas vadovaujantis pirmiau nurodytomis taisyklėmis dėl bendrovės vadovo specifinio teisinio statuso, kurias suformavo kasacinis teismas. Dėl to teismas teisingai vertino ieškovo, kaip bendrovės vadovo, atleidimą iš pareigų ne tik darbo teisės, bet ir civilinės teisės aspektu“, – teigė atsakovė.

 

Apeliacinis skundas netenkintinas

Teisėjų kolegija konstatavo, kad šiuo atveju šalis iš esmės siejo civiliniai teisiniai santykiai, turintys pavedimo santykių bruožų. Atsižvelgiant į ieškovo paskyrimo į pareigas laiką ir pagrindą, ieškovui tarp jo ir atsakovės susiklosčiusių teisinių santykių pobūdis turėjo būti žinomas.

Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad tokio pobūdžio teisiniams santykiams darbo teisės normos taikomos sprendžiant dėl vadovo socialinių garantijų dydžio, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos, o ne atleidimo iš pareigų pagrindų.

Bet teismas padarė išvadą, kad Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos – bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, tai yra viršesnės už Darbo kodekso nuostatas.

„Bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas bet kada, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo. Darbo sutartyje bylos šalys nesusitarė dėl papildomų darbo sutarties sąlygų“, – pažymėjo Klaipėdos apygardos teismas, palikęs Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Iš R. Gliožerio atsakovei, UAB „Palangos šilumos tinklai“, teismas priteisė sumokėti 1000 Lt advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Jūsų komentaras:

Gaidelis?... 2014-07-22 07:10 (. / IP: 86.100.63.40)
* O kam jam dirbti?,jog " Palangos Šilumos ūkyje" pridarė tiek "skylių"- išeikvojimai pasibaisėtini... atrodo, STT turės darbelio...Atsikando per daug ir užspringo!...Vaje...

Ar nepavargai? 2014-07-20 17:06 (. / IP: 86.100.63.40)
Gliožeri, laikas imtis normalaus darbo ! Gėda tokiam jaunam vyrui būti keikiamam ..Reikia turėti nors kiek savigarbos ! Eik greičiau lauk ir iš to žmonių prakeikto butų ūkio.. arti- visiškas fiasko...

Taip pat skaitykite

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi paliko galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo tenkintas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Lauros Paulikienės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimas užkertant kelią neteisėto statinio statybai pajūrio juostoje Palangoje.


Su atleidimu iš darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorės pareigų nesusitaikstanti buvusi jo direktorė Ilona Milkontė, kurios interesus teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas, blogos žinios sulaukė ir iš Klaipėdos apygardos teismo (KAT). Spalio 22 d. jis paskelbė nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo...


Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Svajūno Bradūno, buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto, ir jo gynėjo advokato Aleksandro Jokūbausko kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 metų sausio 13 dienos nuosprendžio...


Vakar Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto Svajūno Bradūno apeliacinį skundą ir paliko galioti šių metų sausio 13 d. Palangos miesto apylinkės teismo nuosprendį. Juo buvęs Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas pripažintas kaltu ir padaręs nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 225 straipsniu...


Apskundęs Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria buvo pripažinta, kad miesto savivaldybė jį teisėtai atleido iš UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų, Rimantas Gliožeris, buvęs direktorius, liko it musę kandęs ir Klaipėdos apygardos teisme.


Klaipėdos apygardos teismas padėjo tašką nuo 2012-ųjų vasaros besitęsiančioje istorijoje, kai Palangos miesto savivaldybės administracija buvo skyrusi 50 Lt baudą Vincui Nesteckiui už jo valdomame sklype vykdytą komercinę veiklą, neturint tam leidimo. Užuot sumokėjęs baudą, verslininkas nusprendė bylinėtis. Bet birželio 13-ąją teismas priėmė neskundžiamą nutartį – paliko...


Buvusio UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Rimantas Gliožeris buvo atleistas teisėtai, nusprendė Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Vercinskė. Ieškovas R. Gliožeris ir jo advokatas Alvydas Buta teismo prašė pripažinti, kad R. Gliožeris iš darbo buvo atleistas neteisėtai ir reikalavo, kad būtų priteista išeitinė išmoka...


Kurhauzas be bendrasavininkių Jackų sutikimo naujam gyvenimui kyla teisėtai

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 11 07 | Rubrika: Miestas

Palangos savivaldybei priklausančios mūrinės Kurhauzo dalies vidaus pritaikymo darbai atliekami teisėtai – tai konstatavo Klaipėdos apygardos teismas.


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų Virginijos Jackienės ir Gedimino Jackos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties administracinėje byloje dėl žemės sklypo suderinimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rugpjūčio 28 d. priėmė neskundžiamą nutartį atmesti...


Eksvicemerą teismas sugrąžino į pareigas

„Palangos tilto“ informacija, 2010 05 15 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs buvusio vicemero Edmundo Krasausko skundą dėl jo atleidimo iš pareigų, konstatavo, kad jis atleistas neteisėtai, ir sugrąžino į postą. Teismas nustatė, kad vienas balsavimo biuletenis buvo negaliojantis.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius